Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHon, Martinen
dc.contributor.authorSehnalová, Evaen
dc.date.accessioned2009-09-01T03:17:31Z
dc.date.available2009-09-01T03:17:31Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73227
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnotit pozitivní a negativní vlivy jaderné elektrárny a elektřiny z ní vyrobené na ekonomickou situaci zemí, na názor občanů států s provozovanými či vyřazovanými jadernými elektrárnami a v neposlední řadě dopady na životní prostředí. Pozornost je věnována území Evropské unie (EU) a roli, kterou zde jaderná energetika sehrává. První část práce se věnuje mírovému využití jaderné energie. Je popsána historie vzniku jaderné energetiky, jaderné elektrárny, reaktory a jejich fungování, jaderný odpad a také vliv jaderných elektráren na životní prostředí. Dále se práce zaměřuje na využití jádra v Evropské unii, je popsán vznik a fungování Evropského společenství pro atomovou energii a je poukázáno na odlišné přístupy jednotlivých zemí EU k jaderné energetice. Třetí kapitola se zabývá situací v České republice, především současným stavem jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Uvedená je také „Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu“ a názor českých obyvatel na využívání jaderné energie.cs
dc.description.abstractThe aim of Bachelor Thesis is to review positive and negative effects of nuclear power station and its produces electricity, also to consider the impact of effects on economic situation of countries, on people opinions in countries with operated or eliminated nuclear power stations and last but not least on environment. The attention is devoted to the European Union (EU) and to the role which the nuclear energy plays here. Fist part of the work is focused to peaceful usage of nuclear energy. It describes the history of nuclear energetics producing, nuclear power stations, reactors and their operations, nuclear waste and it presents impacts of nuclear power stations on the environment. Further, the work presents the usage of nuclear core in European Union, it describes the foundation and functions of European Atomic Energy Community, and it highlights different approaches of individual EU countries to the nuclear energetics. The third chapter deals with the situation in the Czech Republic, especially with the current situation of nuclear power stations Dukovany and Temelín. The "Report of the independent expert committee to assess the energy needs of the Czech Republic in the long term" is introduced and the opinion of Czech population to usage of nuclear energy is described.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjaderná energetikacs
dc.subjectenergetická politika Evropské uniecs
dc.subjectjaderný odpadcs
dc.subjectEvropské společenství pro atomovou energiics
dc.subjectEuropean Atomic Energy Communityen
dc.subjectnuclear wasteen
dc.subjectenergy policy of the European Unionen
dc.subjectnuclear energeticsen
dc.titleJaderná energetika v Evropské uniics
dc.title.alternativeNuclear Energy in the European Unionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200900714cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSEH027_EKF_B6202_6210R004_00_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam