Komparace životního pojištění pro děti na českém pojistném trhu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80611

Show simple item record


dc.contributor.advisor Polák, Petr en
dc.contributor.author Šišmová, Hana en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:11:51Z
dc.date.available 2010-09-29T15:11:51Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80611
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Abstrakt Komparace životního pojištění pro děti na českém pojistném trhu Hana Šišmová Cílem bakalářské práce je nalezení optimálního produktu dětského investičního životního pojištění pro modelovou osobu. Práce je složena celkem ze tří kapitol. V první kapitole je charakterizováno životní pojištění. Věnujeme se zde podobám životního pojištění, dále roli životního pojištění v ekonomice a také zde nalezneme charakteristiku základních pojmů týkajících se pojišťovnictví, bez níž bychom se v této oblasti nemohli orientovat. Druhá kapitola je určena k tomu, abychom se blíže seznámili s dětskými životními pojištěními, která jsou nabízena na českém trhu. Proto je zde popsán princip fungování dětského životního pojištění, druhy pojištění a také jsou zde uvedeny výhody a nevýhody tohoto typu pojištění. Dále se zde seznámíme s investičním životním pojištěním, jelikož práce je zaměřena na naleznutí optimálního produktu investičního životního pojištění pro děti. Předcházející kapitoly byly především rázu teoretického. Kapitola třetí je spíše zaměřena na praktickou činnost. Nejenže jsou zde popsány produkty vybraných pěti pojišťoven na českém trhu, ze kterých vybereme optimální produkt, ale v závěru kapitoly zjistíme výsledek, kterého jsme se dopátrali. Optimální produkt je nalezen pomocí metody párového srovnání. Tato metoda je založena na principu vzájemného porovnání všech produktů. K tomu, abychom mohli k porovnání přistoupit, jsme si nejdříve museli stanovit kritéria, pomocí kterých se produkty porovnávali a určit důležitost těchto kritérií. Toho bylo dosaženo pomocí Fullerova trojúhelníku. Po zjištění důležitosti jednotlivých kritérií bylo možno přistoupit k samotnému srovnání. Srovnání se provádělo pomocí Saatyho metody. Výsledkem je již zmiňované naleznutí optimálního investičního životního pojištění pro děti pro modelovou osobu. cs
dc.description.abstract Abstract Comparison of life insurance for children in the Czech insurance market Hana Šišmová The aim of bachelor thesis is finding the optimal product of child investment life insurance for a model person. Total work is composed of three chapters. The first chapter is characterizing life insurance. We deal here with the forms of life insurance, the role of life insurance in the economy and the characteristics of the basic concepts relating to insurance, without which we would be in this area couldn't focus. The second chapter is intended to make sure we are fully familiar with children's life insurance, which are offered on the Czech market. Therefore, there is described the principle of functioning of child life insurance, types of insurance and advantages and disadvantages of this type of insurance.Furthermore, you will learn about the investment life insurance, because the work is focused on finding the optimal life insurance products for children. Previous chapters are mainly theoretical in nature. The third chapter is more focused on practical work. Not only are described in five selected insurance products on the Czech market from which we select the optimal product, but in the end of the chapter we see the result, which we found. Optimal product is found by using paired comparison method. This method is based on the principle of mutual comparison of all products. To do this, we can proceed to the comparison, we first had to establish criteria by which to compare products and determine the importance of these criteria. This was achieved by using Fuller's triangle. After discovering the importance of various criteria to be able to proceed to the comparison itself. Comparison was made using Saaty's method. The result is the already mentioned finding the optimal investment life insurance for children for a model person. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 6349533 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Fullerův trojúhelnik cs
dc.subject komparace. cs
dc.subject Pojištění cs
dc.subject Saatyho metoda cs
dc.subject Insurance en
dc.subject comparison. en
dc.subject Fulle´s triangle en
dc.subject Saathy´s method en
dc.title Komparace životního pojištění pro děti na českém pojistném trhu cs
dc.title.alternative Comparison of life insurance products for children in the Czech insurance market en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Poštulka, Zdenek en
dc.date.accepted 2010-06-11 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 154 - Katedra financí en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Finance cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis SIS050_EKF_B6202_6202R010_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIS050_EKF_B6202_6202R010_00_2010.pdf 6.055Mb PDF View/Open
SIS050_EKF_B6202_6202R010_00_2010_zadani.pdf 804.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics