Analýza souboru přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových pohybů a poddolování

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83408

Show simple item record


dc.contributor.advisor Marschalko, Marian en
dc.contributor.author Třeslín, Lubomír en
dc.date.accessioned 2010-11-11T14:16:54Z
dc.date.available 2010-11-11T14:16:54Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83408
dc.description Import 11/11/2010 cs
dc.description.abstract Poddolování způsobené hlubinní těžbou černého uhlí v karvinské části Ostravskokarvinského revíru má evidentní vliv na změnu inženýrskogeologických poměrů, přičemž kromě výše uvedených jištěných skutečností má vliv také na změny napjatosti ve svazích, strukturu a fyzikálně-mechanických vlastností horninového materiálu, režimní změny hladin podzemních vod atd. Zjištění vlivu poddolování by se mělo stát automatickou součástí předmětu každého inženýrskogeologického průzkumu respektive výzkumu, ve všech lokalitách u kterých je dle jejích geografické pozice potenciálně možný vliv hornické činnosti. Ten můžeme snadno zjistit na základě porovnání pozice lokality s rozšířením dobývacích prostorů uvedených v geofondu, nebo na báňských úřadech. Jedním z projevů hornické činnosti je její studovaný potenciální vliv na iniciaci a reaktivaci svahových pohybů. Problematice dosud nebyla věnována náležitá pozornost. Jako optimální metodika pro zjištění vlivů hlubinné těžby na studované svahové deformace se ukázalo použití kombinace inklinometrických měření korelovaných s mapami izokatabáz v různých časových řezech směrem do minulosti, ale také prognózních a parametrů přetvoření terénu. Důležité byla lokalizace inklinometrických měření na vrtech v aktivní časti svahové deformace, ale také v jejích blízkém neovlivněném okolí, což v případě naklánění obou vrtů je důkaz vlivů poddolování. Práce by se měla stát příspěvkem k objektivnějšímu poznání problematiky zajímavé pro odbornou veřejnost, ale také pro statní správu, která často řeší problémy spojené s využíváním a osídlením takto ovlivněných oblastí. Vzhledem k současnému trendu a nedostatku míst vhodných např. k zástavbě či jiným účelům je potřeba tyto procesy sledovat, rozumět jim a poznatky aplikovat při využívání hornické krajiny. cs
dc.description.abstract Undermining caused by underground mining of black coal in the Karviná part of the Ostrava-Karviná District clearly affects the changes in the engineering-geological conditions, while apart from the above identified facts it also influences the changes in the state of stress in slopes, structure and physical-mechanical properties of the rock material, regime of ground water level changes, etc. The identification of undermining impact should become an automatic part of each engineering-geological survey or research in all localities in which there is a potential influence of mining activities based on their geographical position. This can be easily identified comparing the position of the locality expanding the working districts stated in the geopool or mining offices. One of manifestations of mining activity is its studied potential influence on the initiation and reactivation of slope movements. Adequate attention has not yet been paid to these problems. It was combination of inclinometric measuring correlated with isocatabase maps in different time sections retrospectively as well as on forecast ground deformation parameters, which proved optimal methodology for the identification of the influence of underground mining on the studied slope deformations. Localization of inclinometric measuring on boreholes in the active part of slope deformation as well as in near nonaffected vicinity was important, which in case of inclination of both boreholes is evidence of undermining impact. Thus, the work should contribute to a more objective knowledge of these problems of interest to the professional public and also for the state administration to solve problems associated with the utilisation and settlement of such affected areas. With regard to present trends and a permanent lack of places suitable for building development and other purposes, it is necessary to observe these processes, to understand them and for this knowledge to be applied to the utilisation of the mining landscape. en
dc.format 104 l. : il. cs
dc.format.extent 16302444 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject svahové deformace cs
dc.subject inženýrská geologie cs
dc.subject Ostravskokarvinský revír cs
dc.subject inklinometrické měření cs
dc.subject poddolování cs
dc.subject the Ostrava-Karviná Coalfield en
dc.subject underming en
dc.subject slope deformations en
dc.subject inclinometric measuring en
dc.subject engineering geology en
dc.title Analýza souboru přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových pohybů a poddolování cs
dc.title.alternative Analysis of Precise Inclinometric Measuring Sets in Relation to the Manifestations of Landslides and Undermining en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201100124 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Baliak, František en
dc.contributor.referee Wagner, Peter en
dc.contributor.referee Hrubešová, Eva en
dc.date.accepted 2010-09-17 en
dc.thesis.degree-name Ph.D. en
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství en
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis TRE056_HGF_P2110_2101V003_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TRE056_HGF_P2110_2101V003_2010.pdf 15.54Mb PDF View/Open
TRE056_HGF_P2110_2101V003_2010_autoreferat.pdf 58.04Kb PDF View/Open
TRE056_HGF_P2110_2101V003_2010_priloha.pdf 33.59Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics