Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90332

Show simple item record


dc.contributor.advisor Schindler, Ivo cs
dc.contributor.author Suchánek, Pavel cs
dc.date.accessioned 2012-04-11T08:53:00Z
dc.date.available 2012-04-11T08:53:00Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90332
dc.description Import 11/04/2012 cs
dc.description.abstract Byly zkoumány vybrané aluminidy železa (typu Fe3Al) s následujícími přísadami: s TiB2, s Ti, s B, s Ti a B, jejich chemické složení v hm. % následuje: IM1 (Fe - 16,5Al - 3,96Cr - 0,33TiB2 - 0,01C), IM2 (Fe - 19,2Al - 4,89Cr - 0,68Ti - 0,04C), IM3 (Fe - 16,8Al - 4,00Cr - 0,063B - 0,02C), IM4 (Fe - 18,4Al - 4,94Cr - 0,61Ti - 0,070B - 0,04C) a slitina Fe9Al4Cr0,5Zr. Vzorky s odstupňovanou tloušťkou byly válcovány za tepla. Výhoda použití těchto vzorků s odstupňovanou tloušťkou spočívá v trojnásobném množství získaných dat pro jednu definovanou tvářecí teplotu v porovnání s válcováním jednoduchých plochých vzorků s konstantní tloušťkou. Každému vzorku byly měněny následující parametry: válcovací teplota, nastavení velikosti mezery mezi válci (tj. konečná deformace jednotlivých stupínků vzorku), nominální otáčky válců – z nich je odvozena deformační rychlost. Deformační odpory byly počítány, metodou několika násobné nelineární regrese s využitím statistického programu Unistat 5.5, z hodnot válcovacích sil měřených na laboratorní trati Tandem. Byly vyvinuty matematické modely středních přirozených deformačních odporů vybraných aluminidů železa v závislosti na teplotě a deformaci. Pomocí metalografického rozboru byly zjišťovány postdynamické strukturotvorné procesy použitých aluminidů válcovaných na laboratorní stolici K350 za tepla. Byly použito několik režimů válcování a ochlazování, následně sledována a porovnávána struktura jednotlivých aluminidů železa. Byly popsány rozdílnosti v deformačním chování a tvařitelnosti materiálů, které mají dobré creepové vlastnosti za vysokých teplot. cs
dc.description.abstract Iron aluminides (type Fe3Al) were tested with following additives: with TiB2, with Ti, with B, with Ti and B, their chemical compositions in wt. % as follow: IM1 (Fe - 16.5Al - 3.96Cr - 0.33TiB2 - 0.01C), IM2 (Fe - 19.2Al - 4.89Cr - 0.68Ti - 0.04C), IM3 (Fe - 16.8Al - 4.00Cr - 0.063B - 0.02C), IM4 (Fe - 18.4Al - 4.94Cr - 0.61Ti - 0.070B - 0.04C) and alloy Fe9Al4Cr0,5Zr. Flat specimens with graded in size thickness were hot rolled. An advantage of the sample with thickness graded in size consists in a three times higher quantity of data achieved by its rolling at exactly defined temperature as compared with rolling of one flat sample with a constant thickness. For each sample the following parameters were changed: temperature, roll gap adjustment (i.e. total deformation of the particular step of the sample) and nominal revolutions of rolls – they determine the achieved strain rate. Deformation resistance was calculated, by method based on non-linear regression by means of the statistical software Unistat 5.5, from the roll force values that were measured in the laboratory rolling mill Tandem. Mathematical models of mean flow stress of selected iron aluminides depending on temperature and strain were developed. Postdynamic structure-forming processes of the tested aluminides were investigated by metallography after hot rolling in the laboratory mill stand K350. Several rolling and cooling modes were used, and then the structures of each iron aluminides were compared. Differences in deformation behavior and formability of the materials, which creep resistance at high temperatures is good, were described. en
dc.format 137 l. : il. cs
dc.format.extent 20184982 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject struktura aluminidů železa, Fe3Al, válcování za tepla, střední přirozené deformační odpory, vzorky s odstupňovanou tloušťkou cs
dc.subject structure of iron aluminides, Fe3Al, hot rolling, mean flow stress, sample with graded in size en
dc.title Deformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železa cs
dc.title.alternative Deformation Behavior and Structure-Forming Processes in Forming of Selected Iron Aluminides en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201200256 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hadasik, Eugeniusz cs
dc.contributor.referee Šíma, Vladimír cs
dc.contributor.referee Neumann, Heinz cs
dc.date.accepted 2012-02-23 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 633 - Katedra tváření materiálu cs
dc.thesis.degree-program Metalurgie cs
dc.thesis.degree-branch Metalurgická technologie cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis SUC04_FMMI_P2106_2109V036_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SUC04_FMMI_P2106_2109V036_2011.pdf 19.24Mb PDF View/Open
SUC04_FMMI_P2106_2109V036_2011_autoreferat.pdf 4.340Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics