Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPolák, Petren
dc.contributor.authorŠišmová, Hanaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:11:51Z
dc.date.available2010-09-29T15:11:51Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80611
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractAbstrakt Komparace životního pojištění pro děti na českém pojistném trhu Hana Šišmová Cílem bakalářské práce je nalezení optimálního produktu dětského investičního životního pojištění pro modelovou osobu. Práce je složena celkem ze tří kapitol. V první kapitole je charakterizováno životní pojištění. Věnujeme se zde podobám životního pojištění, dále roli životního pojištění v ekonomice a také zde nalezneme charakteristiku základních pojmů týkajících se pojišťovnictví, bez níž bychom se v této oblasti nemohli orientovat. Druhá kapitola je určena k tomu, abychom se blíže seznámili s dětskými životními pojištěními, která jsou nabízena na českém trhu. Proto je zde popsán princip fungování dětského životního pojištění, druhy pojištění a také jsou zde uvedeny výhody a nevýhody tohoto typu pojištění. Dále se zde seznámíme s investičním životním pojištěním, jelikož práce je zaměřena na naleznutí optimálního produktu investičního životního pojištění pro děti. Předcházející kapitoly byly především rázu teoretického. Kapitola třetí je spíše zaměřena na praktickou činnost. Nejenže jsou zde popsány produkty vybraných pěti pojišťoven na českém trhu, ze kterých vybereme optimální produkt, ale v závěru kapitoly zjistíme výsledek, kterého jsme se dopátrali. Optimální produkt je nalezen pomocí metody párového srovnání. Tato metoda je založena na principu vzájemného porovnání všech produktů. K tomu, abychom mohli k porovnání přistoupit, jsme si nejdříve museli stanovit kritéria, pomocí kterých se produkty porovnávali a určit důležitost těchto kritérií. Toho bylo dosaženo pomocí Fullerova trojúhelníku. Po zjištění důležitosti jednotlivých kritérií bylo možno přistoupit k samotnému srovnání. Srovnání se provádělo pomocí Saatyho metody. Výsledkem je již zmiňované naleznutí optimálního investičního životního pojištění pro děti pro modelovou osobu.cs
dc.description.abstractAbstract Comparison of life insurance for children in the Czech insurance market Hana Šišmová The aim of bachelor thesis is finding the optimal product of child investment life insurance for a model person. Total work is composed of three chapters. The first chapter is characterizing life insurance. We deal here with the forms of life insurance, the role of life insurance in the economy and the characteristics of the basic concepts relating to insurance, without which we would be in this area couldn't focus. The second chapter is intended to make sure we are fully familiar with children's life insurance, which are offered on the Czech market. Therefore, there is described the principle of functioning of child life insurance, types of insurance and advantages and disadvantages of this type of insurance.Furthermore, you will learn about the investment life insurance, because the work is focused on finding the optimal life insurance products for children. Previous chapters are mainly theoretical in nature. The third chapter is more focused on practical work. Not only are described in five selected insurance products on the Czech market from which we select the optimal product, but in the end of the chapter we see the result, which we found. Optimal product is found by using paired comparison method. This method is based on the principle of mutual comparison of all products. To do this, we can proceed to the comparison, we first had to establish criteria by which to compare products and determine the importance of these criteria. This was achieved by using Fuller's triangle. After discovering the importance of various criteria to be able to proceed to the comparison itself. Comparison was made using Saaty's method. The result is the already mentioned finding the optimal investment life insurance for children for a model person.en
dc.format.extent6349533 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSaatyho metodacs
dc.subjectkomparace.cs
dc.subjectPojištěnícs
dc.subjectFullerův trojúhelnikcs
dc.subjectSaathy´s methoden
dc.subjectcomparison.en
dc.subjectFulle´s triangleen
dc.subjectInsuranceen
dc.titleKomparace životního pojištění pro děti na českém pojistném trhucs
dc.title.alternativeComparison of life insurance products for children in the Czech insurance marketen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePoštulka, Zdeneken
dc.date.accepted2010-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financíen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSIS050_EKF_B6202_6202R010_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam