Geneze násunových deformací variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89619

Show simple item record


dc.contributor.advisor Grygar, Radomír cs
dc.contributor.author Waclawik, Petr cs
dc.date.accessioned 2011-10-19T07:26:11Z
dc.date.available 2011-10-19T07:26:11Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89619
dc.description Import 19/10/2011 cs
dc.description.abstract Doktorská disertační práce se zabývá genezí, prostorovou distribuci a predikcí násunových struktur ve východní části karvinské dílčí pánve. Práce svým zaměřením navazuje na grantový úkol GAČR 105/04/0884 „Analýza strukturně-tektonických poměrů karvinské dílčí pánve (hornoslezská pánev) ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem těžby do větších hloubek.“ zpracovaného v roce 2006 autory R. Grygarem a P. Waclawikem. Práce je rozdělena do tří hlavních celků. Pro uvedení do problematiky jsou v první kapitole popsány strukturně-geologické poměry české části hornoslezské pánve, včetně její tektonické pozice. Vzhledem k lokalizaci analyzované oblasti ve východní části karvinské dílčí pánve, jsou zde podrobněji popsány geologické a strukturně-tektonické poměry v karvinské dílčí pánvi. Stěžejní kapitoly obsahuje druhá část práce. Věnuje se především strukturně-tektonické analýze východní části karvinské dílčí pánve. Je zde popsána metodika sběru dat a metodika strukturně-tektonické analýzy. Zvláštní pozornost pak byla věnována vzájemné vazbě násunové tektoniky k celkovým geologickým a strukturně-tektonickým poměrům. Je zde diskutována geneze násunových struktur a jejich prostorová distribuce. Tato diskuze je podložena nejen řadou zpracovaných účelových map, řezů, shromážděnou primární dokumentací včetně fotodokumentace, ale také konfrontací s výsledky analogových a numerických modelů publikovaných různými autory. V závěrečné kapitole jsou shrnuty vlivy tektonických struktur na hornickou činnost v karvinské dílčí pánvi s důrazem na struktury násunové. Vzhledem k dlouhodobému výhledu těžby, kdy se za současných technicko-ekonomických poměrů předpokládá dvacetiletá exploatace uhlí, je tato kapitola věnována rovněž časoprostorovým vazbám zejména násunových struktur k současné a budoucí těžbě v OKD. cs
dc.description.abstract Doctoral thesis deals with the genesis, spatial distribution and predictions of thrust structures in the eastern part of the Karvina subbasin (Upper Silesian Basin). This work is focused on the grant task GACR 105/04/0884 "Analysis of the structural-tectonic conditions Karvina basin (Upper Silesian Basin) in relation to the exploitation of coal seams in the extraction procedure to greater depths”. The work is divided into three main units. Introduction in the first chapter describes the structural-geological setting in the Czech part of the Upper Silesian Basin, including its structural-geological position. With regard to the localization of analyzed area in the eastern part of the Karvina partial basin, geological and structural-tectonic conditions in the Karvina basin are described in more detail in this part. The second part of the work contains crucial chapters. It includes structure-tectonic analysis of the eastern part of the Karvina partial basin and describes the methodology of data collection and structural-tectonic analysis. Particular attention was devoted to the genesis of thrust tectonics relation to the overall geological and structural-tectonic situation. The spatial distribution and genesis are discussed here on the basis of a structural-tectonics analysis. Synthesis is based not only on gathered primary documents, photographs, number of processed purpose maps, cross-sections, but also the confrontation with the results of analogue and numerical models published in literature. The conclusion of this thesis is devoted to the effects of thrust structures on mining activity - exploitation of coal seams in the Karvina subbasin. With regard to the long-term exploation, when the current techno-economic conditions expect twenty-year exploitation, among others, is a chapter devoted to space-time thrust structures links to present and future mining in the OKD (Ostrava- Karvina Mining District). en
dc.format 116 l. : il. + 6 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 11168127 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hornoslezská pánev cs
dc.subject násuny cs
dc.subject karvinská dílčí pánev cs
dc.subject strukturně-tektonická analýza cs
dc.subject uhelná sloj cs
dc.subject Upper Silesian Basin en
dc.subject thrust tectonics en
dc.subject Karvina subbasin en
dc.subject structural-tectonics analysis en
dc.subject coal seam en
dc.title Geneze násunových deformací variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve. cs
dc.title.alternative The Genesis of Thrust Deformation of Variscan Accretion Wedge in the Eastern Part of the Karvina Partial Basin. en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201200270 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Melichar, Rostislav cs
dc.contributor.referee Sivek, Martin cs
dc.contributor.referee Hók, Jozef cs
dc.date.accepted 2011-09-27 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis WAC002_HGF_P2110_2101V003_2011 cs

Files in this item

Files Size Format View
WAC002_HGF_P2110_2101V003_2011.pdf 10.65Mb PDF View/Open
WAC002_HGF_P2110_2101V003_2011_autoreferat.pdf 2.181Mb PDF View/Open
WAC002_HGF_P2110_2101V003_2011_priloha.pdf 1.181Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics