Analýza účetní závěrky společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80154

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bařinová, Dagmar en
dc.contributor.author Navrátilová, Denisa en
dc.date.accessioned 2010-09-29T14:48:20Z
dc.date.available 2010-09-29T14:48:20Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80154
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Účetní závěrku tvoří účetní výkazy, které poskytují nejlepší obraz o majetkové a finanční struktuře, o ziskovosti a finanční situaci daného podniku. Cílem bakalářské práce je vymezit a prakticky provést rozbor analýzy účetní závěrky společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s. za období 2004 – 2008. Analýza finanční situace je prováděna pomocí vybraných metod finanční analýzy. Bakalářská práce má tři stěžejní části. První část obsahuje charakteristiku účetní závěrky a účetních výkazů. Zahrnuje informace o rozvaze, výkazu zisku a ztráty, příloze k účetní závěrce, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Druhá část je věnována základní charakteristice finanční analýzy a definování jednotlivých ukazatelů. Pozornost je zaměřena na elementární metody, a to zejména analýzu absolutních a poměrových ukazatelů. V poslední stěžejní části je představena analyzovaná firma. Součástí této části je také finanční analýza společnosti, která je provedena pomocí horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů, ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. Na závěr této části je zhodnocena finanční situace společnosti a jsou navržena doporučení pro další roky podnikání. cs
dc.description.abstract Final accounts are made up of accounting records that provide the best picture of the property and financial structure, the profitability and financial situation of the given enterprise. The aim of this bachelor work is to define and analyse the practical analysis of the final accounts of ZEVETA MACHINERY, company for the period 2004 - 2008. Analysis of the financial situation is carried out using some selected methods of financial analysis. The work has three main sections. The first part contains the characteristics of final accounts and accounting records. It includes information about the balance sheet, the income statement, the annexe to the final accounts, the cash flow statement and the statement of changes of equity capital. The second part is devoted to the fundamental characteristics of financial analysis and the definition of indicators. Attention is focused on elementary methods, particularly on the analysis of absolute indicators and the analysis of financial ratios. In the last main part, the analysed firm is introduced. In this part, there is also a financial analysis of the company, which is done using the horizontal and vertical analyses of accounting records, using indicators of profitability, liquidity, indebtedness and activity. At the end of this section, the financial situation of the company is assessed, and some recommendations are suggested for further years of the business. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 435325 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject příloha k účetní závěrce cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject analýza absolutních ukazatelů cs
dc.subject analýza poměrových ukazatelů cs
dc.subject a. s. cs
dc.subject finanční analýza společnosti ZEVETA MACHINERY cs
dc.subject final accounts en
dc.subject balance sheet en
dc.subject income statement en
dc.subject annexe to final accounts en
dc.subject financial analysis en
dc.subject analysis of absolute indicators en
dc.subject analysis of financial ratios en
dc.subject financial analysis of ZEVETA MACHINERY en
dc.subject company en
dc.title Analýza účetní závěrky společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s. cs
dc.title.alternative The Analysis of Final Accounts of ZEVETA MACHINERY, Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Klučková, Marcela en
dc.date.accepted 2010-06-10 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis NAV247_EKF_B6208_6202R049_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NAV247_EKF_B6208_6202R049_00_2010.pdf 425.1Kb PDF View/Open
NAV247_EKF_B6208_6202R049_00_2010_zadani.pdf 149.2Kb PDF View/Open
NAV247_EKF_B6208_6202R049_00_2010_priloha.pdf 332.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics