Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimek, Milanen
dc.contributor.authorFriedlová, Barboraen
dc.date.accessioned2011-03-11T13:49:11Z
dc.date.available2011-03-11T13:49:11Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84356
dc.descriptionImport 11/03/2011cs
dc.description.abstractExistují skupiny osob, tzv. rizikové skupiny, které mají velké problémy se zaměstnatelností a uplatnitelností na trhu práce. Mají zdravotní obtíže, nízké vzdělání, malou praxi, zápis v rejstříku trestů, malé děti, které jim nemá kdo pohlídat v době nemoci, trpí prostě nějakým handicapem. V zásadě je z trhu práce vylučuje jejich věk, zdravotní stav, minulost nebo kvalifikace. Ač by rádi pracovali, zaměstnání nemohou najít, setrvávají dlouhodobě v evidenci úřadu práce, přičemž ztrácejí sebevědomí, pracovní návyky, dovednosti, ale i postavení v rodině či ve společnosti, zhoršuje se jim zdraví, mají tendenci k závislostem, ztrácí odvahu a sílu se svou situací dál bojovat. Jedním z možných řešení dlouhodobé nezaměstnanosti rizikových skupin osob je podpora jejich uplatnitelnosti na trhu práce prostřednictvím investic do jejich osobnostního a vzdělanostního rozvoje, to znamená do rozvoje lidského kapitálu. Tato podpora může probíhat formou nejrůznějších vzdělávacích aktivit realizovaných například díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu. První kapitola disertační práce definuje základní pojmy související s problematikou rizikových skupin osob na trhu práce, blíže popisuje oblast lidského kapitálu. Druhá kapitola se věnuje legislativnímu zázemí postavení rizikových skupin osob na trhu práce a přístupům k řešení jejich problémů prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti a systému celoživotního vzdělávání v České republice a Evropské unii. Třetí kapitola zahrnuje analýzu vlivu vzdělávacích aktivit na uplatnitelnost rizikových skupin osob. Po prvotní analýze vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice potažmo v Moravskoslezském kraji a v okrese Bruntál, přechází ke konkrétním vzdělávacím projektům realizovaným na podporu rizikových skupin osob na trhu práce v bruntálském regionu.cs
dc.description.abstractThere are groups of people called risk groups, which have large problems with employability and applicability on the labour market. They have health problems, low education, little work experiences, criminal record, small children they have no one to guard against in times of sickness, they suffer through some disabilities. In principle, they are excluded from the labor market through their age, health, history or qualification. Although they would like to work, they can not find jobs, remain long time in the labour office, and lose self-esteem, work habits, skills, but also the position in the family and in society. They tend to dependencies, loses courage and strength to his situations continue to fight. One possible solution to the long-term unemployment risk groups of people to support their applicability in the labor market by investing in their personal and educational development, ie the development of human capital. This support may take the form of a variety of educational activities carried out, for example through funding from the European Social Fund. The first chapter of PhD thesis defines key terms associated with the issue of risk groups into the labor market, further describes the area of human capital. The second chapter examines the legislative background of the status of the risk groups into the labor market and approaches to solving their problems through an active employment policy and the system of lifelong education in the Czech Republic and the European Union. The third chapter includes an analysis of the impact of training activities on the validity of risk groups. After the initial analysis of the development of long-term unemployment in the Czech republic, by extension, in the Moravan region and Bruntal distrikt be transferred to specific educational projects implemented to support high-risk groups into the labour market in Bruntal region.en
dc.format119 l. : il. + 3 příl.cs
dc.format.extent711429 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectlidský kapitálcs
dc.subjectzaměstnatelnostcs
dc.subjectrizikové skupiny osobcs
dc.subjectceloživotní vzdělávánícs
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectlabour marketen
dc.subjecthuman capitalen
dc.subjectemployabilityen
dc.subjectrisk groupsen
dc.subjectlifelong learningen
dc.titleUplatnitelnost rizikových skupin osob na trhu práce s využitím celoživotního vzdělávánícs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100139cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-03-24en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskáen
dc.thesis.degree-programEkonomické teoriecs
dc.thesis.degree-branchEkonomiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisMUZ014_EKF_P6201_6201V004_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam