Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorŠeděnková, Monika
dc.date.accessioned2011-02-14T05:40:49Z
dc.date.available2011-02-14T05:40:49Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 3, p.26-34 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84268
dc.description.abstractFor modelling and assessment of traffic accessibility and serviceability in the meaning of creation a coherent system a lot of methods is applied that use geoinformation systems such as e.g. analyses of results of Census of Population, Housholds and Flats (CPHF), network analyses, analyses of timetables, applications of gravity-operated models, traffic inquiries, field surveys, records of ticket sales etc. Since 2006 VSB-TU Ostrava has prepared a database of traffic connections for needs of the Integrated information portal of the Ministry of Labour and Social Affairs ( MoLSA) of the Czech republic and further activities of MoLSA and EO. Today the database involves records of traffic connections between individual municipalities of the Czech republic through the use of public transport for periods suitable for current commutation. Connections are chosen based on several criteria from the list of connections searched out by the Timetables application of the CHAPS spol. s.r.o. company. The database is used for searching job vacancies accessible by public transport from the place of residence on an information portal and also from agents at employment offices, the next utilization is e.g. in the area of assessment of investment projects in a department of labour market analyses. Over the years the database was subject to many changes. Both in searching method and volume of data to be processed. A goal of this contribution is to do a brief summarization of the database development over the years, its utilization in modelling traffic accessibility as well as future prospects.en
dc.format.extent578696 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-3-26-34.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjecttraffic accessibilityen
dc.subjectdatabase of connectionsen
dc.subjectpublic transporten
dc.titleTraffic accesibility modelling of the municipalities in the Czech Republicen
dc.title.alternativeModelování dopravní dostupnosti obcí České republikyen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPro modelování a hodnocení dopravní dostupnosti a obslužnosti, ve smyslu tvorby uceleného systému, se používá mnoho metod využívající geografické informační systémy, jako např. analýzy výsledků ze Sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), síťové analýzy, analýzy jízdních řádů, aplikace gravitačních modelů, dopravní ankety, terénní průzkumy, evidence prodeje jízdenek atd.. Od roku 2006 připravuje VŠB-TU Ostrava databázi dopravních spojení pro potřeby Integrovaného informačního portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR a další činnosti MPSV a Úřadů práce. Databáze v současnosti obsahuje záznamy o dopravních spojeních mezi jednotlivými obcemi ČR s využitím veřejné linkové dopravy na doby vhodné pro běžné dojíždění do zaměstnání. Spojení jsou vybrána na základě několika kritérií ze seznamu spojení vyhledaných Jízdními řády společnosti CHAPS spol. s.r.o.. Databáze je využita k vyhledávání volných míst dostupných veřejnou dopravou z místa bydliště na informačním portálu i u zprostředkovatelů na úřadech práce, další využití je pro oddělení analýz trhu práce např. při posuzování investičních záměrů. V průběhu let dostála tato databáze mnoha změn. Jak při způsobu vyhledávání tak pro objem dat pro zpracování. Tento příspěvek si klade za cíl udělat krátkou sumarizaci vývoje této databáze v průběhu let, její použití při modelování dopravní dostupnosti a rovněž výhledy do budoucna.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2009, vol. 55 [29]
  • OpenAIRE [2481]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam