Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRůčková, Hanacs
dc.contributor.authorPlačková, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:41:40Z
dc.date.available2012-07-11T07:41:40Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92131
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na tři klíčové personální procesy. Jsou jimi získávání, výběr a následná adaptace zaměstnanců. Pro svou práci jsem si vybrala společnost Bochemie a.s., ve které budu tyto tři procesy analyzovat. Cílem práce je mimo samotné analýzy i návrh potřebných opatření pro zlepšení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich je charakteristika společnosti, v níž popisuji společnost, předmět její činnosti, politiku jakosti a vztah ke svým zaměstnancům. Druhá část je věnována teorii dané problematiky. Jsou zde uvedeny základní personalistické pojmy, důvody získávaní zaměstnanců, metody výběru a průběh adaptace. Třetí část je praktická, ve které jednotlivé procesy analyzuji. Poslední čtvrtá část stručně shrnuje dosažené poznatky a navrhuje opatření vedoucí k zlepšení.cs
dc.description.abstractThis thesis is aimed to a three crucial personnel processes. These are recruitment, selection and subsequent adaptation of the employees. The Bochemie a. s. Company was chosen for this thesis and mentioned processes were analysed there. The aim of the thesis is except analysis itself also proposition necessary arrangements for improvement. Thesis is divided to four parts. First of them is the characteristic of the company. Company itself, object of its activity, strategy of quality and the relations to the emloyees are mentioned there. Second part is devoted to the theory of stated issues. There are mentioned basic personalistic terms, the reasons for recruitment of the employees, the methods of selection and the progress of adaptation. The third part is practical and I analyse single processes there. The last part briefly summarize reached pieces of knowledge and suggests arrangements leading to an improvement.en
dc.format41, [15] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1705984 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzískávání zaměstnancůcs
dc.subjectvýběr zaměstnancůcs
dc.subjectadaptace zaměstnancůcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectvýběrové řízenícs
dc.subjectassessment centrumcs
dc.subjectpohovorcs
dc.subjectrecruitmenten
dc.subjectemployee selectionen
dc.subjectadaptation employeesen
dc.subjectemployeeen
dc.subjecttender assessment centeren
dc.subjectinterviewen
dc.titleAnalýza vybraných personálních činnostícs
dc.title.alternativeAnalysing Some Personal Activitiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201502cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKubíčková, Radkacs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPLA202_HGF_N2102_2102T003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam