Příprava pojiv alkalickou aktivací alternativních surovin

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84476

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tomková, Václava en
dc.contributor.author Ovčačíková, Hana en
dc.date.accessioned 2011-04-04T07:08:01Z
dc.date.available 2011-04-04T07:08:01Z
dc.date.issued 2011 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84476
dc.description Import 04/04/2011 cs
dc.description.abstract Disertační práce „Příprava pojiv alkalickou aktivací alternativních surovin“ shrnuje výsledky, které byly součástí řešení projektu Grantové agentury České republiky „Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních pucolánů“ (číslo projektu 106/09/0588). Práce byla řešena na katedře Tepelné techniky – Ústavu průmyslové keramiky, FMMI VŠB-TU Ostrava. Experimentální část je v úvodu zaměřena na zdůvodnění výběru vhodných vstupních surovin – druhotných produktů metalurgie a energetiky. Dále se hodnotily vlastnosti těchto surovin, realizovaly se experimenty jejich mechanické aktivace mletím a bylo navrženo několik variant složení surovinových směsí. Ty potom byly zpracovány se dvěma typy alkalických aktivátorů a optimalizovanými postupy se připravily a dále ošetřovaly laboratorní vzorky. Výsledky přinášejí nové informace o souvislostech mezi složením konkrétních směsí, kvalitou surovin a výslednými parametry alkalicky aktivovaných, tzv. geoplymerních, bezcementových pojiv a kompozitů. Mletí EP zvyšuje dlohodobé pevnosti hmot, pro konnkrétní způsob mletí lze najít optimalní podmínky, zaručující vyšší reaktivitu EP. Přídavek popílku ke GVS se mění hydratační děje v systému, vznikající C-S-H fáze doplněné hydráty typu C-A-S-H a tím se zlešuje korozní odolnost hmot. cs
dc.description.abstract PhD thesis "Binders preparation by alkaline activation of alternative materials", summarizes the results of which were part of the project of the Grant Agency of the Czech Republic, "Influence of phase composition and microstructure on the functional properties of the geopolymer systems technogenic pozzolana" (project number 106/09/0588). The work was solved at the Department of Thermal Engineering - Institute of Industrial Ceramics, FMMI VSB-TU Ostrava. Experimental part in the introduction is focus on the rationale for the selection of suitable raw materials - by-products of metallurgy and energy. Furthermore were appraised properties of raw materials, realized the experiments by mechanical activation - milling and has been designed some variations composition of mixtures raw material. These mixtures were treated with two types of alkaline activators and with optimized procedures were prepared laboratory samples. The results bringing new informations in context between the concrete composition of mixtures, quality materials and finall parameters of alkali-activated composites and binders so-called geopolymer cement-free. Grinding FA increases long-time compressive strength of materials for concrete way of milling. Can be found optimal conditions, guarantee higher reactivity of FA. Addition fly FA to GBFS changes hydration action in system and formed CSH phase supplemented hydrates type of C-A-S-H and thus improves the corrosion resistance of materials. en
dc.format 158, [39] l. : il. cs
dc.format.extent 6909075 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject granulovaná vysokopecní struska cs
dc.subject mechanická aktivace cs
dc.subject alkalický aktivátor cs
dc.subject elektrárenský popílek cs
dc.subject granulated blast furnace slag en
dc.subject alkaline activation en
dc.subject fly ash en
dc.subject mechanical activation en
dc.title Příprava pojiv alkalickou aktivací alternativních surovin cs
dc.title.alternative Binders Preparation by Alkaline Activation of Alternative Materials en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201100207 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Martinec, Petr en
dc.contributor.referee Hoffmann, Oldřich en
dc.contributor.referee Kuffa, Tarzícius en
dc.date.accepted 2011-03-22 en
dc.thesis.degree-name Ph.D. en
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 635 - Katedra tepelné techniky en
dc.thesis.degree-program Metalurgie cs
dc.thesis.degree-branch Tepelná technika a paliva v průmyslu cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis ELE003_FMMI_P2106_2109V037_2011 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ELE003_FMMI_P2106_2109V037_2011.pdf 6.589Mb PDF View/Open
ELE003_FMMI_P2106_2109V037_2011_priloha.pdf 6.310Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics