Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarschalko, Marianen
dc.contributor.authorTřeslín, Lubomíren
dc.date.accessioned2010-11-11T14:16:54Z
dc.date.available2010-11-11T14:16:54Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83408
dc.descriptionImport 11/11/2010cs
dc.description.abstractPoddolování způsobené hlubinní těžbou černého uhlí v karvinské části Ostravskokarvinského revíru má evidentní vliv na změnu inženýrskogeologických poměrů, přičemž kromě výše uvedených jištěných skutečností má vliv také na změny napjatosti ve svazích, strukturu a fyzikálně-mechanických vlastností horninového materiálu, režimní změny hladin podzemních vod atd. Zjištění vlivu poddolování by se mělo stát automatickou součástí předmětu každého inženýrskogeologického průzkumu respektive výzkumu, ve všech lokalitách u kterých je dle jejích geografické pozice potenciálně možný vliv hornické činnosti. Ten můžeme snadno zjistit na základě porovnání pozice lokality s rozšířením dobývacích prostorů uvedených v geofondu, nebo na báňských úřadech. Jedním z projevů hornické činnosti je její studovaný potenciální vliv na iniciaci a reaktivaci svahových pohybů. Problematice dosud nebyla věnována náležitá pozornost. Jako optimální metodika pro zjištění vlivů hlubinné těžby na studované svahové deformace se ukázalo použití kombinace inklinometrických měření korelovaných s mapami izokatabáz v různých časových řezech směrem do minulosti, ale také prognózních a parametrů přetvoření terénu. Důležité byla lokalizace inklinometrických měření na vrtech v aktivní časti svahové deformace, ale také v jejích blízkém neovlivněném okolí, což v případě naklánění obou vrtů je důkaz vlivů poddolování. Práce by se měla stát příspěvkem k objektivnějšímu poznání problematiky zajímavé pro odbornou veřejnost, ale také pro statní správu, která často řeší problémy spojené s využíváním a osídlením takto ovlivněných oblastí. Vzhledem k současnému trendu a nedostatku míst vhodných např. k zástavbě či jiným účelům je potřeba tyto procesy sledovat, rozumět jim a poznatky aplikovat při využívání hornické krajiny.cs
dc.description.abstractUndermining caused by underground mining of black coal in the Karviná part of the Ostrava-Karviná District clearly affects the changes in the engineering-geological conditions, while apart from the above identified facts it also influences the changes in the state of stress in slopes, structure and physical-mechanical properties of the rock material, regime of ground water level changes, etc. The identification of undermining impact should become an automatic part of each engineering-geological survey or research in all localities in which there is a potential influence of mining activities based on their geographical position. This can be easily identified comparing the position of the locality expanding the working districts stated in the geopool or mining offices. One of manifestations of mining activity is its studied potential influence on the initiation and reactivation of slope movements. Adequate attention has not yet been paid to these problems. It was combination of inclinometric measuring correlated with isocatabase maps in different time sections retrospectively as well as on forecast ground deformation parameters, which proved optimal methodology for the identification of the influence of underground mining on the studied slope deformations. Localization of inclinometric measuring on boreholes in the active part of slope deformation as well as in near nonaffected vicinity was important, which in case of inclination of both boreholes is evidence of undermining impact. Thus, the work should contribute to a more objective knowledge of these problems of interest to the professional public and also for the state administration to solve problems associated with the utilisation and settlement of such affected areas. With regard to present trends and a permanent lack of places suitable for building development and other purposes, it is necessary to observe these processes, to understand them and for this knowledge to be applied to the utilisation of the mining landscape.en
dc.format104 l. : il.cs
dc.format.extent16302444 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOstravskokarvinský revírcs
dc.subjectpoddolovánícs
dc.subjectsvahové deformacecs
dc.subjectinklinometrické měřenícs
dc.subjectinženýrská geologiecs
dc.subjectthe Ostrava-Karviná Coalfielden
dc.subjectundermingen
dc.subjectslope deformationsen
dc.subjectinclinometric measuringen
dc.subjectengineering geologyen
dc.titleAnalýza souboru přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových pohybů a poddolovánícs
dc.title.alternativeAnalysis of Precise Inclinometric Measuring Sets in Relation to the Manifestations of Landslides and Underminingen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100124cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBaliak, Františeken
dc.contributor.refereeWagner, Peteren
dc.contributor.refereeHrubešová, Evaen
dc.date.accepted2010-09-17en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisTRE056_HGF_P2110_2101V003_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam