Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVáclavík, Vojtěchcs
dc.contributor.authorGola, Lukášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T00:24:48Z
dc.date.available2011-07-01T00:24:48Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86900
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce rozpracovává problematiku odkanalizování obce Pozděchov. Navrhovaným řešením je koncepce jednotné gravitační stokové sítě, která zajistí odvod srážkové a splaškové odpadní vody ze zájmové oblasti. Vzhledem ke geomorfologickým a ekonomickým podmínkám je navrhovaná kanalizační síť zaústěná do připravované kanalizace obce Prlov. Práce obsahuje popis odkanalizované oblasti, principy řešení návrhu kanalizace a hydrotechnické výpočty pomocí součtové metody. Obsahem další části je výkresová dokumentace, jež zahrnuje výkresy situace, hydrotechnické situace, podélných profilů hlavní a vedlejších kanalizačních stok. První tři zmíněné výkresy jsou přiloženy v tištěné podobě.cs
dc.description.abstractSubmitted bachelor thesis elaborates problems with sewerage of village Pozděchov. The proposed solution is the concept of single gravity sewer system, which provides the transfer of rainfall and sewage water from the area of interest. Due to the geomorphological and economic conditions the proposed sewer system is running into the upcoming sewerage of village Prlov. The thesis contains a description of drained area, principles of sanitation and hydrotechnical calculations using the sum method. The content of another part is drawing documentation, which includes drawings of the situation, hydrotechnical situation, the longitudinal profiles of main and secondary sewers. The first three mentioned are added in printed form.en
dc.format36 l. : il. + 3 příl.+ 1 CD-Rcs
dc.format.extent2091771 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjednotná kanalizace, stoková síť, kanalizační šachta, situace, hydrotechnická situace, hydrotechnické výpočty, podélný profilcs
dc.subjectsingle sewer system, sewer network, manhole, situation, hydrotechnical situation, hydrotechnical calculations, longitudinal profileen
dc.titleNávrh koncepce odkanalizování obce Pozděchovcs
dc.title.alternativeThe concept of sewer system design in village Pozděchoven
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101093cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠťastný, Martincs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisGOL115_HGF_B2102_2102R006_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam