Jaderná energetika v Evropské unii

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73227

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hon, Martin en
dc.contributor.author Sehnalová, Eva en
dc.date.accessioned 2009-09-01T03:17:31Z
dc.date.available 2009-09-01T03:17:31Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73227
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zhodnotit pozitivní a negativní vlivy jaderné elektrárny a elektřiny z ní vyrobené na ekonomickou situaci zemí, na názor občanů států s provozovanými či vyřazovanými jadernými elektrárnami a v neposlední řadě dopady na životní prostředí. Pozornost je věnována území Evropské unie (EU) a roli, kterou zde jaderná energetika sehrává. První část práce se věnuje mírovému využití jaderné energie. Je popsána historie vzniku jaderné energetiky, jaderné elektrárny, reaktory a jejich fungování, jaderný odpad a také vliv jaderných elektráren na životní prostředí. Dále se práce zaměřuje na využití jádra v Evropské unii, je popsán vznik a fungování Evropského společenství pro atomovou energii a je poukázáno na odlišné přístupy jednotlivých zemí EU k jaderné energetice. Třetí kapitola se zabývá situací v České republice, především současným stavem jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Uvedená je také „Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu“ a názor českých obyvatel na využívání jaderné energie. cs
dc.description.abstract The aim of Bachelor Thesis is to review positive and negative effects of nuclear power station and its produces electricity, also to consider the impact of effects on economic situation of countries, on people opinions in countries with operated or eliminated nuclear power stations and last but not least on environment. The attention is devoted to the European Union (EU) and to the role which the nuclear energy plays here. Fist part of the work is focused to peaceful usage of nuclear energy. It describes the history of nuclear energetics producing, nuclear power stations, reactors and their operations, nuclear waste and it presents impacts of nuclear power stations on the environment. Further, the work presents the usage of nuclear core in European Union, it describes the foundation and functions of European Atomic Energy Community, and it highlights different approaches of individual EU countries to the nuclear energetics. The third chapter deals with the situation in the Czech Republic, especially with the current situation of nuclear power stations Dukovany and Temelín. The "Report of the independent expert committee to assess the energy needs of the Czech Republic in the long term" is introduced and the opinion of Czech population to usage of nuclear energy is described. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Evropské společenství pro atomovou energii cs
dc.subject jaderná energetika cs
dc.subject energetická politika Evropské unie cs
dc.subject jaderný odpad cs
dc.subject nuclear waste en
dc.subject energy policy of the European Union en
dc.subject nuclear energetics en
dc.subject European Atomic Energy Community en
dc.title Jaderná energetika v Evropské unii cs
dc.title.alternative Nuclear Energy in the European Union en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200900714 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.date.accepted 2009-06-11 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 120 - Katedra evropské integrace cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Eurospráva cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis SEH027_EKF_B6202_6210R004_00_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics