Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBartusková, Terezieen
dc.contributor.authorKučera, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:02:11Z
dc.date.available2010-09-29T15:02:11Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80424
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraného podniku použitím finanční analýzy, která hodnotí vývoj podniku v minulosti, současnosti a slouží jako podklad pro přijímání rozhodnutí v budoucnosti. Vybraným podnikem byla společnost PF PLASTY CZ s.r.o., působící v plastikářském a strojírenském průmyslu. Finanční analýza se zabývala hodnocením absolutních ukazatelů, analýzou poměrovými ukazateli a souhrnnými indexy hodnocení. Společnost byla ve sledovaném období ovlivněna tvorbou rezerv podle zvláštních předpisů a nárůstem zakázkové výroby, která ovlivňovala zásoby. Finanční analýzou bylo zjištěno dobré finanční zdraví a finanční stabilita podniku. Společnost se potýkala s finanční likviditou na hranici minimální doporučené hodnoty, která byla ovlivněna nízkou hodnotou finančního majetku a vysokými krátkodobými závazky. Byla stanovena doporučení k odstranění tohoto problému.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with the evaluation of the productivity of the selected company using a financial analysis, which assesses the development of business in the past and present and serves as a basis for decisions in the future. The company PF PLASTY CZ s.r.o. has been selected for this thesis. The company is working in the plastics and engineering industry. The financial analysis deals with the evaluation of absolute indicators, analysis of financial ratios and the overall index rating. The company, during the tracking period, was affected by the creation of reserves under special laws and an increase in custom manufacturing, which influenced stocks. The Financial analysis showed the good financial health and financial stability of the company. The company encountered financial liquidity to limit the minimum recommended value, which was affected by low-value investments and high short-term liabilities. Recommendations were determined to eliminate this problem.en
dc.format.extent491600 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthodnocení výkonnosti podnikucs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectbankrotní modelycs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectevaluation of efficiency of companyen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectbankruptcy modelsen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectcash flowen
dc.titleHodnocení výkonnosti vybraného podnikucs
dc.title.alternativeEvaluation of Efficiency of a Selected Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJakš, Petren
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKUC206_EKF_B6208_6208R037_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam