Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKret, Jáncs
dc.contributor.authorJursová, Simonacs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:33:18Z
dc.date.available2012-01-27T15:33:18Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90079
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá materiálovým vyuţitím jemnozrnného podílu strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza – struskového koncentrátu. Hodnotí environmentální dopady recyklace briketovaného koncentrátu ve vysokopecním agregátu a ověřuje pouţitelnost této technologie v české metalurgické praxi. K vyhodnocení vlivu recyklační technologie na ţivotní prostředí vyuţívá srovnávací analýzy výstupních vysokopecních produktů za běţného chodu vysoké pece a za zkoušky recyklace koncentrátu v tomto hutním agregátu prostřednictvím statistických souvislostí mezi těmito datovými soubory.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals with material exploitation of fine grained slag of out of furnace desulphurisation. It evaluates the environmental impacts of its recycling in a blast furnace and verifies the applicability of the technology in the Czech metallurgy industry. The comparison of output blast furnace products’ characteristics during the experimental recycling in the blast furnace and common operation of the agreggate is used for the environmental assessment of the technology. The statistical significance between these data files is examineden
dc.format109 l. : il. + 1 CD-RWcs
dc.format.extent3482107 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstruska z mimopecního odsíření surového ţelezacs
dc.subjectbriketovánícs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectvysoká peccs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectout of furnace desulphurisation slagen
dc.subjectbriquettingen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectblast fonaceen
dc.subjectenvironmenten
dc.titleZhodnocení recyklačních technologií vybraných hutních odpadů z pohledu jejich vlivu na životní prostředícs
dc.title.alternativeAssessment of Recycling Technologies of Specified Metallurgical Waste in the Terms of Their Environmental Impacten
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201200275cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBaricová, Danacs
dc.contributor.refereeDirner, Vojtechcs
dc.contributor.refereeFröhlichová, Máriacs
dc.date.accepted2011-12-14cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programInženýrská ekologiecs
dc.thesis.degree-branchOchrana životního prostředí v průmyslucs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisJUR346_HGF_P3904_3904V012_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam