Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDlugoš, Ivanen
dc.contributor.authorLinzerová, Monikaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:19:10Z
dc.date.available2010-09-29T16:19:10Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81864
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractLINZEROVÁ, M.: Návrh organizační struktury nové dceřinné společnosti Strojírny a slévárny – ArcelorMittal Ostrava, a.s. – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství; Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. – Vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. – Konzultant diplomové práce: Ing. Václav Kubiczek – Ostrava: FMMI, 2010, 59 s. Cílem diplomové práce je návrh nové organizační struktury vznikající společnosti Strojírny a slévárny ArcelorMittal Ostrava a.s. Práce obsahuje kromě úvodní části, čtyři části, závěr, 9 tabulek, 19 obrázků a 5 příloh. Úvodní část práce je zaměřená na vysvětlení základních principů organizování a na vysvětlení cíle práce. Druhá část je věnována teoretickým poznatkům organizování. Třetí část práce charakterizuje podnikatelský subjekt, který je předmětem řešení závěrečné práce. Čtvrtá část práce se věnuje SWOT analýze zainteresovaných procesů řešených v diplomové práci. Pátá část práce řeší varianty možných návrhů změny stávající organizační struktury společnosti. Závěr obsahuje věcné shrnutí a přínos práce.cs
dc.description.abstractLINZEROVÁ, M.: Proposal of Organizational Structure in the New Subsidiary Company Machinery & Foundry Plant - ArcelorMittal Ostrava, a.s. - Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Department of Economics and Management in Metallurgy. - Supervisor of thesis: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. – Consultant of thesis: Ing. Václav Kubiczek – Ostrava: FMMI, 2010, 59 p. The aim of this thesis is to design new organizational structures of emergent company Machinery & Foundry ArcelorMittal Ostrava, a.s. This thesis includes in addition to the preamble, four parts, conclusion, 9 tables, 19 pictures and 5 supplements. The preamble is focused on explaining the basic principles of organizin and on explication of the thesis´s aim. The second part is dedicated to the theoretical knowledges of organization. The third part describes a business entity that is subject for solving the thesis. The fourth part deals with SWOT analysis of interested processes which are solved in this thesis. The fifth part solves the possible variations of design changes to the current organizational structure of the company. The conclusion contains a summary of important elements and thesis benefits.en
dc.format.extent1582022 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOrganizační strukturacs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectfúzecs
dc.subjectredukce.cs
dc.subjectOrganizational structureen
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectprocessional managementen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectmergeren
dc.subjectreduction.en
dc.titleNávrh organizační struktury nové dceřinné společnosti Strojírny a slévárny ArcelorMittal Ostrava a.s.cs
dc.title.alternativeProposal of Organizational Structure in the New Subsidiary Company Machinery & Foundry Plant of ArcelorMittal Ostrava a.s.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLerach, Petren
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLIN080_FMMI_N3922_6208T123_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam