Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDudáček, Alešen
dc.contributor.authorPekar, Vasil Silvestren
dc.date.accessioned2011-02-07T09:55:22Z
dc.date.available2011-02-07T09:55:22Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84146
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou hašení požárů rostlinných a živočišných tuků a olejů zahrnutých do třídy požárů F. Podrobně jsou hodnoceny jejich vlastnosti a požárně technické charakteristiky, které jsou následně konfrontovány s teorií způsobů přerušení hoření a možností jejich aplikace pro třídu požáru F. Zároveň je posuzován i vliv technologických podmínek vyplývajících z tepelného zpracování potravinářských produktů v rámci této třídy požárů. V experimentální části disertační práce je na základě kritického rozboru současné evropské normalizace pro hasební prostředky a zkušební metody stanovení hasební schopnosti hasiv navržena objektivnější zkušební metoda omezující vliv lidského faktoru na průběh zkoušek. V rámci ověřování hasební účinnosti hasiv pro třídu požáru F uvedených na trh v České republice je rovněž vyhodnocován vliv zkušebních podmínek na výsledek zkoušek. Cílem experimentální části je také verifikovat nový zkušební postup pro objektivnější a přísnější posuzování hasební schopnosti hasiv. V závěru dizertační práce jsou uvedeny způsoby využití získaných poznatků pro další praxi v daném oboru.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with problems of extinguishing the fires of vegetable and animal fats and oils classified in Class F fires. There are their properties and fire-technical characteristics evaluated in detail. Then they are confronted with the theory of modes of the interruption of burning and the possibility of their applications for Class F fires: There is also the influence of technological conditions considered. These conditions result from thermal processing of food products within this class of fires. In the experimental part of the doctoral thesis there is a more objective test method propound. It limits the influence of human factors on the test procedure on the basis of a critical analysis of the current European standardization for extinguishing an equipment and test methods for the determination of the extinguishing efficiency of extinguishing agents. Within the bounds of the verification of the extinguishing efficiency of extinguishing agents for Class F fires introduced on the market in the Czech Republic there is also the influence of test conditions on their result evaluated. The aim of the experimental part is to verify the new testing procedure for a more objective and stricter assessment extinguishing potency of extinguishing agents. At the end of the doctoral thesis there are the ways of using the obtained knowledge set out for the future practice in the mentioned field.en
dc.format123 l. : il. + 2 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent10945800 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzkouška hašenícs
dc.subjecttřída požáru Fcs
dc.subjectČSN EN 3-7+A1:2008cs
dc.subjecthasivacs
dc.subjectNeufrol Mcs
dc.subjectFettexcs
dc.subjectFire Ade AFFFcs
dc.subjectvertifikace zařízenícs
dc.subjecthasební účinnostcs
dc.subjectověřování vlivu zkušebních podmínekcs
dc.subjectverifikace zkušební metodycs
dc.subjecttest of extinguischmenten
dc.subjectclass F fireen
dc.subjectČSN EN 3-7+A1:2008en
dc.subjectextinguishing agents : Neufrol Men
dc.subjectFire Ade AFFFen
dc.subjectFettexen
dc.subjectverification of a test apparatusen
dc.subjectextinguishing efficiencyen
dc.subjectverification of test conditionsen
dc.subjectverification of a text method.en
dc.titlePosouzení kriterií efektivnosti vybraných hasebních prostředků a zařízenícs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100127cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBalog, Karolen
dc.contributor.refereeHanuška, Zdeněken
dc.contributor.refereeOsvald, Antonen
dc.date.accepted2010-12-16en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranyen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPEK059_FBI_P3908_3908V009_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam