Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovář, Luděkcs
dc.contributor.authorStuchlík, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:41:03Z
dc.date.available2012-07-11T07:41:03Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92073
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractPředložená diplomová práce má za úkol stanovit základní parametry a příčiny vzniku svahové deformace, která je situována na JZ svahu pod horou Gírová. Postup vyhodnocování byl rozvržen do několika etap, které jsou obsaženy v jednotlivých kapitolách. V teoretické části se práce zabývá popisem přírodních poměrů zájmové lokality a základními klasifikacemi svahových pohybů. V praktické části diplomové práce byl použit přístroj GPS, proto je řešena konfigurace GPS přístroje před vlastním měřením a problematika měření v terénu s tímto přístrojem. Další část práce se zabývá GPS mapováním širší oblasti zájmového území, samotnou svahovou deformací a jsou zdokumentovány přístupné výchozy vrstev, kde byly změřeny strukturně-tektonické prvky pro porozumění místních geologických poměrům. V samotném závěru práce jsou shrnuty a interpretovány získané poznatky a uvedeny předpoklady pro další vývoj v sesuvném území.cs
dc.description.abstractThis thesis aims to determine the basic characteristics and causes of slope deformation, which is located on the southeast slope of the mountain Girova. Process of assessment was divided into several stages, which are contained in each chapter. The theoretical part of the thesis deals with the description of natural conditions of interested location and basic classifications of slope movements. In the practical part of the thesis was used GPS device therefore the configuration of GPS device is solved before the actual measuring and measurement issues in the fieldwork with GPS device. Another part of the thesis deals with the GPS mapping of the broader study area and the actual slope deformations. Accessible outcrops of layers had been documented where were measured structural-tectonic elements for the understanding of local geological conditions. At the conclusion of the thesis are summarized and interpreted the obtained findings and listed preconditions for further development in landslided territory.en
dc.format61, [6] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent9411228 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthora Gírová, GPS, svahová deformace, Vnější Západní Karpatycs
dc.subjectmountain Girova, GPS, slope deformation, Outer Western Carpathiansen
dc.titleStanovení základních parametrů a příčin vzniku svahové deformace Bukovec - pod Gírovoucs
dc.title.alternativeDetermination of the Basic Parameters and Causes Emergence of Slope Deformation Bukovec.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200501cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePodlipná, Hanacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSTU164_HGF_N2110_2101T003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam