Návrh organizační struktury nové dceřinné společnosti Strojírny a slévárny ArcelorMittal Ostrava a.s.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81864

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dlugoš, Ivan en
dc.contributor.author Linzerová, Monika en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:19:10Z
dc.date.available 2010-09-29T16:19:10Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81864
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract LINZEROVÁ, M.: Návrh organizační struktury nové dceřinné společnosti Strojírny a slévárny – ArcelorMittal Ostrava, a.s. – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství; Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. – Vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. – Konzultant diplomové práce: Ing. Václav Kubiczek – Ostrava: FMMI, 2010, 59 s. Cílem diplomové práce je návrh nové organizační struktury vznikající společnosti Strojírny a slévárny ArcelorMittal Ostrava a.s. Práce obsahuje kromě úvodní části, čtyři části, závěr, 9 tabulek, 19 obrázků a 5 příloh. Úvodní část práce je zaměřená na vysvětlení základních principů organizování a na vysvětlení cíle práce. Druhá část je věnována teoretickým poznatkům organizování. Třetí část práce charakterizuje podnikatelský subjekt, který je předmětem řešení závěrečné práce. Čtvrtá část práce se věnuje SWOT analýze zainteresovaných procesů řešených v diplomové práci. Pátá část práce řeší varianty možných návrhů změny stávající organizační struktury společnosti. Závěr obsahuje věcné shrnutí a přínos práce. cs
dc.description.abstract LINZEROVÁ, M.: Proposal of Organizational Structure in the New Subsidiary Company Machinery & Foundry Plant - ArcelorMittal Ostrava, a.s. - Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Department of Economics and Management in Metallurgy. - Supervisor of thesis: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. – Consultant of thesis: Ing. Václav Kubiczek – Ostrava: FMMI, 2010, 59 p. The aim of this thesis is to design new organizational structures of emergent company Machinery & Foundry ArcelorMittal Ostrava, a.s. This thesis includes in addition to the preamble, four parts, conclusion, 9 tables, 19 pictures and 5 supplements. The preamble is focused on explaining the basic principles of organizin and on explication of the thesis´s aim. The second part is dedicated to the theoretical knowledges of organization. The third part describes a business entity that is subject for solving the thesis. The fourth part deals with SWOT analysis of interested processes which are solved in this thesis. The fifth part solves the possible variations of design changes to the current organizational structure of the company. The conclusion contains a summary of important elements and thesis benefits. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1582022 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Organizační struktura cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject fúze cs
dc.subject redukce. cs
dc.subject Organizational structure en
dc.subject strategic management en
dc.subject processional management en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject optimalization en
dc.subject merger en
dc.subject reduction. en
dc.title Návrh organizační struktury nové dceřinné společnosti Strojírny a slévárny ArcelorMittal Ostrava a.s. cs
dc.title.alternative Proposal of Organizational Structure in the New Subsidiary Company Machinery & Foundry Plant of ArcelorMittal Ostrava a.s. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Lerach, Petr en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis LIN080_FMMI_N3922_6208T123_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LIN080_FMMI_N3922_6208T123_2010.pdf 1.508Mb PDF View/Open
LIN080_FMMI_N3922_6208T123_2010_zadani.pdf 113.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics