Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKozel, Romanen
dc.contributor.authorKursová, Nikolaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:57:38Z
dc.date.available2010-09-29T14:57:38Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80336
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je analýza konkurence pizzerií. Za cíl jsem si stanovila zjistit postavení a konkurenceschopnost pizzerie Balcanica. K zjištění konkurenční pozice pizzerie Balcanica jsem použila marketingový výzkum, Porterovu analýzu konkurenčních sil a poziční mapu. Tato práce obsahuje několik kapitol, včetně úvodu a závěru. Ze všeho nejdříve jsem představila pizzerii Balcanica a následně jsem vytvořila kapitolu teoretická východiska analýzy konkurence služeb, ve které jsem se zaměřila na přípravu a vyhodnocení analýzy konkurence ve službách. Následovala metodika práce, ve které popisuji zvolené metody a postupy této práce. V rámci marketingového výzkumu jsem zvolila dvě metody: metodu pozorování, která mi pomohla porovnat čtyři vybrané pizzerie v okolí pizzerie Balcanica a také metodu dotazování hostů pizzerie. Na základě této kapitoly jsem provedla stručnou analýzu konkurence pizzerie Balcanica. Výsledky výzkumu jsem zpracovávala v programu Excel pomocí datové matice, díky níž jsem byla schopna vytvořit potřebné grafy. Následně jsem grafy vyhodnotila a sepsala souhrn doporučení.cs
dc.description.abstractThe topic of my bachelor is to analyse competitive of pizzerias. The goal I have set is to find out the position and competitive of pizzeria Balcanica.To findings competitive position of pizzeria Balcanica I have used marketing development, Porter analyse competitive forces and position map. This work includes several chapters, including introduction and conclusion. First of all I introduced Pizzeria Balcanica and then I have created a chapter the theoretical background of analysis competition in services in which I have focused on the preparation and interpretation of competitive analysis in services. Following chapter work methodology which describes the methods and practices that work. During marketing development I have elected two methods of development: lookout metode which helped me to copmare four selected pizzeria around pizzeria Balcanica and methode questioning visitors of pizzeria. Under this chapter I have conducted a brief competitive analysis of pizzeria Balcanica. The results of my research were compiled in the program excel thanks to data matrice thank to it I was able to create graphs. After it I have analysed gfaphs and composed brief introductions.en
dc.format.extent1566027 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectkonkurenceschopnost pizzeriecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectpozorovánícs
dc.subjectdotazovánícs
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectcompetitive of pizzeriaen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectlookouten
dc.subjectquestioningen
dc.titleAnalýza konkurence pizzeriícs
dc.title.alternativeCompetitive Analysis of Pizzeriasen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBaránek, Petren
dc.date.accepted2010-06-04en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoduen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKUR185_EKF_B6208_6208R062_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam