Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTichá, Michaelacs
dc.contributor.authorNovobilská, Lenkacs
dc.date.accessioned2011-06-30T17:13:34Z
dc.date.available2011-06-30T17:13:34Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86051
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředmětem zájmu mé bakalářské práce jsou institucionální faktory, jejich vliv na ekonomický rozvoj zemí. Blíže se zabývám vlivem náboženství a politického režimu na ekonomický rozvoj Srí Lanky. První kapitola pojednává o teorii ekonomického rozvoje, institucionálních faktorech a směrech, které je zkoumají, v obecné rovině. Dále charakterizuji nejrozšířenější náboženství světa, formy politických režimů, etnický konflikt a jeho vliv na ekonomiku. Druhá kapitola popisuje ekonomický vývoj Srí Lanky v kontextu působení vybraných institucionálních faktorů. Třetí kapitola je věnována ekonomickému vývoji Srí Lanky od roku 1990 až do současnosti. Institucionální faktory mají schopnost determinovat ekonomickou výkonnost zemí. Náboženství jako podstatná složka kultury, má velký podíl na utváření tradic a hodnot společnosti. Politický režim, uplatňovaný na územním celku daného státu, ovlivňuje taktéž ekonomickou a sociální úroveň země, prostřednictvím legislativy a regulačních mechanismů ekonomickou činnost do určité míry usměrňuje. Spojení těchto faktorů je mnohdy příčinnou konfliktů, které mají prokazatelný vliv na ekonomický vývoj zemí. Na Srí Lance dochází k prolnutí výše zmíněných ukazatelů, proto je její vývoj velmi zajímavý a specifický.cs
dc.description.abstractMy Bachelor thesis is interested in institutional factors and their impact on economic development of the countries. I further studied the influence of religion and political regime on economic development of Sri Lanka. In the first chapter I describe the Theory of Economic Development and also institutional factors with economic approaches that examine them in basic level. Further, I define the most frequent religions of the world, forms of political regimes, ethnic conflict and its impact on the economy. In the second chapter I look into influence of religion and political regimes on economic development of Sri Lanka considering the impact of selected institutional factors. The third chapter is devoted to economic development of Sri Lanka since 1990 until the present. Institutional factors have the ability to determine the economic efficiency of countries. Religion is an important part of culture and has a large share in shaping traditions and values of society. Political regime applied to the territorial unit of that state affects social and economic welfare of the country and through legislation and regulatory mechanisms political regime regulates the economic activity up to certain point. The combination of these factors is often a cause of conflicts, which have a demonstrable impact on the economic development of countries. In Sri Lanka there is a blending of these indicators and that is the reason why Sri Lanka’s development is very interesting and specific.en
dc.format.extent1642749 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEkonomický rozvojcs
dc.subjectinstitucionální faktorycs
dc.subjectnáboženstvícs
dc.subjectpolitický režimcs
dc.subjectetnický konfliktcs
dc.subjectSrí Lanka.cs
dc.subjectEconomic developmenten
dc.subjectinstitutional factorsen
dc.subjectreligionen
dc.subjectpolitical regimeen
dc.subjectethnic conflicten
dc.subjectSri Lanka.en
dc.titleInstitucionální faktory ekonomického rozvoje Srí Lankycs
dc.title.alternativeInstitutional Factors of Economic Development of Sri Lankaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠkutová, Markétacs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisNOV931_EKF_B6202_6202R027_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam