Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarek, Martinen
dc.contributor.authorLúčan, Milanen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:13:21Z
dc.date.available2010-09-29T13:13:21Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78376
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi moderních elektrotechnických plechů pro jádra transformátorů. Budou zde měřena a srovnávána zapůjčená jádra transformátorů, a proto je nutné se seznámit s podrobnostmi magnetismu, magnetických vlastností látek, a magnetických měření. Práce bude rozdělena do tří základních částí. V první části je teoretický rozbor, který obsahuje seznámení s používanými magnetickými veličinami a jejich převody. Dále jsou zde popsány magnetické vlastnosti materiálů. V další části se nachází popis základních a specifických vlastností plechů pro elektrotechniku včetně relativně podrobného postupu výroby. Následuje rozbor metod pro měření magnetických vlastností. V druhé části se nachází popis přípravy zapůjčených vzorků jader transformátorů pro měření jejich vlastností. Ve třetí kapitole je provedeno měření a grafická analýza typových vzorků jader transformátorů. V poslední části je zhodnocení výsledků a závěr.cs
dc.description.abstractThis work describes magnetic properties of modern electrical sheets for transformers cores. There will be measured and compared lent core transformers, and therefore it is necessary to know the details of magnetism, magnetic properties, and magnetic measurements. Work will be divided into three main parts. The first part is a theoretical analysis that includes familiarization with the applied magnetic quantities and transfers. It further describes the magnetic properties of materials. The next part is a description of the basic and specific properties of electrical sheets, including a relatively detailed manufacturing process. Next is an analysis of methods for measuring the magnetic properties. The second part is a description of sample preparation lent core transformers to measure their performance. The third chapter is the measurements and graphical analysis of core samples of type transformers. The last part is an evaluation of the results and conclusions.en
dc.format54 l. : il.cs
dc.format.extent1746663 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmagnetické látkycs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectmagneticky měkký materiálcs
dc.subjectferomagnetismuscs
dc.subjectparamagnetismuscs
dc.subjectdiamagnetismuscs
dc.subjectmagnetické vlastnostics
dc.subjectmateriálcs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectjádrocs
dc.subjectmagnetický tvrdý materiálcs
dc.subjectrekrystalizacecs
dc.subjectorientovaný trafopáscs
dc.subjectplech pro elektrotechnikucs
dc.subjectpermeabilitacs
dc.subjectkoercitivitacs
dc.subjectremanencecs
dc.subjectintenzitacs
dc.subjectindukcecs
dc.subjectmetody měřenícs
dc.subjectremacompcs
dc.subjectremagraphcs
dc.subjectunicorecs
dc.subjecttoroidcs
dc.subjectmagnetovánícs
dc.subjectcharakteristikacs
dc.subjectremacompen
dc.subjectmagnetic fielden
dc.subjecthard magnetic materialsen
dc.subjectmagnetically soft materialsen
dc.subjectferromagnetismen
dc.subjectparamagnetismen
dc.subjectdiamagnetismen
dc.subjectmagnetic propertiesen
dc.subjectmaterialen
dc.subjecttransformeren
dc.subjectcoreen
dc.subjectinductionen
dc.subjectremagraphen
dc.subjectmagnetic substanceen
dc.subjectmeasurement techniquesen
dc.subjectrecrystallizationen
dc.subjectthe electrical sheeten
dc.subjectpermeabilityen
dc.subjectkoercitivitaen
dc.subjectremanenceen
dc.subjecta characteristic magnetizationen
dc.subjecttoroiden
dc.subjectUnicoreen
dc.subjectintensityen
dc.titleMagnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorůcs
dc.title.alternativeMagnetic properties of modern et. sheets for the transformer coreen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001968cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHelštýn, Daviden
dc.date.accepted2010-06-04en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLUC013_FEI_N2649_3907T001_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam