Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČernohorský, Jindřichcs
dc.contributor.authorČerný, Martincs
dc.date.accessioned2012-04-11T11:16:46Z
dc.date.available2012-04-11T11:16:46Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90356
dc.descriptionImport 11/04/2012cs
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá metodikou vyhodnocení cirkadiálních rytmů osob monitorovaných systémem vzdálené domácí péče. V práci je uvedena rešerše stávajících řešení systémů vzdálené domácí péče, na základě níž jsou definovány požadavky zjištění cirkadiálních rytmů. Dále je v práci uvedena vlastní navržená metodika technického řešení monitorování pozice osoby v bytě, která poskytuje základní informace pro konstrukci cirkadiálních rytmů a jejich vyhodnocení. Práce se současně zabývá způsobem interpretace cirkadiálního rytmu tak, aby jej bylo možno efektivně diagnostikovat. V práci je odvozen a prezentován vlastní návrh interpretace cirkadiálního rytmu. Poslední část práce se zabývá metodikou vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu. V práci je popsána navržená vlastní metodika vyhodnocení založená na fuzzy logice. Jsou definovány všechny součásti fuzzy modelu a je ověřena jeho funkčnost a možnost aplikace pro vyhodnocení cirkadiálního rytmu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals about the methodology of the evaluation of circadian rhythms of persons monitored by the remote home care. There are presented existing solutions of systems of remote home care. After that the requirements for new solution are defined to determine circadian rhythms. The thesis are based on own methodology for technical solution for monitoring the position of the person in the apartment, which provides basic information for the design of circadian rhythms and their evaluation. The work also deals about possibilities of circadian rhythm interpretation and own system of interpretation is proposed. The last section of thesis deals with methodology of evaluation of deviations of circadian rhythm. The thesis describes an own new methodology for detection of changes in circadian rhythm based on fuzzy logic. They are defined as all components of the fuzzy model and checked for functionality and the ability to evaluate applications circadian rhythm.en
dc.format90, [12] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2173316 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsystém vzdálené domácí péče, cirkadiální rytmus, monitorování pozice osoby v bytě, interpretace cirkadiálního rytmu, fuzzy modelcs
dc.subjectremote home care system, circadian rhythm, position monitoring, circadian rhythm interpretation, fuzzy modelen
dc.titleAnalýza cirkadiálních rytmů v aplikacích vzdálené domácí péčecs
dc.title.alternativeAnalýza cirkadiálních rytmů v aplikacích vzdálené domácí péčeen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201201052cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNovák, Vilémcs
dc.contributor.refereeVysoký, Petrcs
dc.contributor.refereeČermák, Petrcs
dc.date.accepted2012-02-23cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchTechnická kybernetikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCER275_FEI_P2649_2612V045_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam