Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKaňáková, Zdeňkaen
dc.contributor.authorHeglas, Mariánen
dc.date.accessioned2011-02-07T08:40:38Z
dc.date.available2011-02-07T08:40:38Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83952
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je analýza adaptačného procesu a návrhy na zlepšenie procesu adaptácie v organizácií. V teoretickej časti sa nachádza charakteristika adaptačného procesu, jej zložiek, nástrojov a koho sa dotýka. V časti charakteristiky organizácie je opísaná minulosť, súčasnosť, hodnoty a kultúra organizácie. V kapitole analýza problému je vypracovanie adaptačného procesu, ktorý bol popísaný v teoretickej časti. Pre lepšiu vypovedaciu schopnosť práce bolo vybrané sledované obdobie rokov 2007 – 2009. Úlohou kapitoly námetov, návrhov a doporučení je na základe výsledkov adaptačného procesu navrhnúť odporúčania, ktoré by mohli pomôcť organizácií pri jej ďalších činnostiach spojených s adaptačným procesom.cs
dc.description.abstractThe work is an analysis of the adaptation process, and proposals to improve the adaptation process in organizations. The theoretical part is the description of the adaptation process, its components, tools, and who is affected. The characteristics of the organization is described by past, present, values and culture of the organization. In the chapter analysis of the problem is the development of the adaptation process, which was described in theory. For more meaningful work was selected over the period 2007 - 2009. The goal of the chapter ideas, suggestions and recommendations on the basis of the results of the adaptation process to make recommendations that could help organizations in its other activities related to the adaptation process.en
dc.format.extent365696 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isosken
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAdaptačný procescs
dc.subjectpracovná adaptáciacs
dc.subjectsociálna adaptáciacs
dc.subjectmentoringcs
dc.subjectfluktuáciacs
dc.subjectškoleniecs
dc.subjectmentorcs
dc.subjectAdaptation processen
dc.subjecttask adaptationen
dc.subjectsocial adjustmenten
dc.subjectmentoringen
dc.subjectturnoveren
dc.subjecttrainingen
dc.subjectmentoren
dc.titleAdaptácia zamestnancov vo vybranej organizáciisk
dc.title.alternativeAdaptace zaměstnanců ve vybrané organizacics
dc.title.alternativeAdaptation of Employees in a Selected Organisationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeAdamec, Jarmilen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHEG038_EKF_B6208_6208R037_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam