Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKotlán, Igorcs
dc.contributor.authorIvanová, Markétacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:34:29Z
dc.date.available2012-07-11T07:34:29Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91101
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDaně jsou významnou součástí každého vyspělého státu. Představují strategické a nepřímé nástroje prostřednictvím, kterých stát získává peněžní prostředky a ovlivňuje každodenní rozhodování jedinců. Jednou z dotčených oblastí, která podléhá zdanění a dotýká se většiny společnosti, je i práce. Výše daňového zatížení práce se v jednotlivých zemích značně liší. Daňové zatížení práce je tvořeno osobní důchodovou daní a platbami sociálního pojištění. Vysoké daňové zatížení práce může být způsobeno sazbou osobní důchodové daně, která slouží jako příjem do veřejných rozpočtů nebo platbami sociálního pojištění, jejichž prostřednictvím stát zajišťuje lékařskou a sociální péči pro své občany. V podstatě osobní důchodové daně a platby sociálního pojištění jsou vnímány spíše negativně. Snižují reálnou mzdu, zvyšují náklady zaměstnavatelů a u potenciálních investorů vyvolávají větší citlivost při rozhodování o investici do států s vyšším zdaněním. Pro komparaci s daňovým zatížením práce v České republice byla vybrána Belgie, Slovinsko, Island, Japonsko, Švýcarsko, Mexiko a Chile. Z vybraných zemí má nejblíže daňovému zatížení práce v České republice Belgie a Slovinsko. Ostatní státy představují určitý opak České republiky a snahou komparace bude prokázat určitou podobnost alespoň u některých těchto zemí. Daňové zatížení práce bude analyzováno pomocí daňového klínu, daňové kvóty a implicitní daňové sazby na práci. Na závěr bude provedena ekonometrická analýza.cs
dc.description.abstractTaxes are an important part of every developer state. They represent strategic instruments and indirect instruments, which receives state funds and affects the daily decisions of individuals. One of the areas, which is subjekt to taxation and effects most society is labor. The amount of the tax burden on labor in different countries vary considerably. The tax burden on labor is made up of personal income tax and social insurance payments. The high tax burden on labor may be due to personal income tax rate, which serves as a receipt for the payment of public funds or social insurance, where by the state provides medical and social care for its citizens. In fact, personal income tax and social security payments are perceived more negatively. Reduce real wages, increasing the costs of employers and potential investors result in greater sensitivity when deciding to invest in countries with higher taxes. For comparison with the tax burden on labor in the Czech Republic was selected Belgium, Slovenia, Iceland, Japan, Switzerland, Mexico and Chile. The selected countries have close tax burden on labor in the Czech Republic, Belgium and Slovenia. Other states represent an inversion of the Czech Republic and comparison will attempt to demonstrate a similarity in at least some of these countries. The tax burden on labor will be analyzed by the tax wedge, tax burden and implicit tax rate on labor. At the end of the econometric analysis will be performed.en
dc.format.extent3205802 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDaněcs
dc.subjectdaňové zatížení prácecs
dc.subjectzdanění prácecs
dc.subjectosobní důchodová daňcs
dc.subjectplatby sociálního pojištěnícs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectBelgiecs
dc.subjectSlovinskocs
dc.subjectIslandcs
dc.subjectJaponskocs
dc.subjectŠvýcarskocs
dc.subjectMexikocs
dc.subjectChilecs
dc.subjectdaňový klíncs
dc.subjectdaňová kvóta a implicitní daňová sazba na práci.cs
dc.subjectTaxesen
dc.subjecttax burden on laboren
dc.subjectlabor taxationen
dc.subjectpersonal income taxen
dc.subjectsocial security paymentsen
dc.subjectCzech Republicen
dc.subjectBelgiumen
dc.subjectSloveniaen
dc.subjectIcelanden
dc.subjectJapanen
dc.subjectSwitzerlanden
dc.subjectMexicoen
dc.subjectChileen
dc.subjectthe tax wedgeen
dc.subjectthe tax quota and implicit tax rate on labor.en
dc.titleDaňové zatížení práce v České republice a ve vybraných zemích OECDcs
dc.title.alternativeTax Burden on Labor in the Czech Republic and in Chosen OECD Countriesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJaníčková, Lenkacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisIVA064_EKF_N6202_6202T027_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam