Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKozel, Romancs
dc.contributor.authorZahumenský, Tadeášcs
dc.date.accessioned2011-06-30T12:55:58Z
dc.date.available2011-06-30T12:55:58Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85542
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit a prvků marketingového mixu, které jsou uplatňovány v rámci florbalového klubu Torpedo Havířov. Také se zde zmiňuji o zajišťování financí pro zdárný chod oddílu. K dosažení stanovených cílů využívám metod dotazníkového šetření mezi příznivci oddílu, osobního pozorování na soutěžních utkáních a rozhovoru s předsedou klubu. V úvodní části se věnuji kompilaci teoretických znalostí různých autorů s vlastními poznatky z oblasti marketingového mixu ve službách a ve sportu. Poté krátce nastiňuji poměry ve světovém a českém florbalu, na což navazuje charakteristika florbalového oddílu Torpedo Havířov zaměřená na historii, strukturu klubu a zejména na jednotlivé prvky marketingového mixu. V kapitole o metodice shromažďování dat předkládám plán výzkumu, včetně struktury dotazníku a popisu následné realizace dotazování. V analýze vyhodnocuji výsledky dotazníkového šetření, pozorování a rozhovoru, které rozděluji do jednotlivých prvků marketingového mixu. Z těchto výsledků a také z vlastních zkušeností s klubem, vycházím v návrzích a doporučeních, kde se zmiňuji o možných vylepšeních vedoucích k zefektivnění marketingového mixu. Na závěr shrnuji průběh práce, zhodnocení cílů a řešeného problému. V práci nahlížím na řešené téma ze dvou úhlů pohledu, a to z pozice studenta marketingu a z pozice aktivního člena florbalového klubu Torpedo Havířov.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the analysis of marketing activities and marketing mix elements, which are applied in the floorball club Torpedo Havirov. There is also mention of resourcing finance for the successful operation of the club. To achieve the objective I use questionnaire methods among the supporters club, personal sighting of competitive matches and interviews with club chairman. The introductory section is devoted to compilation of knowledge by different authors with my own knowledge of the marketing mix in services and the sport. Then briefly outline the conditions in the world and the Czech floorball, after that follows characteristics of the floorball club Torpedo Havirov, which focuses on the history, structure of the club and in particular the various elements of the marketing mix. In the chapter on methodology of data acquisition, I present the research plan, including a description of the structure of the questionnaire and subsequent implementation of the research. In the analysis, evaluate results of the research, interview and sighting, which is divided into individual elements of marketing mix. These results and my own experience with the club, correspond with my proposals and recommendations where they mention the possible improvements leading to more effective marketing mix. At the conclusion, I summarise the thesis, objectives and assessment of the problem. In thesis, I'm looking at the theme from two angles, from a position of student marketing and position an active member of floorball club Torpedo Havirov.en
dc.format.extent5484246 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectflorbalový klubcs
dc.subjectextraligacs
dc.subjectsportcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectsportovní marketingcs
dc.subjectproduktcs
dc.subjectslužbacs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectfloorball cluben
dc.subjectextraleagueen
dc.subjectsporten
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectsport marketingen
dc.subjectproducten
dc.subjectserviceen
dc.subjectpromotionen
dc.titleAnalýza marketingového mixu ve florbalovém klubucs
dc.title.alternativeThe Analysis of Marketing Mix in a Floorball Cluben
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePetrová, Michaelacs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisZAH126_EKF_B6208_6208R062_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam