Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKořínek, Robertcs
dc.contributor.authorBernard, Radekcs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:26:41Z
dc.date.available2011-10-19T07:26:41Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89658
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce přispívá k řešení problematiky geotechnického monitoringu – kontrolního sledování při realizaci velkých inženýrských staveb, k nimž silniční a železniční tunely nepochybně patří. Při jejich realizaci dochází k významným zásahům do horninového prostředí. Kontrolní sledování je tedy jednou ze základních podmínek úspěšnosti velkých inženýrských staveb. Následná interpretace monitorovaných údajů a navazující kontrola geotechnických rizik pak vytvářejí předpoklady, aby i velké tunelové stavby ve složitějších geologických podmínkách byly provedeny úspěšně a kvalitně. V disertační práci jsou shrnuty zkušenosti z provádění geotechnického monitoringu na třech tunelových stavbách. Dálničním tunelu Valík u Plzně, v současnosti nejdelším železničním tunelu provozovaném v ČR na trati Chomutov – Březno a silničním tunelu Lochkov, v rámci výstavby jihozápadního okruhu kolem Prahy. Zadání práce předpokládalo zaměření na vyhodnocování geotechnického monitoringu na podzemních stavbách, které spadají do 3. geotechnické kategorie. Jedním z hlavních úkolů, které byly řešeny při zpracování disertační práce, byla optimalizace vyhodnocování konvergenčních měření ve vztahu k nastaveným varovným stavům. Práce se detailně věnuje této problematice a po zkušenostech z praxe navrhuje i konkrétní způsoby řešení daného úkolu. Neméně důležitou částí práce je samotné vyhodnocení dat získaných z monitoringu tří uvedených staveb. Práce se taktéž zaměřuje na havarijní situace zastižené při výstavbě tunelů v ČR a analyzuje některé jejich příčiny. V neposlední řadě disertační práce podává stručný přehled o klasifikačních systémech používaných při ražení podzemních liniových staveb v ČR, dále shrnuje a popisuje nejpoužívanější monitorovací metody při ražbě těchto staveb. V závěrečných kapitolách této práce jsou navrženy konkrétní kroky při optimalizaci hlavních cílů práce.cs
dc.description.abstractThe presented dissertation thesis contributes to solution of geotechnical monitoring issues – monitoring during execution of large engineering projects like road and railway tunnels, for example. Execution of such projects causes significant interventions into the rock environment. Monitoring thus represents one of the prerequisites for success of large engineering projects. Subsequent interpretation of the monitored data and related inspection of geotechnical risks provide for successful and quality execution of even large tunneling projects in complicated geological conditions. The dissertation thesis summarizes the experience with geotechnical monitoring on three tunneling projects: Valík motorway tunnel near Pilsen, presently the longest railway tunnel in the Czech Republic on Chomutov – Březno railroad, and Lochkov road tunnel which forms part of the south-western part of the Prague ring road. The assignment of the thesis focused on geotechnical monitoring evaluation on the underground projects belonging into the 3rd geotechnical works category. One of the main tasks dealt-with during the thesis execution was the optimization of convergence measurements evaluation with regard to the defined alert states. The thesis focuses on this issue in a great detail and suggests specific solutions for given problems based on the practical experience. Equally important part of the thesis is the evaluation of the monitoring data collected on the above-mentioned projects. The thesis also deals with emergency situations encountered during construction of tunnels in the Czech Republic and analyses some of their causes. Last but not least, the thesis provides a brief overview of the classification systems used in underground line structures construction in the Czech Republic and summarizes and describes the most frequently used monitoring methods. Specific steps aimed at optimization of the main goals of the thesis are summarized at the end of the material.en
dc.format105, [1] l. : il. + 2 příl.cs
dc.format.extent6733350 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttunely, geotechnický monitoring, konvergenční měření, varovné stavy, spolupůsobení horniny a primárního ostěnícs
dc.subjecttunnels, geotechnical monitoring, convergence measurements, alert states, behaviour of rock mass versus primary liningen
dc.titleProblematika kontrolního sledování na podzemních dílech a vyhodnocování varovných stavůcs
dc.title.alternativeProblems Control Monitoring on the Underground Constructions and Evaluation Of Safetyen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201101559cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHrubešová, Evacs
dc.contributor.refereeHilar, Matoušcs
dc.contributor.refereeRozsypal, Alexandrcs
dc.date.accepted2011-05-19cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeotechnikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBER017_FAST_P3607_3607V035_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam