Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKoudela, Martincs
dc.contributor.authorStaněk, Rostislavcs
dc.date.accessioned2011-07-01T09:12:14Z
dc.date.available2011-07-01T09:12:14Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87940
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je seznámit s širokopatní železniční kolejnicí s jejími výrobci a na základě zjištěných údajů nastínit trend ve vývoji trhu. V teoretické části, jsou popsány použité marketingové nástroje. V druhé kapitole je charakterizován evropský trh a jsou stanoveny hlavní segmenty trhu. Třetí část představuje širokopatní kolejnice, to znamená jejich historii, vývoj, popis, použití, členění na typy a jsou naznačeny jejich nejběžnější výrobní délky. V čtvrté části jsou informace o společnostech, které se zabývají výrobou širokopatních železničních kolejnic na území Evropské Unie, a je provedena jejich analýza. Závěrem je shrnutí analyzovaných údajů a je naznačen trend vývoje evropského trhu s širokopatními železničními kolejnicemi.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to present a Flat Bottom Railway Rail, its producers and, based on the collected data, to outline the trend in the market. The theoretical part describes used marketing tools. The second part charakteristic of the European market and sets out the main segments of the market. The third part presents the Flat Bottom Railway Rails, e.g. their history, development, description, use, types and their common production lengths are indicated. In the fourth part there is information about the companies engaged in the production of Flat Bottom Railway Rails within the European Union and their analysis is carried out. Finally, there is a summary of the analyzed data, and a development trend of the European market of Flat Bottom Railway Rails is indicated.en
dc.format46 l. : il.cs
dc.format.extent4890196 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectširokopatní železniční kolejnicecs
dc.subjecttypy kolejniccs
dc.subjectmarketingová analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectsegmentace trhucs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjecttepelně upravenécs
dc.subjectválcovací traťcs
dc.subjecthustota železniční sítěcs
dc.subjectmezinárodní železniční uniecs
dc.subjectflat bottom railway railsen
dc.subjecttypes of railsen
dc.subjectmarketing analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarket segmentationen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectheat treateden
dc.subjectrolling millen
dc.subjectdensity of railway networken
dc.subjectinternational union of railwayen
dc.titleAnalýza evropského trhu s širokopatními železničními kolejnicemics
dc.title.alternativeAn Analysis of the European Market of Flat Bottom Railway Railsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101070cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNétek, Václavcs
dc.date.accepted2011-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSTA809_FMMI_B3922_6208R123_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam