Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorCzudek, Damiancs
dc.contributor.authorŠimášková, Veronikacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:31:23Z
dc.date.available2012-07-11T07:31:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90617
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce je analyzovať likvidácie obchodných spoločností na Slovensku a v Českej republike za päťročné obdobie a skúmať, ako sa počet likvidácií vyvíjal v čase hospodárskej krízy, pretože v neľahkej ekonomickej situácii sa niektoré podnikateľské subjekty rozhodli ukončiť podnikateľskú aktivitu. V teoretickej časti je popísaná právna úprava likvidácie obchodnej spoločnosti a jej priebeh. Metódou komparácie je v závere teoretickej časti porovnávaná právna úprava likvidácie v ČR a na Slovensku. Praktická časť je sústredená na posúdenie podnikateľského prostredia a na analýzu vybraných makroekonomických ukazovateľov za predošlé roky. Výstupom diplomovej práce je rozbor likvidácií obchodných spoločností v oboch štátoch, založený na metóde regresnej a korelačnej analýzy, pričom dôraz je kladený na roky najviac poznačené hospodárskou krízou. Rozhodujúcim kritériom je počet právnických osôb a objem likvidácií za jednotlivé roky. Diplomová práca slúži ako podklad všetkým, ktorí zvažujú zahájiť podnikateľskú činnosť na trhu v ČR alebo na Slovensku.cs
dc.description.abstractThe goal of diploma thesis is to analyze the liquidation of companies in Slovakia and the Czech Republic for five years and examine how the number of liquidations evolved in a time of economic crisis, because in a difficult economic climate, some businesses have decided to close the business activity. The theoretical part describes the legislation of liquidation of the company and its process. In the end of the theoretical part a legal regulation of company liquidation in Slovakia and the Czech Republic is compared by comparing method. The practical part is focused on business environment evaluation and the analysis of selected macroeconomic indicators of previous years. The output of this thesis is an analysis of companies’ liquidations in both countries based on the method of regression and correlation analysis putting the emphasis on the years having been affected by the economic crisis the most. The decisive criterion is the number of corporate liquidations and volume of liquidations for each year. The thesis serves as a basis for those who consider opening business in the Czech or Slovak market.en
dc.format.extent2188769 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobchodná spoločnosť, zrušenie a zánik spoločnosti, likvidácia spoločnosti, likvidátor, likvidačný zostatok, hospodárska kríza, podnikateľské prostredie, regresná a korelačná analýza.cs
dc.subjectthe trade company, cancellation and termination of company, liquidation of company, liquidator, balance of liquidation, economic crisis, business environment, regression and correlation analysis.en
dc.titleLikvidácia obchodných spoločností v ČR a na Slovenskusk
dc.title.alternativeLikvidace obchodních společností v ČR a na Slovenskucs
dc.title.alternativeLiquidation of Commercial Companies in the Czech Republic and Slovakiaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKupka, Ladislavcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department119 - Katedra právacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a právo v podnikánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSIM471_EKF_N6208_6208T011_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam