Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHalásek, Dušancs
dc.contributor.authorŽižková, Michaelacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:32:10Z
dc.date.available2012-07-11T07:32:10Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90735
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractPráce je zaměřena na financování obnovy nemovitých kulturních památek, konkrétněji zámků ve vlastnictví obcí v Moravskoslezském kraji. Diplomová práce si klade za cíl navrhnout postup řešení a získávání peněžních prostředků na financování rekonstrukce zámku ve vlastnictví obcí, nacházejících se především v Moravskoslezském kraji. Diplomová práce je členěna do tří tematických kapitol. První kapitola se zabývá přiblížením pojmu kultura a jeho chápání ve společnosti, vymezením základních institucí v oblasti kultury, kulturní politiky platné v České republice a možných vlastníků kulturních památek, charakterizováním vývoje v oblasti kultury po roce 1989 a podrobným přiblížením státní a regionální památkové péče, kterou je obnova kulturních památek podporována. Ve druhé kapitole je nejprve charakterizován a přiblížen památkový fond nacházející se na území Moravskoslezského kraje. Dále je charakterizována obec Kunín a zámek Kunín, na něž navazuje analýza rozpočtů obce Kunín v letech 1997 až 2010 se zaměřením na dotace a analýza financování rekonstrukce zámku Kunín a jemu přilehlého parku. Na závěr kapitoly je uvedena současná situace zámku v Kuníně. Poslední, třetí kapitola je věnována samotnému návrhu řešení financování obnovy zámku a jeho parku. Jsou zde vymezeny možnosti financování z dotačních programů Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR a také dotačního programu Moravskoslezského kraje či evropských fondů. Druhá část kapitoly je zaměřena na samotné doporučení obcím vlastnící zámek v Moravskoslezském kraji.cs
dc.description.abstractThe work is aimed at financing the restoration of cultural monuments, namely the castles owned by municipalities in the Region. Diploma work aims to propose a solution procedure and obtaining funds to finance the reconstruction of the castle owned by municipalities, mainly located in the Region. The thesis is divided into three thematic chapters. The first chapter deals with the notion of approaching culture and its understanding in society, defining the basic institutions of culture, cultural policy applicable in the Czech Republic and potential owners of cultural monuments, characteristics of culture in development since 1989 and detailed zoom state and regional conservation, which restoration of cultural monuments is supported. In the second chapter is first characterized and approached Heritage fund located within the Region. It is characterized by the village Kunin and castle, on which a budget analysis Kunin of the village between 1997 and 2010, focusing on grants and funding analysis and reconstruction of the castle Kunin him to the adjacent park. At the end of the chapter is given the current situation in Kunin´s castle. Finally, the third chapter is devoted to the draft resolution itself financing the restoration of the castle and its park. There are defined options of financing the subsidy programs of the Ministry of Culture, the State Fund of Culture, Ministry of Local Development, Ministry of the Environment and the State Environmental Fund grant program and the Region or European funds. The second part of the chapter is focused on holding the castle recommendations for municipalities in the Region.en
dc.format.extent1274009 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectZámek Kuníncs
dc.subjectkulturní památkacs
dc.subjectpamátková péčecs
dc.subjectpamátkový fondcs
dc.subjectkulturní politikacs
dc.subjectrekonstrukce zámkucs
dc.subjectdotační programy Ministerstva kultury ČRcs
dc.subjectStátní fond kulturycs
dc.subjectfinancování obnovy kulturních památekcs
dc.subjectCastle Kuninen
dc.subjectcultural heritageen
dc.subjecthistoric preservationen
dc.subjectheritage funden
dc.subjectcultural policyen
dc.subjectreconstruction of castleen
dc.subjectthe subsidy programs of the Ministry of Cultureen
dc.subjectNational Cultural Funden
dc.subjectfinancing the restoration of cultural monumentsen
dc.titleFinancování obnovy kulturních památek na příkladu zámkucs
dc.title.alternativeFinancing of the Restoration of Cultural Sights on the Example of the Castleen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKovářová, Annacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisZIZ035_EKF_N6202_6202T055_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam