Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHorváthová, Petraen
dc.contributor.authorRozsypalová, Martinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:25:45Z
dc.date.available2010-09-29T15:25:45Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80877
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit adaptační procesy ve společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. V teoretické části této práce byly popsány formy i jednotlivé fáze adaptace, řízení adaptačních procesů a jejich následnou kontrolu. Adaptace byla představena jako proces adaptace řízený programem, který je ohraničen určitým časovým plánem. Praktická část práce představila společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s., popsala a zhodnotila stav adaptačních procesů v organizaci. Pro získání informací užitečných pro tvorbu hodnocení byla použita metodologie dotazování, konkrétně metody rozhovoru a dotazníku. V závěru práce bylo navrhnuta a doporučena opatření zlepšující adaptační procesy ve společnosti. Bylo navrhnuto větší zapojení úlohy garanta v procesu adaptace nového zaměstnance a uvedení více informací v brožuře pro zaměstnance s důrazem na vize a cíle společnosti. Bylo také doporučeno zaměřit se na průběžnou adaptaci při provádění nových pracovních úkolů v zájmu o zvýšení týmového pojetí vykonávané práce.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to describe and analyse adaptation processes in the company Výstaviště Flora Olomouc, a.s. In the theoretical part of this thesis, there were forms and each phase of adaptation, managing of adaptation processes followed by a check-up described. The adaptation was introduced as a process managed by a programme, determined by a certain time plan. The practical part introduced the company Výstaviště Flora Olomouc, a.s., described and reviewed the situation of adaptation process in the organisation. To gain information useful to create this evaluation, methodology of questioning, in the concrete methods of interview and questionnaire was used. At the end of this work there were proposed and recommended proceedings leading to the improvement of adaptation processes in the company. It was proposed greater inclusion of mentors work in the process of adaptation of the new employee and to add more information in the brochure for employees with emphasis on visions and aims of the company. It was also recommended to focus on continuous adaptation when carrying out new work tasks with the interest of increasing the team conception of performed job.en
dc.format.extent722144 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAdaptacecs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectfázecs
dc.subjectgarantcs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprogram objektcs
dc.subjectorientační balíčekcs
dc.subjectúroveňcs
dc.subjectAdaptationen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectlevelen
dc.subjectmentoren
dc.subjectobjecten
dc.subjectorientation packageen
dc.subjecttime planen
dc.subjectphaseen
dc.subjectprocessen
dc.subjectprogrammeen
dc.titleAdaptace zaměstnancůcs
dc.title.alternativeEmployee Adaptationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMutina, Tomášen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKRE271_EKF_B6208_6208R037_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam