Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNováková, Janacs
dc.contributor.authorDospivová, Petracs
dc.date.accessioned2011-07-01T00:57:16Z
dc.date.available2011-07-01T00:57:16Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86964
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématikou analýzy potřeb revitalizací poříční zóny a říční nivy. Práce je zpracovaná formou rešerše na základě důvěryhodných zdrojů. V první části se věnuji definicím základních pojmů. Popisuji jednotlivé přírodní poměry, útvary a složky nacházející se v říční nivě a zdůrazňuji provázanost celého ekosystému. V další části charakterizuji obecné zásady revitalizací a jejich stručnou historii. V poslední části rozebírám jak, by měl správně vypadat celý revitalizační proces. Dokládám, jak musí být provedena revitalizační studie. Udávám podklady pro vytvoření revitalizačního projektu a vyhodnocení následného revitalizačního efektu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with topics of the analysis of the needs of riverine zone and river flood-plane. The thesis is processed through recherche based on credible sources. In the first part I deal with definitions of basic concepts. I describe individual proportions, units and components, which are located in river flood-plane and I accentuate coherence of the whole ecosystem. After that I characterize general principles of revitalizations with brief history. In the end I analyse correct revitalization process. I demonstrate, how revitalization study must be performed. I mention about revitalization project and revitalization effect.en
dc.format32 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2478739 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectříční niva, revitalizace, meandr, slepé rameno, nivní půdy, nivní louky, lužní lesy, odvodňovací (zavodňovací) kanál, nivní tůň, mokřadcs
dc.subjectriver floodplain, revitalization, meander, dead arm, fluvisols, alluvial meadows, alluvialforests, drainage (irrigation) channel, alluvial pool, wetlanden
dc.titleAnalýza potřeb revitalizací poříční zóny a říčních nivcs
dc.title.alternativeThe Analysis of the Needs of Riverine Zone and River Flood-plaineen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100299cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠvehláková, Hanacs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisDOS297_HGF_B2102_3904R005_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam