Stanovení základních parametrů a příčin vzniku svahové deformace Bukovec - pod Gírovou

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92073

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovář, Luděk cs
dc.contributor.author Stuchlík, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:41:03Z
dc.date.available 2012-07-11T07:41:03Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92073
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Předložená diplomová práce má za úkol stanovit základní parametry a příčiny vzniku svahové deformace, která je situována na JZ svahu pod horou Gírová. Postup vyhodnocování byl rozvržen do několika etap, které jsou obsaženy v jednotlivých kapitolách. V teoretické části se práce zabývá popisem přírodních poměrů zájmové lokality a základními klasifikacemi svahových pohybů. V praktické části diplomové práce byl použit přístroj GPS, proto je řešena konfigurace GPS přístroje před vlastním měřením a problematika měření v terénu s tímto přístrojem. Další část práce se zabývá GPS mapováním širší oblasti zájmového území, samotnou svahovou deformací a jsou zdokumentovány přístupné výchozy vrstev, kde byly změřeny strukturně-tektonické prvky pro porozumění místních geologických poměrům. V samotném závěru práce jsou shrnuty a interpretovány získané poznatky a uvedeny předpoklady pro další vývoj v sesuvném území. cs
dc.description.abstract This thesis aims to determine the basic characteristics and causes of slope deformation, which is located on the southeast slope of the mountain Girova. Process of assessment was divided into several stages, which are contained in each chapter. The theoretical part of the thesis deals with the description of natural conditions of interested location and basic classifications of slope movements. In the practical part of the thesis was used GPS device therefore the configuration of GPS device is solved before the actual measuring and measurement issues in the fieldwork with GPS device. Another part of the thesis deals with the GPS mapping of the broader study area and the actual slope deformations. Accessible outcrops of layers had been documented where were measured structural-tectonic elements for the understanding of local geological conditions. At the conclusion of the thesis are summarized and interpreted the obtained findings and listed preconditions for further development in landslided territory. en
dc.format 61, [6] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 9411228 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hora Gírová, GPS, svahová deformace, Vnější Západní Karpaty cs
dc.subject mountain Girova, GPS, slope deformation, Outer Western Carpathians en
dc.title Stanovení základních parametrů a příčin vzniku svahové deformace Bukovec - pod Gírovou cs
dc.title.alternative Determination of the Basic Parameters and Causes Emergence of Slope Deformation Bukovec. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200501 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Podlipná, Hana cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis STU164_HGF_N2110_2101T003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STU164_HGF_N2110_2101T003_2012.pdf 8.975Mb PDF View/Open
STU164_HGF_N2110_2101T003_2012_priloha.pdf 3.984Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics