Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBařinová, Dagmaren
dc.contributor.authorNavrátilová, Denisaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:48:20Z
dc.date.available2010-09-29T14:48:20Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80154
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractÚčetní závěrku tvoří účetní výkazy, které poskytují nejlepší obraz o majetkové a finanční struktuře, o ziskovosti a finanční situaci daného podniku. Cílem bakalářské práce je vymezit a prakticky provést rozbor analýzy účetní závěrky společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s. za období 2004 – 2008. Analýza finanční situace je prováděna pomocí vybraných metod finanční analýzy. Bakalářská práce má tři stěžejní části. První část obsahuje charakteristiku účetní závěrky a účetních výkazů. Zahrnuje informace o rozvaze, výkazu zisku a ztráty, příloze k účetní závěrce, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Druhá část je věnována základní charakteristice finanční analýzy a definování jednotlivých ukazatelů. Pozornost je zaměřena na elementární metody, a to zejména analýzu absolutních a poměrových ukazatelů. V poslední stěžejní části je představena analyzovaná firma. Součástí této části je také finanční analýza společnosti, která je provedena pomocí horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů, ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. Na závěr této části je zhodnocena finanční situace společnosti a jsou navržena doporučení pro další roky podnikání.cs
dc.description.abstractFinal accounts are made up of accounting records that provide the best picture of the property and financial structure, the profitability and financial situation of the given enterprise. The aim of this bachelor work is to define and analyse the practical analysis of the final accounts of ZEVETA MACHINERY, company for the period 2004 - 2008. Analysis of the financial situation is carried out using some selected methods of financial analysis. The work has three main sections. The first part contains the characteristics of final accounts and accounting records. It includes information about the balance sheet, the income statement, the annexe to the final accounts, the cash flow statement and the statement of changes of equity capital. The second part is devoted to the fundamental characteristics of financial analysis and the definition of indicators. Attention is focused on elementary methods, particularly on the analysis of absolute indicators and the analysis of financial ratios. In the last main part, the analysed firm is introduced. In this part, there is also a financial analysis of the company, which is done using the horizontal and vertical analyses of accounting records, using indicators of profitability, liquidity, indebtedness and activity. At the end of this section, the financial situation of the company is assessed, and some recommendations are suggested for further years of the business.en
dc.format.extent435325 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectpříloha k účetní závěrcecs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectanalýza absolutních ukazatelůcs
dc.subjectanalýza poměrových ukazatelůcs
dc.subjectfinanční analýza společnosti ZEVETA MACHINERYcs
dc.subjecta. s.cs
dc.subjectfinal accountsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectincome statementen
dc.subjectannexe to final accountsen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectanalysis of absolute indicatorsen
dc.subjectanalysis of financial ratiosen
dc.subjectfinancial analysis of ZEVETA MACHINERYen
dc.subjectcompanyen
dc.titleAnalýza účetní závěrky společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s.cs
dc.title.alternativeThe Analysis of Final Accounts of ZEVETA MACHINERY, Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKlučková, Marcelaen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvíen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisNAV247_EKF_B6208_6202R049_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam