Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorAdolf, Zdeněken
dc.contributor.authorDostál, Miroslaven
dc.date.accessioned2010-09-29T16:23:46Z
dc.date.available2010-09-29T16:23:46Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81950
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá způsoby dezoxidace oceli a prvky, kterými lze dezoxidaci provádět, rozdělení a identifikaci nekovových vměstků a modifikaci oceli vápníkem. Experimentální část práce se zaměřuje na zařízení ocelárny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s a technologii výroby ocelí pro dálkové produktovody. Dále se zabývá posouzením metalografické čistoty oceli podle normy ASTM E45 s využitím RTG spektrální analýzy. Při hodnocení oceli normou ASTM E45 bylo prokázáno, že stupeň maximálního znečištění nebyl výrazně rozdílný. Výsledky RTG mikroanalýzy nasvědčují tomu, že ve všech hodnocených případech jsou nekovové částice tvořeny koplexními oxysulfidy, popřípadě komplexními oxidy. Z výsledků můžeme říci, že ocel se vyznačovala vysokou mikročistotou, která se předpokládá u ocelí použité pro dálkové produktovody. Na druhé straně RTG mikroanalýza prokázala, že i v této čisté oceli se vyskytují různé druhy nekovových částic, které mohou jakost hotového výrobku narušit.cs
dc.description.abstractThis work deals with methods of deoxidation of steel and components, which can carry out deoxidation, distribution and identification of non-metallic inclusions and modification of steel by calcium. The experimental part focuses on the steel plant equipment EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s and production technology of steel for long-distance pipelines.It also deals with the assessment of metallographic cleanliness steel according to ASTM E45 using X-ray spectral analysis. In the evaluation steel of norm ASTM E45 has been shown that the maximum level of pollution was not significantly different X-ray microanalysis results indicate that in all investigated cases of metal particles formed complex oxy-sulfur, or complex oxides. From the results we can say that steel is characterized by high purity, which is expected in the steel used for long-distance pipelines. On the other hand, X-ray microanalysis showed that in this steel net there are different kinds of metallic particles that can disrupt the quality of the finished product.en
dc.format.extent11099181 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvměstky v ocelics
dc.subjectdezoxidace ocelics
dc.subjectmetalografická čistota ocelics
dc.subjectmodifikace oceli vápníkemcs
dc.subjectinclusions in steelen
dc.subjectdeoxidation of steelen
dc.subjectmodification of steel with calcium treatmenten
dc.subjectmetallographic cleannes of steelen
dc.titleMetalografická čistota oceli a její hodnocenícs
dc.title.alternativeMetallographic Cleanness of Steel and its Evaluationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSuchánek, Petren
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgieen
dc.contributor.consultantŠáňa, Zdeněken
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisDOS156_FMMI_N2109_2109T035_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam