Posouzení kriterií efektivnosti vybraných hasebních prostředků a zařízení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84146

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dudáček, Aleš en
dc.contributor.author Pekar, Vasil Silvestr en
dc.date.accessioned 2011-02-07T09:55:22Z
dc.date.available 2011-02-07T09:55:22Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84146
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá problematikou hašení požárů rostlinných a živočišných tuků a olejů zahrnutých do třídy požárů F. Podrobně jsou hodnoceny jejich vlastnosti a požárně technické charakteristiky, které jsou následně konfrontovány s teorií způsobů přerušení hoření a možností jejich aplikace pro třídu požáru F. Zároveň je posuzován i vliv technologických podmínek vyplývajících z tepelného zpracování potravinářských produktů v rámci této třídy požárů. V experimentální části disertační práce je na základě kritického rozboru současné evropské normalizace pro hasební prostředky a zkušební metody stanovení hasební schopnosti hasiv navržena objektivnější zkušební metoda omezující vliv lidského faktoru na průběh zkoušek. V rámci ověřování hasební účinnosti hasiv pro třídu požáru F uvedených na trh v České republice je rovněž vyhodnocován vliv zkušebních podmínek na výsledek zkoušek. Cílem experimentální části je také verifikovat nový zkušební postup pro objektivnější a přísnější posuzování hasební schopnosti hasiv. V závěru dizertační práce jsou uvedeny způsoby využití získaných poznatků pro další praxi v daném oboru. cs
dc.description.abstract The doctoral thesis deals with problems of extinguishing the fires of vegetable and animal fats and oils classified in Class F fires. There are their properties and fire-technical characteristics evaluated in detail. Then they are confronted with the theory of modes of the interruption of burning and the possibility of their applications for Class F fires: There is also the influence of technological conditions considered. These conditions result from thermal processing of food products within this class of fires. In the experimental part of the doctoral thesis there is a more objective test method propound. It limits the influence of human factors on the test procedure on the basis of a critical analysis of the current European standardization for extinguishing an equipment and test methods for the determination of the extinguishing efficiency of extinguishing agents. Within the bounds of the verification of the extinguishing efficiency of extinguishing agents for Class F fires introduced on the market in the Czech Republic there is also the influence of test conditions on their result evaluated. The aim of the experimental part is to verify the new testing procedure for a more objective and stricter assessment extinguishing potency of extinguishing agents. At the end of the doctoral thesis there are the ways of using the obtained knowledge set out for the future practice in the mentioned field. en
dc.format 123 l. : il. + 2 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 10945800 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject zkouška hašení cs
dc.subject třída požáru F cs
dc.subject ČSN EN 3-7+A1:2008 cs
dc.subject hasiva cs
dc.subject Neufrol M cs
dc.subject Fettex cs
dc.subject Fire Ade AFFF cs
dc.subject vertifikace zařízení cs
dc.subject hasební účinnost cs
dc.subject ověřování vlivu zkušebních podmínek cs
dc.subject verifikace zkušební metody cs
dc.subject test of extinguischment en
dc.subject class F fire en
dc.subject ČSN EN 3-7+A1:2008 en
dc.subject Fettex en
dc.subject Fire Ade AFFF en
dc.subject extinguishing agents : Neufrol M en
dc.subject verification of a test apparatus en
dc.subject extinguishing efficiency en
dc.subject verification of test conditions en
dc.subject verification of a text method. en
dc.title Posouzení kriterií efektivnosti vybraných hasebních prostředků a zařízení cs
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201100127 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Balog, Karol en
dc.contributor.referee Hanuška, Zdeněk en
dc.contributor.referee Osvald, Anton en
dc.date.accepted 2010-12-16 en
dc.thesis.degree-name Ph.D. en
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Požární ochrana a bezpečnost cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis PEK059_FBI_P3908_3908V009_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PEK059_FBI_P3908_3908V009_2010.pdf 10.43Mb PDF View/Open
PEK059_FBI_P3908_3908V009_2010_priloha.zip 1003.Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics