Metalografická čistota oceli a její hodnocení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81950

Show simple item record


dc.contributor.advisor Adolf, Zdeněk en
dc.contributor.author Dostál, Miroslav en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:23:46Z
dc.date.available 2010-09-29T16:23:46Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81950
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Předložená práce se zabývá způsoby dezoxidace oceli a prvky, kterými lze dezoxidaci provádět, rozdělení a identifikaci nekovových vměstků a modifikaci oceli vápníkem. Experimentální část práce se zaměřuje na zařízení ocelárny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s a technologii výroby ocelí pro dálkové produktovody. Dále se zabývá posouzením metalografické čistoty oceli podle normy ASTM E45 s využitím RTG spektrální analýzy. Při hodnocení oceli normou ASTM E45 bylo prokázáno, že stupeň maximálního znečištění nebyl výrazně rozdílný. Výsledky RTG mikroanalýzy nasvědčují tomu, že ve všech hodnocených případech jsou nekovové částice tvořeny koplexními oxysulfidy, popřípadě komplexními oxidy. Z výsledků můžeme říci, že ocel se vyznačovala vysokou mikročistotou, která se předpokládá u ocelí použité pro dálkové produktovody. Na druhé straně RTG mikroanalýza prokázala, že i v této čisté oceli se vyskytují různé druhy nekovových částic, které mohou jakost hotového výrobku narušit. cs
dc.description.abstract This work deals with methods of deoxidation of steel and components, which can carry out deoxidation, distribution and identification of non-metallic inclusions and modification of steel by calcium. The experimental part focuses on the steel plant equipment EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s and production technology of steel for long-distance pipelines.It also deals with the assessment of metallographic cleanliness steel according to ASTM E45 using X-ray spectral analysis. In the evaluation steel of norm ASTM E45 has been shown that the maximum level of pollution was not significantly different X-ray microanalysis results indicate that in all investigated cases of metal particles formed complex oxy-sulfur, or complex oxides. From the results we can say that steel is characterized by high purity, which is expected in the steel used for long-distance pipelines. On the other hand, X-ray microanalysis showed that in this steel net there are different kinds of metallic particles that can disrupt the quality of the finished product. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 11099181 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject modifikace oceli vápníkem cs
dc.subject vměstky v oceli cs
dc.subject metalografická čistota oceli cs
dc.subject dezoxidace oceli cs
dc.subject deoxidation of steel en
dc.subject inclusions in steel en
dc.subject metallographic cleannes of steel en
dc.subject modification of steel with calcium treatment en
dc.title Metalografická čistota oceli a její hodnocení cs
dc.title.alternative Metallographic Cleanness of Steel and its Evaluation en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Suchánek, Petr en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 618 - Katedra metalurgie en
dc.contributor.consultant Šáňa, Zdeněk en
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technologie výroby kovů cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis DOS156_FMMI_N2109_2109T035_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DOS156_FMMI_N2109_2109T035_2010.pdf 10.58Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics