Show simple item record

dc.contributor.advisorJiránková, Evaen
dc.contributor.authorBařinová, Romanaen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:01:56Z
dc.date.available2010-09-29T17:01:56Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82659
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je geodetické zaměření polohopisu, výškopisu a určení kubatur skládky TKO Hantály a.s. V této bakalářské práci je nejprve rozebrána charakteristika lokality, důvody a cíle měření. Dále jsou zde popsány souřadné systémy, je zde zmínka o geodetických sítích České republiky a obecná charakteristika použitých měřických metod. V praktické části je uvedena analýza samotného měření (práce v terénu) a uvedeny základní kancelářské práce, které s měřením souvisejí. V závěru bakalářské práce nechybí zhodnocení výsledků, ke kterým práce směřovala a kterých bylo dosaženo. K bakalářské práci jsou přiloženy i potřebné měřické výkresy- výkres polohopisu a perspektiva I. a II. etapy.cs
dc.description.abstractThe main objective of the bachelor thesis is a geodetic alignment of planimetry, hypsography and calculation of cubage of the TKO Hantály a.s. dump. The initial part of the thesis deals with characteristics of the location, reasons and objectives of the measurements. The following part describes the systems of coordinates, there is also mentioned the geodetic networks in the Czech Republic and a general characteristics of the metrical methods used. The practical part analyses the fieldwork measuration and there is also a list of the basic office work related to the measuration. The final part of the thesis contains valuation of the findings as the general aim of the thesis. The integral part of the bachelor thesis are the necessary metrical drawings – drawing of planimetry and drawing of first and second phase perspective.en
dc.format46,[31] l. : il. + 5 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1606720 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpolohopiscs
dc.subjectvýškopiscs
dc.subjectvýpočet kubaturcs
dc.subjectGNNScs
dc.subjecttotální stanicecs
dc.subjectI. a II. etapacs
dc.subjectskládkacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectplanimetryen
dc.subjecthypsometryen
dc.subjectcalculation of cubagesen
dc.subjectGNNSen
dc.subjecttotal stationen
dc.subject1st and 2nd phaseen
dc.subjectdumpen
dc.subjectmeasurationen
dc.titleDigitální model terénu skládky TKO Hantály a. s. ve Velkých Bílovicíchcs
dc.title.alternativeDigital Terrain Model of Landfills TKO Hantály in Velké Bíloviceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201002512cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBedrunka, Michalen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department544 - Institut geodézie a důlního měřictvíen
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchInženýrská geodéziecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBAR794_HGF_B3646_3646R007_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record