Daňové zatížení práce v České republice a ve vybraných zemích OECD

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91101

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kotlán, Igor cs
dc.contributor.author Ivanová, Markéta cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:34:29Z
dc.date.available 2012-07-11T07:34:29Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91101
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Daně jsou významnou součástí každého vyspělého státu. Představují strategické a nepřímé nástroje prostřednictvím, kterých stát získává peněžní prostředky a ovlivňuje každodenní rozhodování jedinců. Jednou z dotčených oblastí, která podléhá zdanění a dotýká se většiny společnosti, je i práce. Výše daňového zatížení práce se v jednotlivých zemích značně liší. Daňové zatížení práce je tvořeno osobní důchodovou daní a platbami sociálního pojištění. Vysoké daňové zatížení práce může být způsobeno sazbou osobní důchodové daně, která slouží jako příjem do veřejných rozpočtů nebo platbami sociálního pojištění, jejichž prostřednictvím stát zajišťuje lékařskou a sociální péči pro své občany. V podstatě osobní důchodové daně a platby sociálního pojištění jsou vnímány spíše negativně. Snižují reálnou mzdu, zvyšují náklady zaměstnavatelů a u potenciálních investorů vyvolávají větší citlivost při rozhodování o investici do států s vyšším zdaněním. Pro komparaci s daňovým zatížením práce v České republice byla vybrána Belgie, Slovinsko, Island, Japonsko, Švýcarsko, Mexiko a Chile. Z vybraných zemí má nejblíže daňovému zatížení práce v České republice Belgie a Slovinsko. Ostatní státy představují určitý opak České republiky a snahou komparace bude prokázat určitou podobnost alespoň u některých těchto zemí. Daňové zatížení práce bude analyzováno pomocí daňového klínu, daňové kvóty a implicitní daňové sazby na práci. Na závěr bude provedena ekonometrická analýza. cs
dc.description.abstract Taxes are an important part of every developer state. They represent strategic instruments and indirect instruments, which receives state funds and affects the daily decisions of individuals. One of the areas, which is subjekt to taxation and effects most society is labor. The amount of the tax burden on labor in different countries vary considerably. The tax burden on labor is made up of personal income tax and social insurance payments. The high tax burden on labor may be due to personal income tax rate, which serves as a receipt for the payment of public funds or social insurance, where by the state provides medical and social care for its citizens. In fact, personal income tax and social security payments are perceived more negatively. Reduce real wages, increasing the costs of employers and potential investors result in greater sensitivity when deciding to invest in countries with higher taxes. For comparison with the tax burden on labor in the Czech Republic was selected Belgium, Slovenia, Iceland, Japan, Switzerland, Mexico and Chile. The selected countries have close tax burden on labor in the Czech Republic, Belgium and Slovenia. Other states represent an inversion of the Czech Republic and comparison will attempt to demonstrate a similarity in at least some of these countries. The tax burden on labor will be analyzed by the tax wedge, tax burden and implicit tax rate on labor. At the end of the econometric analysis will be performed. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3205802 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Daně cs
dc.subject daňové zatížení práce cs
dc.subject zdanění práce cs
dc.subject osobní důchodová daň cs
dc.subject platby sociálního pojištění cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Belgie cs
dc.subject Slovinsko cs
dc.subject Island cs
dc.subject Japonsko cs
dc.subject Švýcarsko cs
dc.subject Mexiko cs
dc.subject Chile cs
dc.subject daňový klín cs
dc.subject daňová kvóta a implicitní daňová sazba na práci. cs
dc.subject Taxes en
dc.subject tax burden on labor en
dc.subject labor taxation en
dc.subject personal income tax en
dc.subject social security payments en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Belgium en
dc.subject Slovenia en
dc.subject Iceland en
dc.subject Japan en
dc.subject Switzerland en
dc.subject Mexico en
dc.subject Chile en
dc.subject the tax wedge en
dc.subject the tax quota and implicit tax rate on labor. en
dc.title Daňové zatížení práce v České republice a ve vybraných zemích OECD cs
dc.title.alternative Tax Burden on Labor in the Czech Republic and in Chosen OECD Countries en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Janíčková, Lenka cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis IVA064_EKF_N6202_6202T027_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
IVA064_EKF_N6202_6202T027_00_2012.pdf 3.057Mb PDF View/Open
IVA064_EKF_N6202_6202T027_00_2012_priloha.pdf 865.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics