Institucionální faktory ekonomického rozvoje Srí Lanky

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86051

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tichá, Michaela cs
dc.contributor.author Novobilská, Lenka cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T17:13:34Z
dc.date.available 2011-06-30T17:13:34Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86051
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Předmětem zájmu mé bakalářské práce jsou institucionální faktory, jejich vliv na ekonomický rozvoj zemí. Blíže se zabývám vlivem náboženství a politického režimu na ekonomický rozvoj Srí Lanky. První kapitola pojednává o teorii ekonomického rozvoje, institucionálních faktorech a směrech, které je zkoumají, v obecné rovině. Dále charakterizuji nejrozšířenější náboženství světa, formy politických režimů, etnický konflikt a jeho vliv na ekonomiku. Druhá kapitola popisuje ekonomický vývoj Srí Lanky v kontextu působení vybraných institucionálních faktorů. Třetí kapitola je věnována ekonomickému vývoji Srí Lanky od roku 1990 až do současnosti. Institucionální faktory mají schopnost determinovat ekonomickou výkonnost zemí. Náboženství jako podstatná složka kultury, má velký podíl na utváření tradic a hodnot společnosti. Politický režim, uplatňovaný na územním celku daného státu, ovlivňuje taktéž ekonomickou a sociální úroveň země, prostřednictvím legislativy a regulačních mechanismů ekonomickou činnost do určité míry usměrňuje. Spojení těchto faktorů je mnohdy příčinnou konfliktů, které mají prokazatelný vliv na ekonomický vývoj zemí. Na Srí Lance dochází k prolnutí výše zmíněných ukazatelů, proto je její vývoj velmi zajímavý a specifický. cs
dc.description.abstract My Bachelor thesis is interested in institutional factors and their impact on economic development of the countries. I further studied the influence of religion and political regime on economic development of Sri Lanka. In the first chapter I describe the Theory of Economic Development and also institutional factors with economic approaches that examine them in basic level. Further, I define the most frequent religions of the world, forms of political regimes, ethnic conflict and its impact on the economy. In the second chapter I look into influence of religion and political regimes on economic development of Sri Lanka considering the impact of selected institutional factors. The third chapter is devoted to economic development of Sri Lanka since 1990 until the present. Institutional factors have the ability to determine the economic efficiency of countries. Religion is an important part of culture and has a large share in shaping traditions and values of society. Political regime applied to the territorial unit of that state affects social and economic welfare of the country and through legislation and regulatory mechanisms political regime regulates the economic activity up to certain point. The combination of these factors is often a cause of conflicts, which have a demonstrable impact on the economic development of countries. In Sri Lanka there is a blending of these indicators and that is the reason why Sri Lanka’s development is very interesting and specific. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1642749 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Ekonomický rozvoj cs
dc.subject institucionální faktory cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject politický režim cs
dc.subject etnický konflikt cs
dc.subject Srí Lanka. cs
dc.subject Economic development en
dc.subject institutional factors en
dc.subject religion en
dc.subject political regime en
dc.subject ethnic conflict en
dc.subject Sri Lanka. en
dc.title Institucionální faktory ekonomického rozvoje Srí Lanky cs
dc.title.alternative Institutional Factors of Economic Development of Sri Lanka en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Škutová, Markéta cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis NOV931_EKF_B6202_6202R027_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NOV931_EKF_B6202_6202R027_2011.pdf 1.566Mb PDF View/Open
NOV931_EKF_B6202_6202R027_2011_zadani.pdf 373.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics