Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92439

Show simple item record


dc.contributor.advisor Nováková, Jana cs
dc.contributor.author Kaminski, Daniel cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:44:24Z
dc.date.available 2012-07-11T07:44:24Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92439
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se věnuje analýze a komparaci dat z provozu činného podpovrchového dolu, a to Dolu Karviná, závodu Lazy. Použitá data pochází z období let 2006 – 2010 ze sledování chemismu směsných odpadních vod pro prokázání splňování požadavků zákonných předpisů. Cílem práce je analyzovat několikaleté řady dat za účelem zhodnocení popisovaného prostředí z hlediska vlivu na chemismus směsných odpadních vod. Dílčím cílem je využít dostupná data za účelem popisu objektů vstupujících do procesu úpravy. Dalším úkolem je prakticky využít výsledky analýz pro zhodnocení procesů na zájmové lokalitě a představit možné budoucí postupy. V první částí práce jsou představeny hlavní cíle práce, odůvodnění výzkumu, použité pojmy a struktura práce. V následné teoretické části je prezentována klasifikace popisovaných vod a obecně shrnuta problematika důlních vod a emisních i imisních limitů. V další části jsou zmíněny relevantní přírodní charakteristiky zájmového území. V následujících kapitolách jsou charakterizovány jednotlivé typy vod, které tvoří směsné odpadní vody. V praktické části je přehledně zpracován systém úpravy směsných odpadních vod s názornými nákresy a fotografiemi. Navazují analýzy dostupných dat a teoretické poznatky možných čistících procesů na lokalitě. Nechybí rovněž zmínka o platných legislativních předpisech spojených s tímto tématem. Práci uzavírá nastínění eventuálních scénářů vývoje popisované situace z hlediska úpravy systému čištění vybraných složek směsných odpadních vod. cs
dc.description.abstract The presented work deals with analysis and comparision of data from operation of underground mine − Mine Karviná, plant Lazy. The data come from period 2006 – 2010, from monitoring of mixed waste waters chemistry to prove the laws accordance. The main goal is to analyze the wide range of data in order to evaluate the influence of described environment on the quality of mixed waste waters. Next goal is to use the data for describing the objects linked with the system of mixed waste water treatment. Further task is to use the results of analysis for evaluation of the process on described locality and present future action and possibilities. In the first part are presented the main objectives of the presented work, the reason of research, used terms and the structure of the work. In the next theoretical part focuses on classification of described types of water and generally summed up the problems of main drainage and pollution standards and limits. Further part presents relevant natural characteristics of described locality. The next part focuses on the composition of mixed waste waters, especially on types of water. In the practical part is described closely the whole process of mixed waste waters treatment with detailed maps and photographs. The next part presents analysis of data and also theoretical fundamentals of possible processes on the area. The legislative documents, laws and relevant regulation connected with the topic are mentioned too. The final part described the possible future action in the development of treatment system, especially for the chosen composition of the mixed waste waters. en
dc.format 116 l. : il. + 1 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 4855732 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject směsné odpadní vody cs
dc.subject důlní vody cs
dc.subject Důl Karviná, závod Lazy cs
dc.subject rozpuštěné anorganické soli cs
dc.subject GIS cs
dc.subject analýzy cs
dc.subject komparace cs
dc.subject mixed waste water en
dc.subject mining drainage en
dc.subject Mine Karviná, plant Lazy en
dc.subject dissolved inorganic salts en
dc.subject GIS en
dc.subject analysis en
dc.subject comparision en
dc.title Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy cs
dc.title.alternative Analysis and comparision of data from the process of mixed wastewaters treatment from Důl Karviná – závod Lazy en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201268 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Herman, Zbyslav cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KAM094_HGF_N2102_3904T005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAM094_HGF_N2102_3904T005_2012.pdf 4.630Mb PDF View/Open
KAM094_HGF_N2102_3904T005_2012_priloha.pdf 3.110Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics