Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠindel, Miloslavcs
dc.contributor.authorŠumník, Marekcs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:29:33Z
dc.date.available2012-01-27T15:29:33Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89991
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractNáplní této práce je řešení projektu pro realizaci stavby Administrativní budovy v požadované kvalitě. členění práce je provedeno do šesti částí. V první části je řešena výkresová dokumentace stavby v rozsahu dle zadání spolu s projektovou dokumentací stavby. V druhé části se provádí porovnání variantního řešení výkopových prací (zajištění stěny pomocí svahování, pažení) a jejich porovnání z hlediska finanční náročnosti. V třetí části je řešen technologický postup s návrhem pracovní sestavy pro obě varianty. Ve čtvrté části je řešen rozpočet stavby, v páté části je řešen harmonogram výstavby a v poslední šesté části jsou řešeny Zásady organizace výstavby. Objekt je řešen jako monolitický železobetonový sloupový skelet s výplňovým zdivem typu Porotherm a zastřešen pomocí ploché střechy. Objekt má jedno podzemní podlaží, ve kterém je fitness centrum a čtyři nadzemní, ve kterých jsou kancelářské prostory.cs
dc.description.abstractThe scope of this work is the project for the Construction Office buildings on the level required quality. Breakdown of work is done in six parts. The first part dealt with construction drawings to the extent to specification together with the project documentation of the building. In the second part of the comparison is made variant solution excavation work (securing walls with sloping, sheeting) and their comparison in terms of financial cost. In the third part is solved technological process proposed by the Task reports for both variants. In the fourth part is solved by the construction budget, in the fifth part is solved by the construction schedule and the last sixth part are dealt with principles of construction organizations. The building is designed as a monolithic reinforced concrete column frame with masonry infill type Porotherm and roofed a flat roof. The building has a basement, which is a fitness center and four above ground, in which office space.en
dc.format10 sv. : il. + 31 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4375824 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvýkopycs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectzákoncs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectvariantycs
dc.subjectfinančnícs
dc.subjectpůdoryscs
dc.subjectzákladycs
dc.subjectdokumentacecs
dc.subjectpředpiscs
dc.subjecttechnologickýcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectexcavationsen
dc.subjectprojecten
dc.subjectlaw, budget, schedule, variants, financial, layout, foundations, documentation, regulation, technology, designen
dc.titleAdministrativní budovacs
dc.title.alternativeAdministrative Buildingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200130cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeRichter, Zbyněkcs
dc.date.accepted2012-01-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProvádění stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSUM043_FAST_N3607_3607T049_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam