Provozování moderní víceúčelové haly v Ostravě

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90606

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kosík, Miloš cs
dc.contributor.author Holuša, Michal cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:31:17Z
dc.date.available 2012-07-11T07:31:17Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90606
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Sport je nesporně součástí života každého člověka, ať již ho ovlivňuje aktivně nebo pasivně. Sport v sobě zahrnuje polyfunkční společenský jev, ve kterém nelze nevidět vztahy sportu k ostatním oblastem společenské činnosti. Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vytvářejí obce ve své samostatné působnosti podmínky pro sport, zejména zabezpečení rozvoje sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů. Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů. Obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Města bývají významným sportovním centrem daného regionu a jistě vychovala řadu špičkových sportovců, kteří proslavili na sportovním poli nejen město, ale také celou Českou republiku a bývají tradičně významným centrem kolektivních i individuálních sportů. To znamená, že je zde přirozená potřeba a poptávka po možnostech sportovně-rekreačního vyžití obyvatel. Diplomová práce rozebírá ČEZ Arénu z hlediska jejího provozování, se zaměřením na výnosy, náklady a hospodaření za období 2004-2010. Určité kapitoly se také zaobírají možnostmi rozvoje sportovního vyžití pro občany města Ostravy. Mezi vedlejší cíl, který úzce souvisí s cílem hlavním je komparace výsledků hospodaření za sledované období. Pro zpracování práce byla použita metoda analýzy, syntézy, metoda rozhovoru a práce s dokumenty. cs
dc.description.abstract Sport is undoubtedly part of life for everyone, whether it affects the active or passive. Sports includes multipurpose social phenomenon which can not be ignored relationship of sport to other areas of social activity. Pursuant to Act No. 115/2001 Coll. On the promotion of sports, creating a separate village in its scope conditions for sports, especially ensuring the development of sport for all, the preparation of sporting talent, including people with disabilities. Further provided construction, reconstruction, maintenance and operation of its sports facilities and provide sports activities for citizens. Municipalities within their competence checked efficient use of its sporting facilities and provide financial support to the sport from its budget. Cities are a major sports center for the region and certainly raised a number of top athletes, who achieved fame in the field of sports not only the city but also the whole Czech Republic and have traditionally been an important center for both individual and team sports. This means that there is a natural need and demand for sports and recreational possibilities for residents enjoyment. The dissertation work to analysis the ČEZ Arénu from point of view operation, be geared on issues, costs and economical in session 2004 – 2010. The analysis also touches on the concept of state support for sport in the Czech Republic. Some chapters of the dissertation work discusses the opportunities to develop sporting facilities for the citizens of Ostrava. The secondary objective, which is closely linked with the main objective is to compare the results of operations for the reporting period. For processing work has been used method of analysis, synthesis, method of interview and work with documents. en
dc.format 65 l. : il. cs
dc.format.extent 1496639 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject finance cs
dc.subject multifunkční hala cs
dc.subject provozování cs
dc.subject sport cs
dc.subject sportovní zařízení cs
dc.subject sportovec cs
dc.subject management cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject náklady cs
dc.subject obchodní společnost cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject finance en
dc.subject multipurpose hall en
dc.subject operation en
dc.subject sport en
dc.subject sports facilities en
dc.subject athlete en
dc.subject management en
dc.subject budget en
dc.subject costs en
dc.subject advertising en
dc.subject yields en
dc.title Provozování moderní víceúčelové haly v Ostravě cs
dc.title.alternative Operation of Modern Multi-Purpose Hall in Ostrava en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201401434 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bartošová, Lucie cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Sportovní management cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HOL402_EKF_N6208_6208T101_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HOL402_EKF_N6208_6208T101_2012.pdf 1.427Mb PDF View/Open
HOL402_EKF_N6208_6208T101_2012_priloha.pdf 207.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics