Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNováková, Janacs
dc.contributor.authorKaminski, Danielcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:44:24Z
dc.date.available2012-07-11T07:44:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92439
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se věnuje analýze a komparaci dat z provozu činného podpovrchového dolu, a to Dolu Karviná, závodu Lazy. Použitá data pochází z období let 2006 – 2010 ze sledování chemismu směsných odpadních vod pro prokázání splňování požadavků zákonných předpisů. Cílem práce je analyzovat několikaleté řady dat za účelem zhodnocení popisovaného prostředí z hlediska vlivu na chemismus směsných odpadních vod. Dílčím cílem je využít dostupná data za účelem popisu objektů vstupujících do procesu úpravy. Dalším úkolem je prakticky využít výsledky analýz pro zhodnocení procesů na zájmové lokalitě a představit možné budoucí postupy. V první částí práce jsou představeny hlavní cíle práce, odůvodnění výzkumu, použité pojmy a struktura práce. V následné teoretické části je prezentována klasifikace popisovaných vod a obecně shrnuta problematika důlních vod a emisních i imisních limitů. V další části jsou zmíněny relevantní přírodní charakteristiky zájmového území. V následujících kapitolách jsou charakterizovány jednotlivé typy vod, které tvoří směsné odpadní vody. V praktické části je přehledně zpracován systém úpravy směsných odpadních vod s názornými nákresy a fotografiemi. Navazují analýzy dostupných dat a teoretické poznatky možných čistících procesů na lokalitě. Nechybí rovněž zmínka o platných legislativních předpisech spojených s tímto tématem. Práci uzavírá nastínění eventuálních scénářů vývoje popisované situace z hlediska úpravy systému čištění vybraných složek směsných odpadních vod.cs
dc.description.abstractThe presented work deals with analysis and comparision of data from operation of underground mine − Mine Karviná, plant Lazy. The data come from period 2006 – 2010, from monitoring of mixed waste waters chemistry to prove the laws accordance. The main goal is to analyze the wide range of data in order to evaluate the influence of described environment on the quality of mixed waste waters. Next goal is to use the data for describing the objects linked with the system of mixed waste water treatment. Further task is to use the results of analysis for evaluation of the process on described locality and present future action and possibilities. In the first part are presented the main objectives of the presented work, the reason of research, used terms and the structure of the work. In the next theoretical part focuses on classification of described types of water and generally summed up the problems of main drainage and pollution standards and limits. Further part presents relevant natural characteristics of described locality. The next part focuses on the composition of mixed waste waters, especially on types of water. In the practical part is described closely the whole process of mixed waste waters treatment with detailed maps and photographs. The next part presents analysis of data and also theoretical fundamentals of possible processes on the area. The legislative documents, laws and relevant regulation connected with the topic are mentioned too. The final part described the possible future action in the development of treatment system, especially for the chosen composition of the mixed waste waters.en
dc.format116 l. : il. + 1 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4855732 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsměsné odpadní vodycs
dc.subjectdůlní vodycs
dc.subjectDůl Karviná, závod Lazycs
dc.subjectrozpuštěné anorganické solics
dc.subjectGIScs
dc.subjectanalýzycs
dc.subjectkomparacecs
dc.subjectmixed waste wateren
dc.subjectmining drainageen
dc.subjectMine Karviná, plant Lazyen
dc.subjectdissolved inorganic saltsen
dc.subjectGISen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcomparisionen
dc.titleAnalýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními vodami z Dolů Karviná - závodu Lazycs
dc.title.alternativeAnalysis and comparision of data from the process of mixed wastewaters treatment from Důl Karviná – závod Lazyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201268cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHerman, Zbyslavcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKAM094_HGF_N2102_3904T005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam