Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStalmachová, Barbaraen
dc.contributor.authorAdamčíková, Hanaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:52:34Z
dc.date.available2010-09-29T16:52:34Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82485
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV předložené práci byla zpracována geobotanická charakteristika společenstev rostlin a fytocenologické snímky na vymezených lokalitách bývalého dolu František v Horní Suché. V první části práce byla popsána charakteristika studované oblasti, současný stav sanací a znázorněn vliv těžby na životní prostředí na mapě a v praxi. Druhá část je zaměřena na výzkumnou část, fytocenologickému průzkumu a klasifikaci rostlinných společenstev, hodnocení druhové diverzity, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Zabývám se technologií sanací a rekultivací pro recentní plochy v území a návrhem vhodné druhové kombinace bylin, travin a dřevin pro splnění jednotlivých rekultivačních cílů. V poslední části práce byl vytvořen modelový návrh řešení výsadbového opatření.cs
dc.description.abstractIn my thesis I elaborated geobotanical characteristics of plant communities and phytosociological relevés on designated area of former František mine in Horní Suchá. In the first part I describe the characteristics of studied area, present state of sanations a I also  represent the impact of mining on the map and in the field. Second part is a research part with phytosociological exploration and classification of plant communities. I evaluate species diversity, fruitfulness of individual plant species and the occurence of rare plant species. I deal with the technology of sanations, the recultivation of recent areas and with the proposal of suitable combination of herbs, grasses and tree species for satisfaction of individual recultivation objectives. In the last part I created a model solution of planting measure.en
dc.format78, [21] l. : il. + 3 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1356318 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodkalištěcs
dc.subjectodval hlušinycs
dc.subjectfytocenologiecs
dc.subjectrekultivace krajinycs
dc.subjectcoal-ash setling basinen
dc.subjecttailings pileen
dc.subjectphytosociologyen
dc.subjectrecultivation of landscapeen
dc.titleVývoj vegetačního krytu na sanovaných plochách Dolu Františekcs
dc.title.alternativeThe development of vegetation cover on reclaimed sites of František Mineen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001212cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŽampachová, Danaen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisADA291_HGF_N2102_3904T005_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam