Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHlubina, Petren
dc.contributor.authorLuňáčková, Milenaen
dc.date.accessioned2010-11-11T14:16:40Z
dc.date.available2010-11-11T14:16:40Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83403
dc.descriptionImport 11/11/2010cs
dc.description.abstractVýznamnou roli v současných moderních technologiích hrají systémy tenkých vrstev. Pro jejich aplikace a praktické využití je nezbytné znát jejich základní optické parametry: tloušťku, index lomu a extinkční koeficient. K určení těchto parametrů se velmi často používá nepřímých metod, kdy se kombinují vhodné modelové představy s experimentálními metodami. V prezentované disertační práci je studován systém substrát – tenká vrstva – superstrát, kde substrát je tvořen monokrystalickou křemíkovou deskou, tenkou vrstvu tvoří oxid křemičitý, který byl vytvořen na substrátu metodou suché oxidace, a superstrátem je vzduch. Pro měření jsou využívány metody spektrální interferometrie a spektrální reflektometrie. Při metodě spektrální interferometrie se používá Michelsonova interferometru a bílého světla, které dopadá kolmo na povrch zkoumaného systému s tenkou vrstvou. Spektrální reflektometrie používá komerčního spektrofotometru Shimadzu UV-3600, který má rozsah vlnových délek 185 – 3300 nm. Těžištěm disertační práce jsou nové metody určení tloušťky tenké vrstvy z experimentálních dat, získaných výše uvedenými metodami. Při zpracování měření z Michelsonova interferometru se pro určení tloušťky používá metody, která využívá rekonstrukce fáze interferenčního signálu pomocí okenní Fourierovy transformace a waveletové transformace. To vede k podstatnému zjednodušení při zpracování interferenčního spektra, protože odpadá potřeba zabývat se relativně složitou obálkovou funkcí, reprezentující viditelnost. Při vyhodnocování spekter odrazivosti je nejdříve diskutován vliv použitého modelu odrazivosti na určení velikosti tloušťky tenké vrstvy. Dále je prezentována a diskutována nová alternativní metoda měření odrazivosti, která používá místo referenčního zrcadla substrát o známé odrazivosti. Jako nová metoda určení tloušťky tenké vrstvy je ukázána varianta obálkové metody, která využívá jednoduchý lineární vztah mezi tloušťkou tenké vrstvy a vlnovou délkou odpovídající bodu dotyku mezi spektrem odrazivosti a obálkovou funkcí.cs
dc.description.abstractThin-film systems play a crucial role in present modern technologies. With the view of their application and practical usage, the knowledge of the basic optical parameters, such as thickness, index of refraction and extinction coefficient, is necessary. These parameters are often determined by the indirect methods when the suitable models are combined with the experimental methods. The substrate – thin film – superstrate system is studied in the presented thesis. The substrate is constituted by the silicon single crystal wafer; thin film is represented by silicon oxide (created by so called dry oxidation methods) and air represents the superstrate. Spectral interferometry and spectral reflectometry are used for the thin-film systems measurement. A white-light Michelson interferometer and normal incidence of light are used for the spectral interferometric technique. Spectral reflectometry uses a commercial spectrophotometer Shimadzu UV-3600 (the wavelength range 185 – 3300 nm). This thesis is focused on new methods of thin-film thickness determination. A phase retrieval method from the spectral interferograms by a windowed Fourier transform and wavelet transform are applied. This method enables much simpler processing of the interference spectra because one can avoid to deal with the relatively complicated envelope function representing the visibility. In the following part of the thesis, the effect of the used reflectance model at the thin-film thickness determination is discussed. Next, a new alternative method of the reflectance measurement using the reference sample replacing of the reference mirror is presented and discussed. Further, a new method of thin film thickness determination employs a simple relation between the thin film thickness and the wavelength corresponding with the tangent of the reflectance spectra and the envelope function.en
dc.format83 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent6491667 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectokenní Fourierova transformacecs
dc.subjectFresnelovy vztahycs
dc.subjectspektrální odrazivostcs
dc.subjecttenká vrstvacs
dc.subjectdisperzecs
dc.subjectwaveletová transformacecs
dc.subjectrekonstrukce fázecs
dc.subjectspektrální interferometriecs
dc.subjectbílé světlocs
dc.subjectobálková metodacs
dc.subjectwavelet transformen
dc.subjectretrieved phaseen
dc.subjectwhite lighten
dc.subjectFresnel’s formulasen
dc.subjectenvelope methoden
dc.subjectspectral reflectanceen
dc.subjectthin-film structureen
dc.subjectdispersionen
dc.subjectwindowed Fourier transformen
dc.subjectspectral interferometryen
dc.titleInterferometrie tenkých vrstevcs
dc.title.alternativeInterferometry of Thin Filmsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100121cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVlček, Jaroslaven
dc.contributor.refereeKřepelka, Jaromíren
dc.contributor.refereeDemo, Pavelen
dc.date.accepted2010-10-11en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department516 - Institut fyzikyen
dc.thesis.degree-programFyzikacs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná fyzikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisLUN44_HGF_P1701_1702V001_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam