Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSousedíková, Radmilacs
dc.contributor.authorLeifertová, Ivetacs
dc.date.accessioned2011-06-30T18:21:15Z
dc.date.available2011-06-30T18:21:15Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86184
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV mé předložené práci se zabývám analýzou a stanovením postupu řízení zásob s cílem zlepšení efektivity vložených prostředků do společnosti ABB s.r.o. V souladu se zadáním je diplomová práce rozdělena do pěti částí. Nejdříve se zabývám charakteristikou vybrané společnosti, uvádím jejich historii, poslání a vize. V další části práce jsou popsána teoretická východiska, týkající se zásob, jejich klasifikace a náklady na zásoby, dále popis metod řízení, jejichž následná aplikace je využita v praktické části, která také obsahuje informace o současném stavu řízení zásob společnosti a je ukončena inspirativními návrhy a doporučení ke zlepšení současné situace. Na závěr této práce je konečné zhodnocení provedených analýz.cs
dc.description.abstractIn this thesis I deal with analysis and determination process for managing inventory in order to improve the efficiency of funds invested in the company ABB Ltd. In accordance with the specifications the thesis is divided into five parts. First, I describe the characteristics of the selected company, presents its history, mission and visions. The next section describes the theoretical basis of the inventory, classification and inventory costs, as well as a description of the procedure, the exploitation is used in the practical part, which also contains information about the current state of inventory management and the section is terminated inspiring suggestions and recommendations to improve the current situation. At the conclusion of this thesis there is a final rating the executed analysis.en
dc.format41, [5] l. : il. + 1 DVD+Rcs
dc.format.extent3503569 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzásoby, druhy zásob, řízení zásob, optimalizace, metody řízení zásob, ABC analýza, XYZ analýza, ukazatelé aktivity zásobcs
dc.subjectstocks, type of stocks, inventory management, optimization, inventory control methods, ABC analysis, XYZ analysis, aktivity indicators stocksen
dc.titleAnalýza zásob společnosti ABB s.r.o.cs
dc.title.alternativeGoods Stock Analysis for the Ltd Company, ABB s.r.o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101599cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJančálková, Ivetacs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisLEI023_HGF_N2102_2102T001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam