Analýza vybraných personálních činností

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92131

Show simple item record


dc.contributor.advisor Růčková, Hana cs
dc.contributor.author Plačková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:41:40Z
dc.date.available 2012-07-11T07:41:40Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92131
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na tři klíčové personální procesy. Jsou jimi získávání, výběr a následná adaptace zaměstnanců. Pro svou práci jsem si vybrala společnost Bochemie a.s., ve které budu tyto tři procesy analyzovat. Cílem práce je mimo samotné analýzy i návrh potřebných opatření pro zlepšení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich je charakteristika společnosti, v níž popisuji společnost, předmět její činnosti, politiku jakosti a vztah ke svým zaměstnancům. Druhá část je věnována teorii dané problematiky. Jsou zde uvedeny základní personalistické pojmy, důvody získávaní zaměstnanců, metody výběru a průběh adaptace. Třetí část je praktická, ve které jednotlivé procesy analyzuji. Poslední čtvrtá část stručně shrnuje dosažené poznatky a navrhuje opatření vedoucí k zlepšení. cs
dc.description.abstract This thesis is aimed to a three crucial personnel processes. These are recruitment, selection and subsequent adaptation of the employees. The Bochemie a. s. Company was chosen for this thesis and mentioned processes were analysed there. The aim of the thesis is except analysis itself also proposition necessary arrangements for improvement. Thesis is divided to four parts. First of them is the characteristic of the company. Company itself, object of its activity, strategy of quality and the relations to the emloyees are mentioned there. Second part is devoted to the theory of stated issues. There are mentioned basic personalistic terms, the reasons for recruitment of the employees, the methods of selection and the progress of adaptation. The third part is practical and I analyse single processes there. The last part briefly summarize reached pieces of knowledge and suggests arrangements leading to an improvement. en
dc.format 41, [15] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1705984 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject získávání zaměstnanců cs
dc.subject výběr zaměstnanců cs
dc.subject adaptace zaměstnanců cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject výběrové řízení cs
dc.subject assessment centrum cs
dc.subject pohovor cs
dc.subject recruitment en
dc.subject employee selection en
dc.subject adaptation employees en
dc.subject employee en
dc.subject tender assessment center en
dc.subject interview en
dc.title Analýza vybraných personálních činností cs
dc.title.alternative Analysing Some Personal Activities en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201502 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Radka cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Komerční inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis PLA202_HGF_N2102_2102T003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PLA202_HGF_N2102_2102T003_2012.pdf 1.626Mb PDF View/Open
PLA202_HGF_N2102_2102T003_2012_priloha.pdf 2.078Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics