Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKryšková, Šárkaen
dc.contributor.authorBeňová, Patríciaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:51:54Z
dc.date.available2010-09-29T14:51:54Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80227
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce je jednotný systém sociálního pojištění zabezpečuje aktivními opatřeními vyrovnávat sociální protiklady a napětí, které způsobují životní situace. Cílem práce je analyzovat a porovnat jednotlivé systémy sociálního pojištění a jejich rozdíly v České republice a Slovenské republice vzhledem k dlouhé společné tradici sociálního zabezpečení. Porovnání vychází z dostupných zdrojů, kterými jsou platné legislativy obou krajin. Pro porovnání jsou použity obdobné demografické údaje, charakteristiky obyvatelstva a sociální statistiky obou systémů. Práce je rozdělená do 4 hlavních kapitol. První kapitola obsahuje úvod do problematiky. V dalších dvou kapitolách charakterizuji samotný důchodový systém, jeho strukturu, příčiny a potřeby zavedení systému v obou republikách. Pozornost také věnuji historickým souvislostem souvisejícím se společnou historií. V třetí kapitole jsem se zaobírala historickým vplyvem demografického vývoje na oba důchodové systémy. Každá krajina přizpůsobuje svůj důchodový systém svým ekonomickým, sociálním a daňovým podmínkám, proto jsem považovala za důležité porovnat fungování jednotlivých systému.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor paper is the unified social insurance system which by means of active precautions helps to balance social contrasts and tension caused by difficult life situations. The aim of this paper is to analyze and compare the systems of social insurance and their differences in Czech republic and Slovak republic considering their common longterm tradition of social insurance. The comparison is based on available sources which are the current legislations of both countries. For the sake of comparison I used similar demographical data, population characteristics and social statistics of both systems. The paper consists of four main chapters. The first chapter includes introduction into the field. In the next two chapters I describe the pension system itself, its structure, causes and the necessity of establishing the system in both republics. I also pay attention to historic context related to our common history. In the third chapter I dealt with the historic influence of demographical development on both pension systems. Every country adapts its pension system to its economic, social and tax conditions, which is why I considered important comparing the performance of these individual systems.en
dc.format.extent878911 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDůchodový systémcs
dc.subjectdůchodcs
dc.subjectstarobní důchodcs
dc.subjectinvalidní důchodcs
dc.subjectvdovecký a vdovský důchodcs
dc.subjectzákladní výměracs
dc.subjectprocentní výměracs
dc.subjectvyměřovací základcs
dc.subjectdemografiecs
dc.subjectdůchodový věkcs
dc.subjectdůchodce.cs
dc.subjectPension systemen
dc.subjectold-age pensionen
dc.subjectpensionen
dc.subjectinvalidity pensionen
dc.subjectwidower‘s and widow‘s pensionen
dc.subjectbasic calculationen
dc.subjectpercentual calculationen
dc.subjectbasis of assessmenten
dc.subjectdemographyen
dc.subjectpensionary ageen
dc.subjectpensioner.en
dc.titleDůchodové pojištění v České a Slovenské republicecs
dc.title.alternativePensionary Insurance in Czech and Slovak Republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePolóniová, Elenaen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvíen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBEN289_EKF_B6208_6202R049_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam