Estimation of recovery time and self-flushing outside and inside the well screen

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84260

Show simple item record


dc.contributor.author Holý, Ondřej
dc.date.accessioned 2011-02-11T12:22:10Z
dc.date.available 2011-02-11T12:22:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 2, p. 1-18 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84260
dc.description.abstract With respect to the detailed survey of underground water contamination, a question arises about the effect of the monitoring well equipment on the representativeness of the underground water samples. The well screen is one of the key well parts. The active and passive sampling in this part of the well has an influence on the contaminant stratification or redistribution. Should we take the original sample, one of the possibilities, according to the author, is to observe the so-called regeneration time. This experiment aspired to determine how great was the actual influence of the well screen and what time delay should be kept after inserting or handling with the sampling equipment. For these purposes, a physical model of the flow medium was built with a well screen mounted. A series of tracing experiments at changing parameters of the porous medium hydraulic conductivity and well screen perforation served to measure the time decrease in the NaCl tracer concentration inside the well screen. The measured data were approximated analytically using the so-called dilution method; the flow speed inside the well screen was obtained as a function of the perforation and hydraulic conductivity of the medium. Furthermore, the so-called drainage effect of the well was taken into account, as it is also influenced by the well screen. It is value was compared with the analytical and numerical solution. The Visual Modflow software was used for numerical modelling, which enabled modelling of the designed equipment and verification of the basic flow parameters of the model. For the given conditions, the drainage effect α = 2,1 was set as a basic value at which the well screen induces zero resistance at approx. 4 % perforation. From the obtained functional relations, coefficients for conversion between the investigated parameters were derived and the tracer delay time inside the well screen. was qualified.. The second stage was the evaluation of the extent to which a change in the natural state failure will manifest itself outside the well screen by inserting sampling equipment. The derived radius of the affected zone around the well screen, which is a function of the volume of water displaced by hydrostatic pressure and the surrounding material porosity, helped to establish the time in which the failure state recovers theoretically. This resulted in the total regeneration time tC as a total of the time in minutes inside and outside the well screen. The paper aims to point to this time parameter, its suitability and possible approach to the determination in place. This is not, however, a valid value or calculation, but experimental data obtained at a narrow-band hydraulic conductivity and gradient, by interpolation and in ideal laboratory conditions. The regeneration time obtained in this way can only be recommended as a rough estimate. en
dc.format.extent 3222434 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-2-1-18.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject glass tank model en
dc.subject well screen en
dc.subject capture zone en
dc.subject numerical modelling en
dc.subject dilution test en
dc.subject packer en
dc.subject regeneration time en
dc.subject drainage effect of screen en
dc.title Estimation of recovery time and self-flushing outside and inside the well screen en
dc.title.alternative Odhad doby regenerace a využití přirozeného gradientu vně a uvnitř zárubnice en
dc.type article en
dc.description.abstract-en S ohledem na detailní průzkum kontaminace podzemních vod vyvstává otázka vlivu výstroje monitorovacích vrtů na reprezentativnost vzorků podzemní vody. Jednou z klíčových částí vrtu je zárubnice. Aktivní i pasivní vzorkování v této části vrtu má vliv na stratifikaci či přerozdělení kontaminantu. Pokud máme odebrat původní vzorek, pak jednou z možností je dle autora dodržení tzv. doby regenerace. Jak velký vliv má právě zárubnice a jaké časové prodlevy po vložení či manipulaci se vzorkovacím zařízením dodržet, bylo snahou dokázat v tomto experimentu. Pro tyto účely byl postaven fyzikální model proudového prostředí s instalovanou zárubnicí. Sérií stopovacích pokusů při měněných parametrech hydraulické vodivosti porézního média a perforace zárubnice byl měřen úbytek koncentrace stopovače NaCl v čase uvnitř zárubnice. Naměřená data byla aproximována analytickým řešením pomocí tzv. zřeďovací metody a získána rychlost proudění uvnitř zárubnice jako funkce perforace a hydraulické vodivosti média. Dále byl zohledněn tzv. drenážní účinek vrtu, který je zárubnicí také ovlivněn. Jeho velikost byla porovnána s analytickým a numerickým řešením. Pro numerické modelování byl použit software Visual Modflow, jehož pomocí bylo namodelováno zkonstruované zařízení a ověřeny základní proudové parametry modelu. Pro dané podmínky byl stanoven drenážní účinek α = 2,1 jako základní hodnota, kdy zárubnice klade nulový odpor při cca 4 % perforaci. Ze získaných funkčních závislostí en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2009-55-2-01-holy.pdf 3.073Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics