Vývoj vegetačního krytu na sanovaných plochách Dolu František

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82485

Show simple item record


dc.contributor.advisor Stalmachová, Barbara en
dc.contributor.author Adamčíková, Hana en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:52:34Z
dc.date.available 2010-09-29T16:52:34Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82485
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V předložené práci byla zpracována geobotanická charakteristika společenstev rostlin a fytocenologické snímky na vymezených lokalitách bývalého dolu František v Horní Suché. V první části práce byla popsána charakteristika studované oblasti, současný stav sanací a znázorněn vliv těžby na životní prostředí na mapě a v praxi. Druhá část je zaměřena na výzkumnou část, fytocenologickému průzkumu a klasifikaci rostlinných společenstev, hodnocení druhové diverzity, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Zabývám se technologií sanací a rekultivací pro recentní plochy v území a návrhem vhodné druhové kombinace bylin, travin a dřevin pro splnění jednotlivých rekultivačních cílů. V poslední části práce byl vytvořen modelový návrh řešení výsadbového opatření. cs
dc.description.abstract In my thesis I elaborated geobotanical characteristics of plant communities and phytosociological relevés on designated area of former František mine in Horní Suchá. In the first part I describe the characteristics of studied area, present state of sanations a I also  represent the impact of mining on the map and in the field. Second part is a research part with phytosociological exploration and classification of plant communities. I evaluate species diversity, fruitfulness of individual plant species and the occurence of rare plant species. I deal with the technology of sanations, the recultivation of recent areas and with the proposal of suitable combination of herbs, grasses and tree species for satisfaction of individual recultivation objectives. In the last part I created a model solution of planting measure. en
dc.format 78, [21] l. : il. + 3 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1356318 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject odkaliště cs
dc.subject odval hlušiny cs
dc.subject fytocenologie cs
dc.subject rekultivace krajiny cs
dc.subject coal-ash setling basin en
dc.subject tailings pile en
dc.subject phytosociology en
dc.subject recultivation of landscape en
dc.title Vývoj vegetačního krytu na sanovaných plochách Dolu František cs
dc.title.alternative The development of vegetation cover on reclaimed sites of František Mine en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001212 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Žampachová, Dana en
dc.date.accepted 2010-06-10 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis ADA291_HGF_N2102_3904T005_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ADA291_HGF_N2102_3904T005_2010.pdf 1.293Mb PDF View/Open
ADA291_HGF_N2102_3904T005_2010_zadani.pdf 5.023Kb PDF View/Open
ADA291_HGF_N2102_3904T005_2010_priloha.pdf 10.04Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics