Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKostura, Brunoen
dc.contributor.authorKohutová, Hanaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:22:07Z
dc.date.available2010-09-29T16:22:07Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81919
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na odstranění těžkých kovů (Cu) z odpadních vod obsahujících fosfáty pomocí oxyhumolitu. Zkoumaly se faktory ovlivňující adsorbované množství (adsorpční kapacitu) a adsorpční účinnost. Jednalo se o pH roztoku, koncentraci kovu (Cu), přítomnost fosfátů a dobu sorpce. Pro stanovení obsahu kovu v roztoku byla použita atomová adsorpční spektrometrie a pro stanovení obsahu fosfátů spektrofotometická metoda. Vliv pH na adsorpci mědi byl výrazný. Průběh adsorpce mědi i fosfátů odpovídá Freundlichově izotermě. Maximální sorpční kapacita pro měď při pH = 3,9 byla 1,6059 mmol g-1. Pro selektivní odstranění mědi z vodných roztoků s obsahem fosfátů je vhodné upravit pH na rozmezí hodnot 3,6 - 3,9. Při těchto hodnotách pH se odstraní až 95 % mědi a průměrně jen 13,13 % fosforu. Adsorpce je poměrně rychlá a rovnováha se ustálila již po 20 minutách.cs
dc.description.abstractThe thesis is oriented on removal of heavy metals (Cu) from phosphates containing wastewaters by oxihumolite. Examined the factors influencing the adsorbed amount (adsorption capacity) and adsorption efficiency. This was the solution pH, concentration o metal (Cu), for the presence of phosphates and sorption time. The atomic adsorption spectrometry was used for determination of the amount of metal in the solution and for the determination of phosphates was used spectrofotometry method. Effect of pH on the adsorption of copper was significant. The course of adsortion of Cu and phosphates corresponds to the Freundlich isotherm. The maximum sorption capacity for Cu at pH = 3.9 was 1.6059 mmol g-1. Fro selective removal of Cu from solutions containing phosphates should be adjusted to pH values ranging from 3.6 to 3.9. At these pH values are removed up to 95 % copper and an average of only 13.13 % phosphorus. Adsorption is relatively fast and equilibrium is stabilized after 20 min.en
dc.format.extent510189 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectadsorpcecs
dc.subjectoxyhumolitcs
dc.subjectsorbentcs
dc.subjectfosfátcs
dc.subjectměďcs
dc.subjectpHcs
dc.subjectadsorptionen
dc.subjectoxihumoliteen
dc.subjectsorbenten
dc.subjectphosphateen
dc.subjectcopperen
dc.subjectpHen
dc.titleSelektivní odstraňování Cu(II) z odpadních vod obsahujících fosfáty pomocí oxyhumolitu.cs
dc.title.alternativeSelective removal of Cu(II) from phosphate containing waste waters by oxihumolite.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLeško, Jurajen
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceen
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRecyklace materiálůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKOH141_FMMI_N3923_3911T033_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam