Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLacina, Karelen
dc.contributor.authorVaňková, Ivanaen
dc.date.accessioned2011-03-11T13:49:07Z
dc.date.available2011-03-11T13:49:07Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84355
dc.descriptionImport 11/03/2011cs
dc.description.abstractPředmětem disertační práce je problematika elektronizace veřejné správy. Tato oblast, vzhledem ke své šíři, je zkoumaná z hlediska referenčního vztahu veřejná správa – občan, a dále s úzkým zaměřením na obec jako základní územní samosprávný celek. Cílem disertační práce je, na základě analýzy zavádění e-governmentu v České republice dle zvolených kritérií (veřejné služby poskytované on-line, komunikační nástroje obcí, legislativa, postupy), zhodnocení současného stupně vývoje e-governmentu v České republice a formulace doporučení pro implementaci moderních nástrojů komunikace (na základě dálkového přístupu v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů). Disertační práce se zabývá vymezením teoretického rámce e-governmentu z pohledů jednotlivých autorů a institucí. Jsou diverzifikovány fáze vývoje e-governmentu, kdy na základě syntézy vědeckých poznatků autorka provedla jejich zhodnocení. Byla provedena analýza základních veřejných komunikačních služeb poskytovaných on-line, a to jak v mezinárodním srovnání, tak i u obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje (pouze vybrané služby). Pro účely analýzy nástrojů/způsobů komunikace vybraných velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje byl proveden primární výzkum. Na základě výsledků tohoto výzkumu byly verifikovány pracovní hypotézy a dále byla vytvořena stanoviska k podpoře moderních nástrojů komunikace úřadu s občanem. Výsledkem disertační práce je sumarizace a systematizace dosavadních poznatků. Za přínos lze považovat zmapování a analýzu veřejných služeb poskytovaných on-line. Rovněž provedený primární výzkum se zaměřením na komunikaci v rámci vybraných velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje a občana lze považovat za přínos, a to přinejmenším z důvodu aplikace jednotlivých výsledků pro konečné návrhy a doporučení.cs
dc.description.abstractThe subject of this doctoral thesis is the field of the e-government. This area is broad, and considering this fact, the matter is explored in terms of public administration-citizen referential relations. Furthermore, the municipality as a basic territorial self-governing unit is at the centre of attention. The aim of this dissertation is to evaluate the current developmental stage of the e-government in the Czech Republic on the basis of the analysis of implementing the e-government in this country according to the set criteria (on-line public services, communication tools of municipalities, legislation, procedures). Apart from this, it is the description of the recommendations related to the modern communication tools implementation ( based on the remote access in accordance with Act no. 365/2000 coll., related to public administration information systeme as subsequently amended). The dissertation deals with the definition of the theoretical framework of the e-government from the perspective of the individual authors and institutions. The developmental phases of the e-government are diversified on the basis of which the author carried out the assessment of the scientific findings. What is more, the analysis of the fundamental public services provided on-line, was compared both internationally and with the municipalities with the extended competence of the Moravian-Silesian region (selected services only). The primary research was conducted for the purpose of the analysis of the communication tools/methods in selected size categories of the Moravian-Silesian region. This work-based hypotheses were verified on the basis of the research outcome. Moreover, the viewpoints supporting the modern tools of the office communication with the citizen were formulated. The result of this dissertation is a systematic summary of the existing knowledge. Mapping and the analysis of the on-line public services can be considered beneficial. The same holds true for the research with the focus on the communication within the selected municipalities of the Moravian-Silesian region and the citizen, at least for the reason of the individual results application to the final suggestions and recommendations.en
dc.format127, [54] l. : il. + 2 příl.cs
dc.format.extent1656642 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobčancs
dc.subjectobeccs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectelektronická podatelnacs
dc.subjectspisová službacs
dc.subjectdatové schránkycs
dc.subjectdata mailboxesen
dc.subjectfile serviceen
dc.subjectelectronic registryen
dc.subjectmunicipalityen
dc.subjectcitizenen
dc.subjectpublic administrationen
dc.titleKomunikační veřejné služby a jejich vazba k e-governmentucs
dc.title.alternativeCommunication Public Services in Relation to E-governmenten
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100140cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-03-22en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikyen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisROS06_EKF_P6202_6202V055_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam