Likvidácia obchodných spoločností v ČR a na Slovensku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90617

Show simple item record


dc.contributor.advisor Czudek, Damian cs
dc.contributor.author Šimášková, Veronika cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:31:23Z
dc.date.available 2012-07-11T07:31:23Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90617
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je analyzovať likvidácie obchodných spoločností na Slovensku a v Českej republike za päťročné obdobie a skúmať, ako sa počet likvidácií vyvíjal v čase hospodárskej krízy, pretože v neľahkej ekonomickej situácii sa niektoré podnikateľské subjekty rozhodli ukončiť podnikateľskú aktivitu. V teoretickej časti je popísaná právna úprava likvidácie obchodnej spoločnosti a jej priebeh. Metódou komparácie je v závere teoretickej časti porovnávaná právna úprava likvidácie v ČR a na Slovensku. Praktická časť je sústredená na posúdenie podnikateľského prostredia a na analýzu vybraných makroekonomických ukazovateľov za predošlé roky. Výstupom diplomovej práce je rozbor likvidácií obchodných spoločností v oboch štátoch, založený na metóde regresnej a korelačnej analýzy, pričom dôraz je kladený na roky najviac poznačené hospodárskou krízou. Rozhodujúcim kritériom je počet právnických osôb a objem likvidácií za jednotlivé roky. Diplomová práca slúži ako podklad všetkým, ktorí zvažujú zahájiť podnikateľskú činnosť na trhu v ČR alebo na Slovensku. cs
dc.description.abstract The goal of diploma thesis is to analyze the liquidation of companies in Slovakia and the Czech Republic for five years and examine how the number of liquidations evolved in a time of economic crisis, because in a difficult economic climate, some businesses have decided to close the business activity. The theoretical part describes the legislation of liquidation of the company and its process. In the end of the theoretical part a legal regulation of company liquidation in Slovakia and the Czech Republic is compared by comparing method. The practical part is focused on business environment evaluation and the analysis of selected macroeconomic indicators of previous years. The output of this thesis is an analysis of companies’ liquidations in both countries based on the method of regression and correlation analysis putting the emphasis on the years having been affected by the economic crisis the most. The decisive criterion is the number of corporate liquidations and volume of liquidations for each year. The thesis serves as a basis for those who consider opening business in the Czech or Slovak market. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2188769 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject obchodná spoločnosť, zrušenie a zánik spoločnosti, likvidácia spoločnosti, likvidátor, likvidačný zostatok, hospodárska kríza, podnikateľské prostredie, regresná a korelačná analýza. cs
dc.subject the trade company, cancellation and termination of company, liquidation of company, liquidator, balance of liquidation, economic crisis, business environment, regression and correlation analysis. en
dc.title Likvidácia obchodných spoločností v ČR a na Slovensku sk
dc.title.alternative Likvidace obchodních společností v ČR a na Slovensku cs
dc.title.alternative Liquidation of Commercial Companies in the Czech Republic and Slovakia en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kupka, Ladislav cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 119 - Katedra práva cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a právo v podnikání cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis SIM471_EKF_N6208_6208T011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIM471_EKF_N6208_6208T011_2012.pdf 2.087Mb PDF View/Open
SIM471_EKF_N6208_6208T011_2012_priloha.pdf 509.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics