Analýza marketingového mixu ve florbalovém klubu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85542

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kozel, Roman cs
dc.contributor.author Zahumenský, Tadeáš cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T12:55:58Z
dc.date.available 2011-06-30T12:55:58Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85542
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit a prvků marketingového mixu, které jsou uplatňovány v rámci florbalového klubu Torpedo Havířov. Také se zde zmiňuji o zajišťování financí pro zdárný chod oddílu. K dosažení stanovených cílů využívám metod dotazníkového šetření mezi příznivci oddílu, osobního pozorování na soutěžních utkáních a rozhovoru s předsedou klubu. V úvodní části se věnuji kompilaci teoretických znalostí různých autorů s vlastními poznatky z oblasti marketingového mixu ve službách a ve sportu. Poté krátce nastiňuji poměry ve světovém a českém florbalu, na což navazuje charakteristika florbalového oddílu Torpedo Havířov zaměřená na historii, strukturu klubu a zejména na jednotlivé prvky marketingového mixu. V kapitole o metodice shromažďování dat předkládám plán výzkumu, včetně struktury dotazníku a popisu následné realizace dotazování. V analýze vyhodnocuji výsledky dotazníkového šetření, pozorování a rozhovoru, které rozděluji do jednotlivých prvků marketingového mixu. Z těchto výsledků a také z vlastních zkušeností s klubem, vycházím v návrzích a doporučeních, kde se zmiňuji o možných vylepšeních vedoucích k zefektivnění marketingového mixu. Na závěr shrnuji průběh práce, zhodnocení cílů a řešeného problému. V práci nahlížím na řešené téma ze dvou úhlů pohledu, a to z pozice studenta marketingu a z pozice aktivního člena florbalového klubu Torpedo Havířov. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis focuses on the analysis of marketing activities and marketing mix elements, which are applied in the floorball club Torpedo Havirov. There is also mention of resourcing finance for the successful operation of the club. To achieve the objective I use questionnaire methods among the supporters club, personal sighting of competitive matches and interviews with club chairman. The introductory section is devoted to compilation of knowledge by different authors with my own knowledge of the marketing mix in services and the sport. Then briefly outline the conditions in the world and the Czech floorball, after that follows characteristics of the floorball club Torpedo Havirov, which focuses on the history, structure of the club and in particular the various elements of the marketing mix. In the chapter on methodology of data acquisition, I present the research plan, including a description of the structure of the questionnaire and subsequent implementation of the research. In the analysis, evaluate results of the research, interview and sighting, which is divided into individual elements of marketing mix. These results and my own experience with the club, correspond with my proposals and recommendations where they mention the possible improvements leading to more effective marketing mix. At the conclusion, I summarise the thesis, objectives and assessment of the problem. In thesis, I'm looking at the theme from two angles, from a position of student marketing and position an active member of floorball club Torpedo Havirov. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 5484246 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject florbalový klub cs
dc.subject extraliga cs
dc.subject sport cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject sportovní marketing cs
dc.subject produkt cs
dc.subject služba cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject floorball club en
dc.subject extraleague en
dc.subject sport en
dc.subject marketing mix en
dc.subject sport marketing en
dc.subject product en
dc.subject service en
dc.subject promotion en
dc.title Analýza marketingového mixu ve florbalovém klubu cs
dc.title.alternative The Analysis of Marketing Mix in a Floorball Club en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Petrová, Michaela cs
dc.date.accepted 2011-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 116 - Katedra marketingu a obchodu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Marketing a obchod cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis ZAH126_EKF_B6208_6208R062_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZAH126_EKF_B6208_6208R062_2011.pdf 5.230Mb PDF View/Open
ZAH126_EKF_B6208_6208R062_2011_zadani.pdf 495.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics