Analýza účtovnej závierky vo vybranej spoločnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91616

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bařinová, Dagmar cs
dc.contributor.author Buday, Jakub cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:37:58Z
dc.date.available 2012-07-11T07:37:58Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91616
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Predmetom bakalárskej práce je teoretické priblíženie účtovnej závierky zostavenej podľa slovenskej právnej úpravy a následné prevedenie finančnej analýzy, ktorá vychádza z výkazov účtovnej závierky. Účtovná závierka je verejným dokumentom, ktorý podáva informácie o finančnej situácií účtovnej jednotky. Účtovná závierka sa skladá zo súvahy, výkazu ziskov a strát a z poznámok. Základňu pre výpočet ukazovateľov finančnej analýzy tvoria údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát spoločnosti. Finančná analýza slúži k lepšiemu poznaniu finančnej situácie spoločnosti a k následnému prijatiu budúcich opatrení na zlepšenie tejto situácie. Finančná analýza spoločnosti XYZ, s. r. o. za obdobie 2008 - 2010 je v praktickej časti vykonaná prostredníctvom absolútnych a pomerových ukazovateľov finančnej analýzy. Skutočnosti zistené na základe analýzy absolútnych a pomerových ukazovateľov sú v závere vyhodnotené a následne spoločnosti poskytnuté návrhy na zlepšenie budúcej vlastnej finančnej situácie. cs
dc.description.abstract The thesis focuses on the theoretical approach of the financial statements compiled by Slovak legislation and subsequent conduct financial analysis, based on the financial statements. The financial statements are public documents, which gives information about financial situation of entity. Financial statements consisting of balance sheet, income statement and notes. The basis for calculating the indicators of the financial analysis are data from the balance sheet and profit and loss of the company. Financial analysis is used to better understanding of the financial situation of the company and for subsequent acceptance of future action to improve the situation. Financial analysis of company XYZ, s. r. o. for the period 2008 - 2010 is in the practical part made by the absolute and evaluative indicators of financial analysis. The facts founded by the analysis of absolute and evaluative indicators are evaluated at the end and subsequently made suggestions for the company for improvements to its future financial condition. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2692497 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Účtovná závierka, finančná analýza, súvaha, výkaz ziskov a strát, rentabilita, pomerové ukazovatele cs
dc.subject financial statements, financial analysis, balance sheet, profit and loss, profitability, ratio indicators en
dc.title Analýza účtovnej závierky vo vybranej spoločnosti sk
dc.title.alternative Analýza účetní závěrky ve vybrané společnosti cs
dc.title.alternative Analysis of the Financial Statements en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Majerčáková, Zuzana cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis BUD0011_EKF_B6208_6202R049_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BUD0011_EKF_B6208_6202R049_00_2012.pdf 2.567Mb PDF View/Open
BUD0011_EKF_B6208_6202R049_00_2012_priloha.pdf 1016.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics