Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTomková, Václavaen
dc.contributor.authorOvčačíková, Hanaen
dc.date.accessioned2011-04-04T07:08:01Z
dc.date.available2011-04-04T07:08:01Z
dc.date.issued2011en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84476
dc.descriptionImport 04/04/2011cs
dc.description.abstractDisertační práce „Příprava pojiv alkalickou aktivací alternativních surovin“ shrnuje výsledky, které byly součástí řešení projektu Grantové agentury České republiky „Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních pucolánů“ (číslo projektu 106/09/0588). Práce byla řešena na katedře Tepelné techniky – Ústavu průmyslové keramiky, FMMI VŠB-TU Ostrava. Experimentální část je v úvodu zaměřena na zdůvodnění výběru vhodných vstupních surovin – druhotných produktů metalurgie a energetiky. Dále se hodnotily vlastnosti těchto surovin, realizovaly se experimenty jejich mechanické aktivace mletím a bylo navrženo několik variant složení surovinových směsí. Ty potom byly zpracovány se dvěma typy alkalických aktivátorů a optimalizovanými postupy se připravily a dále ošetřovaly laboratorní vzorky. Výsledky přinášejí nové informace o souvislostech mezi složením konkrétních směsí, kvalitou surovin a výslednými parametry alkalicky aktivovaných, tzv. geoplymerních, bezcementových pojiv a kompozitů. Mletí EP zvyšuje dlohodobé pevnosti hmot, pro konnkrétní způsob mletí lze najít optimalní podmínky, zaručující vyšší reaktivitu EP. Přídavek popílku ke GVS se mění hydratační děje v systému, vznikající C-S-H fáze doplněné hydráty typu C-A-S-H a tím se zlešuje korozní odolnost hmot.cs
dc.description.abstractPhD thesis "Binders preparation by alkaline activation of alternative materials", summarizes the results of which were part of the project of the Grant Agency of the Czech Republic, "Influence of phase composition and microstructure on the functional properties of the geopolymer systems technogenic pozzolana" (project number 106/09/0588). The work was solved at the Department of Thermal Engineering - Institute of Industrial Ceramics, FMMI VSB-TU Ostrava. Experimental part in the introduction is focus on the rationale for the selection of suitable raw materials - by-products of metallurgy and energy. Furthermore were appraised properties of raw materials, realized the experiments by mechanical activation - milling and has been designed some variations composition of mixtures raw material. These mixtures were treated with two types of alkaline activators and with optimized procedures were prepared laboratory samples. The results bringing new informations in context between the concrete composition of mixtures, quality materials and finall parameters of alkali-activated composites and binders so-called geopolymer cement-free. Grinding FA increases long-time compressive strength of materials for concrete way of milling. Can be found optimal conditions, guarantee higher reactivity of FA. Addition fly FA to GBFS changes hydration action in system and formed CSH phase supplemented hydrates type of C-A-S-H and thus improves the corrosion resistance of materials.en
dc.format158, [39] l. : il.cs
dc.format.extent6909075 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectgranulovaná vysokopecní struskacs
dc.subjectelektrárenský popílekcs
dc.subjectalkalický aktivátorcs
dc.subjectmechanická aktivacecs
dc.subjectfly ashen
dc.subjectmechanical activationen
dc.subjectalkaline activationen
dc.subjectgranulated blast furnace slagen
dc.titlePříprava pojiv alkalickou aktivací alternativních surovincs
dc.title.alternativeBinders Preparation by Alkaline Activation of Alternative Materialsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100207cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMartinec, Petren
dc.contributor.refereeHoffmann, Oldřichen
dc.contributor.refereeKuffa, Tarzíciusen
dc.date.accepted2011-03-22en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department635 - Katedra tepelné technikyen
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.thesis.degree-branchTepelná technika a paliva v průmyslucs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisELE003_FMMI_P2106_2109V037_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam