Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFabian, Radeken
dc.contributor.authorOtáhalová, Marcelaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:12:38Z
dc.date.available2010-09-29T16:12:38Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81743
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby bytového domu. Navrhovaný bytový dům se nachází v městské zástavbě v katastrálním území města Kroměříž. V rámci řešení projektu byla zhotovena stavební část, která zahrnuje jak výkresovou dokumentaci, tak i textovou část dokumentace, jejíž rozsah především tvoří technická zpráva. Práce dále obsahuje technologickou část, kde dílčí součástí je technologický postup provádění stropní konstrukce, dokumentace zařízení staveniště, dále je také uveden položkový rozpočet stavby a časový harmonogram průběhu výstavby. Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace sloužící pro výstavbu podsklepeného třípodlažního bytového domu s jedenácti bytovými jednotkami různých velikostních kategorií. V navrženém objektu jsou jak bytové prostory, tak i nebytové v rámci suterénu. Řešení projektu poskytuje také bezbariérový přístup do objektu a dvě bezbariérové bytové jednotky určené pro budoucí obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace. Zpracování bakalářské práce bylo provedeno v souladu s platnými normami a předpisy.cs
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor work is the preparation of project documentation for building permit new construction of Housing unit (apartment building). The proposed housing unit (apartment building) is situated in urban areas in the cadastral area of Kromeriz. The project was made part of the building, which includes the drawings and the text the documentation, which is primarily consists of the technical report. Further the work contains a technology part, in which is the main part sub-technological process of implementation of ceiling construction, documentation equipment of facility, is also listed as itemized construction budget and schedule during the construction. The project documentation is the result of this bachelor work which used for the construction basement threestorey apartment building with eleven residential units of various size categories. The proposed building has residential and commercial units in the basement. The resolution of project also provides free access to the building and two barrier-free housing units for future residents with limited mobility. The processing work was made in accordance with applicable standards and regulations.en
dc.format12, [1] l. : il. + 2 sl. příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3770862 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnovostavba bytového domucs
dc.subjectnew construction of Housing unit (apartment building)en
dc.titleNávrh technologického postupu bytového domucs
dc.title.alternativeProposal technological process of the apartment buildingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000829cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2010-05-24en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvíen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPříprava a realizace stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisOTA045_FAST_B3607_3607R041_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam