Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPlachá, Danielacs
dc.contributor.authorHrbáč, Davidcs
dc.date.accessioned2011-06-30T21:31:53Z
dc.date.available2011-06-30T21:31:53Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86559
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá nakládáním odpadů na území města Ostravy. Hlavním cílem je porovnat možnosti ukládání odpadů (skládkování), třídění odpadů a spalování komunálních odpadů. První část bakalářské práce seznamuje s možnostmi ukládání odpadů a jejich využití po vytřídění. Popisuje jednotlivé separační linky, které umožňují oddělit využitelné složky od ostatních, které končí na skládkách, možnosti využití elektroodpadů a význam sběrných dvorů na území města. Dále v práci sleduji množství odpadů v jednotlivých letech, tyto informace jsou zobrazeny také v grafické podobě. Zpracované údaje vycházejí z podkladů Statutárního města Ostravy, Statutárního města Olomouc, Statutárního města Liberec a Statutárního města Plzeň. Druhá část bakalářské práce je věnována spalovnám komunálních odpadů na území České republice a jejich porovnání z hledisek využitelností - využití v provozu, energetické využití, roční množství spáleného odpadu. Samostatná kapitola je zaměřena na výstavbu spalovny v Moravskoslezském kraji a její popis. Poslední část kapitoly je věnována také odpůrcům výstavby spaloven a malé informovanosti veřejnosti.cs
dc.description.abstractThe proposed bachelor thesis deals with handling waste in the area of Ostrava City. The main purpose is to compare possibilities of deposition (waste disposal), waste separation and waste combustion. The first part of the bachelor thesis introduces chances of storing waste and their usage after separation. It describes single separate lines that enable to sort out useful parts from the others that end at the dumping places, possibilities of using electrowaste and the meaning of collections of wastes in the territory of the city. Furtehrmore, the work follows the amount of waste in single years, this information is also shown in graphic design. The processed data come from the materials of the corporate town Ostrava, Olomouc, Liberec and Pilsen. The other part of the bachelor thesis deals with waste incineration plant in the area of the Czech Republic and their comparison from the point of view of using – usage in operation, using of energy, the amount of burned waste a year. One individual chapter is focused on building of an incineration plant in Moravian Silesian region and its description. The last part of the chapter follows the deniers of building waste plants and little awareness of public.en
dc.format50 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2886463 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectspalovna odpadůcs
dc.subjectseparacecs
dc.subjectskládka odpaducs
dc.subjectwasteen
dc.subjectmunicipial wasteen
dc.subjectwaste combustionen
dc.subjectseparationen
dc.subjectwaste dumpen
dc.titleNákládání s odpady na území města Ostravycs
dc.title.alternativeWaste disposal in the Ostrava territoryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100307cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMelčáková, Ivacs
dc.date.accepted2011-06-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHRB102_HGF_B2102_3904R005_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam