Komunikační veřejné služby a jejich vazba k e-governmentu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84355

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lacina, Karel en
dc.contributor.author Vaňková, Ivana en
dc.date.accessioned 2011-03-11T13:49:07Z
dc.date.available 2011-03-11T13:49:07Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84355
dc.description Import 11/03/2011 cs
dc.description.abstract Předmětem disertační práce je problematika elektronizace veřejné správy. Tato oblast, vzhledem ke své šíři, je zkoumaná z hlediska referenčního vztahu veřejná správa – občan, a dále s úzkým zaměřením na obec jako základní územní samosprávný celek. Cílem disertační práce je, na základě analýzy zavádění e-governmentu v České republice dle zvolených kritérií (veřejné služby poskytované on-line, komunikační nástroje obcí, legislativa, postupy), zhodnocení současného stupně vývoje e-governmentu v České republice a formulace doporučení pro implementaci moderních nástrojů komunikace (na základě dálkového přístupu v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů). Disertační práce se zabývá vymezením teoretického rámce e-governmentu z pohledů jednotlivých autorů a institucí. Jsou diverzifikovány fáze vývoje e-governmentu, kdy na základě syntézy vědeckých poznatků autorka provedla jejich zhodnocení. Byla provedena analýza základních veřejných komunikačních služeb poskytovaných on-line, a to jak v mezinárodním srovnání, tak i u obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje (pouze vybrané služby). Pro účely analýzy nástrojů/způsobů komunikace vybraných velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje byl proveden primární výzkum. Na základě výsledků tohoto výzkumu byly verifikovány pracovní hypotézy a dále byla vytvořena stanoviska k podpoře moderních nástrojů komunikace úřadu s občanem. Výsledkem disertační práce je sumarizace a systematizace dosavadních poznatků. Za přínos lze považovat zmapování a analýzu veřejných služeb poskytovaných on-line. Rovněž provedený primární výzkum se zaměřením na komunikaci v rámci vybraných velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje a občana lze považovat za přínos, a to přinejmenším z důvodu aplikace jednotlivých výsledků pro konečné návrhy a doporučení. cs
dc.description.abstract The subject of this doctoral thesis is the field of the e-government. This area is broad, and considering this fact, the matter is explored in terms of public administration-citizen referential relations. Furthermore, the municipality as a basic territorial self-governing unit is at the centre of attention. The aim of this dissertation is to evaluate the current developmental stage of the e-government in the Czech Republic on the basis of the analysis of implementing the e-government in this country according to the set criteria (on-line public services, communication tools of municipalities, legislation, procedures). Apart from this, it is the description of the recommendations related to the modern communication tools implementation ( based on the remote access in accordance with Act no. 365/2000 coll., related to public administration information systeme as subsequently amended). The dissertation deals with the definition of the theoretical framework of the e-government from the perspective of the individual authors and institutions. The developmental phases of the e-government are diversified on the basis of which the author carried out the assessment of the scientific findings. What is more, the analysis of the fundamental public services provided on-line, was compared both internationally and with the municipalities with the extended competence of the Moravian-Silesian region (selected services only). The primary research was conducted for the purpose of the analysis of the communication tools/methods in selected size categories of the Moravian-Silesian region. This work-based hypotheses were verified on the basis of the research outcome. Moreover, the viewpoints supporting the modern tools of the office communication with the citizen were formulated. The result of this dissertation is a systematic summary of the existing knowledge. Mapping and the analysis of the on-line public services can be considered beneficial. The same holds true for the research with the focus on the communication within the selected municipalities of the Moravian-Silesian region and the citizen, at least for the reason of the individual results application to the final suggestions and recommendations. en
dc.format 127, [54] l. : il. + 2 příl. cs
dc.format.extent 1656642 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject datové schránky cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject občan cs
dc.subject obec cs
dc.subject elektronická podatelna cs
dc.subject spisová služba cs
dc.subject citizen en
dc.subject data mailboxes en
dc.subject electronic registry en
dc.subject file service en
dc.subject municipality en
dc.subject public administration en
dc.title Komunikační veřejné služby a jejich vazba k e-governmentu cs
dc.title.alternative Communication Public Services in Relation to E-government en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201100140 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2010-03-22 en
dc.thesis.degree-name Ph.D. en
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 153 - Katedra veřejné ekonomiky en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Veřejná ekonomika a správa cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis ROS06_EKF_P6202_6202V055_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ROS06_EKF_P6202_6202V055_2010.pdf 1.579Mb PDF View/Open
ROS06_EKF_P6202_6202V055_2010_priloha.pdf 2.019Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics