Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGrygar, Radomírcs
dc.contributor.authorWaclawik, Petrcs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:26:11Z
dc.date.available2011-10-19T07:26:11Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89619
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractDoktorská disertační práce se zabývá genezí, prostorovou distribuci a predikcí násunových struktur ve východní části karvinské dílčí pánve. Práce svým zaměřením navazuje na grantový úkol GAČR 105/04/0884 „Analýza strukturně-tektonických poměrů karvinské dílčí pánve (hornoslezská pánev) ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem těžby do větších hloubek.“ zpracovaného v roce 2006 autory R. Grygarem a P. Waclawikem. Práce je rozdělena do tří hlavních celků. Pro uvedení do problematiky jsou v první kapitole popsány strukturně-geologické poměry české části hornoslezské pánve, včetně její tektonické pozice. Vzhledem k lokalizaci analyzované oblasti ve východní části karvinské dílčí pánve, jsou zde podrobněji popsány geologické a strukturně-tektonické poměry v karvinské dílčí pánvi. Stěžejní kapitoly obsahuje druhá část práce. Věnuje se především strukturně-tektonické analýze východní části karvinské dílčí pánve. Je zde popsána metodika sběru dat a metodika strukturně-tektonické analýzy. Zvláštní pozornost pak byla věnována vzájemné vazbě násunové tektoniky k celkovým geologickým a strukturně-tektonickým poměrům. Je zde diskutována geneze násunových struktur a jejich prostorová distribuce. Tato diskuze je podložena nejen řadou zpracovaných účelových map, řezů, shromážděnou primární dokumentací včetně fotodokumentace, ale také konfrontací s výsledky analogových a numerických modelů publikovaných různými autory. V závěrečné kapitole jsou shrnuty vlivy tektonických struktur na hornickou činnost v karvinské dílčí pánvi s důrazem na struktury násunové. Vzhledem k dlouhodobému výhledu těžby, kdy se za současných technicko-ekonomických poměrů předpokládá dvacetiletá exploatace uhlí, je tato kapitola věnována rovněž časoprostorovým vazbám zejména násunových struktur k současné a budoucí těžbě v OKD.cs
dc.description.abstractDoctoral thesis deals with the genesis, spatial distribution and predictions of thrust structures in the eastern part of the Karvina subbasin (Upper Silesian Basin). This work is focused on the grant task GACR 105/04/0884 "Analysis of the structural-tectonic conditions Karvina basin (Upper Silesian Basin) in relation to the exploitation of coal seams in the extraction procedure to greater depths”. The work is divided into three main units. Introduction in the first chapter describes the structural-geological setting in the Czech part of the Upper Silesian Basin, including its structural-geological position. With regard to the localization of analyzed area in the eastern part of the Karvina partial basin, geological and structural-tectonic conditions in the Karvina basin are described in more detail in this part. The second part of the work contains crucial chapters. It includes structure-tectonic analysis of the eastern part of the Karvina partial basin and describes the methodology of data collection and structural-tectonic analysis. Particular attention was devoted to the genesis of thrust tectonics relation to the overall geological and structural-tectonic situation. The spatial distribution and genesis are discussed here on the basis of a structural-tectonics analysis. Synthesis is based not only on gathered primary documents, photographs, number of processed purpose maps, cross-sections, but also the confrontation with the results of analogue and numerical models published in literature. The conclusion of this thesis is devoted to the effects of thrust structures on mining activity - exploitation of coal seams in the Karvina subbasin. With regard to the long-term exploation, when the current techno-economic conditions expect twenty-year exploitation, among others, is a chapter devoted to space-time thrust structures links to present and future mining in the OKD (Ostrava- Karvina Mining District).en
dc.format116 l. : il. + 6 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent11168127 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthornoslezská pánevcs
dc.subjectnásunycs
dc.subjectkarvinská dílčí pánevcs
dc.subjectstrukturně-tektonická analýzacs
dc.subjectuhelná slojcs
dc.subjectUpper Silesian Basinen
dc.subjectthrust tectonicsen
dc.subjectKarvina subbasinen
dc.subjectstructural-tectonics analysisen
dc.subjectcoal seamen
dc.titleGeneze násunových deformací variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve.cs
dc.title.alternativeThe Genesis of Thrust Deformation of Variscan Accretion Wedge in the Eastern Part of the Karvina Partial Basin.en
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201200270cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMelichar, Rostislavcs
dc.contributor.refereeSivek, Martincs
dc.contributor.refereeHók, Jozefcs
dc.date.accepted2011-09-27cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisWAC002_HGF_P2110_2101V003_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam