Selektivní odstraňování Cu(II) z odpadních vod obsahujících fosfáty pomocí oxyhumolitu.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81919

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kostura, Bruno en
dc.contributor.author Kohutová, Hana en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:22:07Z
dc.date.available 2010-09-29T16:22:07Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81919
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na odstranění těžkých kovů (Cu) z odpadních vod obsahujících fosfáty pomocí oxyhumolitu. Zkoumaly se faktory ovlivňující adsorbované množství (adsorpční kapacitu) a adsorpční účinnost. Jednalo se o pH roztoku, koncentraci kovu (Cu), přítomnost fosfátů a dobu sorpce. Pro stanovení obsahu kovu v roztoku byla použita atomová adsorpční spektrometrie a pro stanovení obsahu fosfátů spektrofotometická metoda. Vliv pH na adsorpci mědi byl výrazný. Průběh adsorpce mědi i fosfátů odpovídá Freundlichově izotermě. Maximální sorpční kapacita pro měď při pH = 3,9 byla 1,6059 mmol g-1. Pro selektivní odstranění mědi z vodných roztoků s obsahem fosfátů je vhodné upravit pH na rozmezí hodnot 3,6 - 3,9. Při těchto hodnotách pH se odstraní až 95 % mědi a průměrně jen 13,13 % fosforu. Adsorpce je poměrně rychlá a rovnováha se ustálila již po 20 minutách. cs
dc.description.abstract The thesis is oriented on removal of heavy metals (Cu) from phosphates containing wastewaters by oxihumolite. Examined the factors influencing the adsorbed amount (adsorption capacity) and adsorption efficiency. This was the solution pH, concentration o metal (Cu), for the presence of phosphates and sorption time. The atomic adsorption spectrometry was used for determination of the amount of metal in the solution and for the determination of phosphates was used spectrofotometry method. Effect of pH on the adsorption of copper was significant. The course of adsortion of Cu and phosphates corresponds to the Freundlich isotherm. The maximum sorption capacity for Cu at pH = 3.9 was 1.6059 mmol g-1. Fro selective removal of Cu from solutions containing phosphates should be adjusted to pH values ranging from 3.6 to 3.9. At these pH values are removed up to 95 % copper and an average of only 13.13 % phosphorus. Adsorption is relatively fast and equilibrium is stabilized after 20 min. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 510189 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject adsorpce cs
dc.subject oxyhumolit cs
dc.subject sorbent cs
dc.subject fosfát cs
dc.subject měď cs
dc.subject pH cs
dc.subject adsorption en
dc.subject oxihumolite en
dc.subject sorbent en
dc.subject phosphate en
dc.subject copper en
dc.subject pH en
dc.title Selektivní odstraňování Cu(II) z odpadních vod obsahujících fosfáty pomocí oxyhumolitu. cs
dc.title.alternative Selective removal of Cu(II) from phosphate containing waste waters by oxihumolite. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Leško, Juraj en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace en
dc.thesis.degree-program Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Recyklace materiálů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis KOH141_FMMI_N3923_3911T033_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOH141_FMMI_N3923_3911T033_2010.pdf 498.2Kb PDF View/Open
KOH141_FMMI_N3923_3911T033_2010_zadani.pdf 693.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics