Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKosík, Milošcs
dc.contributor.authorHoluša, Michalcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:31:17Z
dc.date.available2012-07-11T07:31:17Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90606
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractSport je nesporně součástí života každého člověka, ať již ho ovlivňuje aktivně nebo pasivně. Sport v sobě zahrnuje polyfunkční společenský jev, ve kterém nelze nevidět vztahy sportu k ostatním oblastem společenské činnosti. Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vytvářejí obce ve své samostatné působnosti podmínky pro sport, zejména zabezpečení rozvoje sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů. Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů. Obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Města bývají významným sportovním centrem daného regionu a jistě vychovala řadu špičkových sportovců, kteří proslavili na sportovním poli nejen město, ale také celou Českou republiku a bývají tradičně významným centrem kolektivních i individuálních sportů. To znamená, že je zde přirozená potřeba a poptávka po možnostech sportovně-rekreačního vyžití obyvatel. Diplomová práce rozebírá ČEZ Arénu z hlediska jejího provozování, se zaměřením na výnosy, náklady a hospodaření za období 2004-2010. Určité kapitoly se také zaobírají možnostmi rozvoje sportovního vyžití pro občany města Ostravy. Mezi vedlejší cíl, který úzce souvisí s cílem hlavním je komparace výsledků hospodaření za sledované období. Pro zpracování práce byla použita metoda analýzy, syntézy, metoda rozhovoru a práce s dokumenty.cs
dc.description.abstractSport is undoubtedly part of life for everyone, whether it affects the active or passive. Sports includes multipurpose social phenomenon which can not be ignored relationship of sport to other areas of social activity. Pursuant to Act No. 115/2001 Coll. On the promotion of sports, creating a separate village in its scope conditions for sports, especially ensuring the development of sport for all, the preparation of sporting talent, including people with disabilities. Further provided construction, reconstruction, maintenance and operation of its sports facilities and provide sports activities for citizens. Municipalities within their competence checked efficient use of its sporting facilities and provide financial support to the sport from its budget. Cities are a major sports center for the region and certainly raised a number of top athletes, who achieved fame in the field of sports not only the city but also the whole Czech Republic and have traditionally been an important center for both individual and team sports. This means that there is a natural need and demand for sports and recreational possibilities for residents enjoyment. The dissertation work to analysis the ČEZ Arénu from point of view operation, be geared on issues, costs and economical in session 2004 – 2010. The analysis also touches on the concept of state support for sport in the Czech Republic. Some chapters of the dissertation work discusses the opportunities to develop sporting facilities for the citizens of Ostrava. The secondary objective, which is closely linked with the main objective is to compare the results of operations for the reporting period. For processing work has been used method of analysis, synthesis, method of interview and work with documents.en
dc.format65 l. : il.cs
dc.format.extent1496639 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinancecs
dc.subjectmultifunkční halacs
dc.subjectprovozovánícs
dc.subjectsportcs
dc.subjectsportovní zařízenícs
dc.subjectsportoveccs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectobchodní společnostcs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectfinanceen
dc.subjectmultipurpose hallen
dc.subjectoperationen
dc.subjectsporten
dc.subjectsports facilitiesen
dc.subjectathleteen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectcostsen
dc.subjectadvertisingen
dc.subjectyieldsen
dc.titleProvozování moderní víceúčelové haly v Ostravěcs
dc.title.alternativeOperation of Modern Multi-Purpose Hall in Ostravaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401434cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBartošová, Luciecs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchSportovní managementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHOL402_EKF_N6208_6208T101_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam