Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorObalová, Lucieen
dc.contributor.authorGalla, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:17:20Z
dc.date.available2010-09-29T16:17:20Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81828
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá absorpcí CO2 v koloně s výplní. Cílem práce byl návrh laboratorních úloh vhodných pro využití ve výuce procesního inženýrství. V rámci práce byl proveden provozní výpočet protiproudého absorbéru pro absorpci CO2 do H2O a 0,5 M roztoku NaOH na různých typech výplní. Dále byl proveden výpočet tlakové ztráty při toku plynu vrstvou výplně o různých výškách (0,57 m a 0,77 m). V rámci experimentální části byla proměřena protiproudá absorpce CO2 do vody v koloně s výplní Raschigových kroužků v závislost na průtoku plynu a kapaliny. Pro dané dělení byla stanovena minimální spotřeba rozpouštědla a určen počet rovnovážných pater. V uspořádání absorpce s recyklem kapaliny byla změřena rovnováha CO2 - H2O. Experimentálně získaná data byla porovnávána s provozním výpočtem a tabelovanými rovnovážnými daty.cs
dc.description.abstractThe thesis concerns with absorption of carbon dioxide in packed absorption column. It´s focused on laboratory exercise design suitable for usage in process engineering laboratory course. In terms of thesis, operating calculation of counterflow absorber for CO2 absorption to water and 0,5 M NaOH solution for different packing was implemented. Calculation of pressure drop for gas flow through packing layer with various high (0,57 m and 0,77 m) was done. In experimental part, the counterflow absorption of carbon dioxide to water in column with Rasching rings in a dependence on flow of gas and liquid was measured. Minimal solvent consumption and number of equilibrium trays was determined. Gas-liquid equilibrium CO2 - H2O was measured in absorption setting with liquid recycle. Experimental data was confronted with operating calculation and tabulated equilibrium data.en
dc.format.extent4639860 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAbsorpcecs
dc.subjectRovnováha CO2 – H2Ocs
dc.subjectRovnováha CO2 – NaOHcs
dc.subjectMcCabe – Thielecs
dc.subjectKolona s výplní.cs
dc.subjectAbsorptionen
dc.subjectEquilibrium CO2 - H2Oen
dc.subjectEquilibrium CO2 – NaOHen
dc.subjectMcCabe – Thieleen
dc.subjectPacked column.en
dc.titleAbsorpce oxidu uhličitéhocs
dc.title.alternativeAbsorption of carbon dioxideen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVečeř, Mareken
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodůen
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisGAL132_FMMI_N3909_2807T004_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam