Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPletnická, Janacs
dc.contributor.authorVaněk, Robertcs
dc.date.accessioned2011-07-01T17:24:27Z
dc.date.available2011-07-01T17:24:27Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88908
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractÚzemní studie funkčního a prostorového řešení lokality SO.03 v Pusté Polomi je zpracována v rozsahu dle zadání bakalářské práce. Textová část obsahuje 39 stran. Grafická část je zpracována na 12 výkresech. Cílem této bakalářské práce je zpracovat urbanistický návrh řešení využití území ve dvou variantách. Formou územní studie bylo navrženo využití území pro rodinné bydlení a občanskou vybavenost. Na základě rozboru řešeného území byla navržena také technická a dopravní infrastruktura společně s veřejným prostranstvím a zelení. Urbanistický návrh řeší zástavbu území 32 rodinnými domy v první variantě a 34 domy ve druhé variantě. V obou variantách je také navržena občanská vybavenost a služby. Součástí tohoto návrhu jsou obslužné komunikace, místa pro parkování u objektů občanské vybavenosti a zpevněné komunikace pro pěší. Na závěr urbanistického návrhu byla zpracována kalkulace nákladů na využití řešeného území. Cílem bakalářské práce je vytvořit v souladu s územním plánem obce v tomto stěžejním rozvojovém území příjemné podmínky k životu novým obyvatelům obce Pustá Polom.cs
dc.description.abstractThe zone survey of functional and space solution of the locality SO.03 in Pustá Polom is compiled according to the assignment of the bachelor work. Text part includes 39 pages. Graphic part is compiled on 12 designs. The aim of this bachelor work is to compose urbanistic project of solution of using area in two variants. By the form of zone survey it has been designed the use of area for family living and civil facilities. On the basis of the analysis of solved area it has been designed technical and traffic infrastructure together with public grouds and greenery as well. The urbanistic project solves the built-up area by 32 family houses in the first variant and 34 houses in the second variant. In both variants there were designed public facility and services too. The strand of this project there are service roads, parking places by the public facility objects and strengthened roads for pedestrians. In the end of the urbanistic project there has been composed calculation of costs for use of designed area. The aim of the bachelor work is to create the pleasant living conditions for new inhabitants of the beautiful municipality Pustá Polom in conformity with the zone strategy of the village in this crucial developing area.en
dc.format39 l. : il. + 13 příl.cs
dc.format.extent3696478 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecturbanistická koncepcecs
dc.subjectvarianta 1cs
dc.subjectvarianta 2cs
dc.subjectdopravní infrastrukturacs
dc.subjecttechnické vybavenícs
dc.subjectplocha pro indivuální výstavbucs
dc.subjectplocha pro občanskou vybavenostcs
dc.subjectplocha pro veřejnou zeleň a rekreacics
dc.subjectinvestiční nákladycs
dc.subjecturban designen
dc.subjectoption 1en
dc.subjectoption 2en
dc.subjecttransport infrastructureen
dc.subjecttechnical infrastructureen
dc.subjectspace for individual housingen
dc.subjectspace for civic amenitiesen
dc.subjectpublic green space recreationen
dc.subjectinvestment costsen
dc.titlePustá Polom - Územní studie funkčního a prostorového řešení lokality SO.03cs
dc.title.alternativePustá Polom - Land-use study of the locality SO.03en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100401cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisVAN401_FAST_B3607_3647R018_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam