Nákládání s odpady na území města Ostravy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86559

Show simple item record


dc.contributor.advisor Plachá, Daniela cs
dc.contributor.author Hrbáč, David cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T21:31:53Z
dc.date.available 2011-06-30T21:31:53Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86559
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá nakládáním odpadů na území města Ostravy. Hlavním cílem je porovnat možnosti ukládání odpadů (skládkování), třídění odpadů a spalování komunálních odpadů. První část bakalářské práce seznamuje s možnostmi ukládání odpadů a jejich využití po vytřídění. Popisuje jednotlivé separační linky, které umožňují oddělit využitelné složky od ostatních, které končí na skládkách, možnosti využití elektroodpadů a význam sběrných dvorů na území města. Dále v práci sleduji množství odpadů v jednotlivých letech, tyto informace jsou zobrazeny také v grafické podobě. Zpracované údaje vycházejí z podkladů Statutárního města Ostravy, Statutárního města Olomouc, Statutárního města Liberec a Statutárního města Plzeň. Druhá část bakalářské práce je věnována spalovnám komunálních odpadů na území České republice a jejich porovnání z hledisek využitelností - využití v provozu, energetické využití, roční množství spáleného odpadu. Samostatná kapitola je zaměřena na výstavbu spalovny v Moravskoslezském kraji a její popis. Poslední část kapitoly je věnována také odpůrcům výstavby spaloven a malé informovanosti veřejnosti. cs
dc.description.abstract The proposed bachelor thesis deals with handling waste in the area of Ostrava City. The main purpose is to compare possibilities of deposition (waste disposal), waste separation and waste combustion. The first part of the bachelor thesis introduces chances of storing waste and their usage after separation. It describes single separate lines that enable to sort out useful parts from the others that end at the dumping places, possibilities of using electrowaste and the meaning of collections of wastes in the territory of the city. Furtehrmore, the work follows the amount of waste in single years, this information is also shown in graphic design. The processed data come from the materials of the corporate town Ostrava, Olomouc, Liberec and Pilsen. The other part of the bachelor thesis deals with waste incineration plant in the area of the Czech Republic and their comparison from the point of view of using – usage in operation, using of energy, the amount of burned waste a year. One individual chapter is focused on building of an incineration plant in Moravian Silesian region and its description. The last part of the chapter follows the deniers of building waste plants and little awareness of public. en
dc.format 50 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2886463 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject odpad cs
dc.subject komunální odpad cs
dc.subject spalovna odpadů cs
dc.subject separace cs
dc.subject skládka odpadu cs
dc.subject waste en
dc.subject municipial waste en
dc.subject waste combustion en
dc.subject separation en
dc.subject waste dump en
dc.title Nákládání s odpady na území města Ostravy cs
dc.title.alternative Waste disposal in the Ostrava territory en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201100307 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Melčáková, Iva cs
dc.date.accepted 2011-06-03 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis HRB102_HGF_B2102_3904R005_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HRB102_HGF_B2102_3904R005_2011.pdf 2.752Mb PDF View/Open
HRB102_HGF_B2102_3904R005_2011_zadani.pdf 169.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics