Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVáclavík, Vojtěchcs
dc.contributor.authorSurýnek, Liborcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:47:23Z
dc.date.available2012-07-11T07:47:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92821
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na návrh koncepce odkanalizování části města Petřvald. Pro přiblížení a pochopení dané problematiky nezávislému čtenáři je práce rozdělena na dvě části, a sice část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je v úvodu stručně popsána historie a charakteristika Petřvaldu, je zde podrobně rozepsán současný stav kanalizace, hydrologické poměry v dané oblasti a vytipování problémů. Dále jsou zde podrobně zpracovány legislativní a technické principy, zejména pak základní způsoby řešení a zásady navrhování stokových sítí, způsoby odvádění odpadních vod, materiály stokových trub atd. Praktická část je zaměřena na vlastní návrh koncepce odkanalizování. Jsou zde řešeny možné způsoby návrhů stok, kde cílem bylo vybrat nejlepší možné řešení, které je dále podloženo výkresovou dokumentací, tzn.: situací, hydrotechnickou situací, podélnými profily hlavních a vedlejších stok a patřičnými hydrotechnickými výpočty. Součástí je také předběžný odhad finančních nákladů navrhované výstavby kanalizace.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the design concept of the city sewerage systems in the town of Petřvald. To get familiar with the issue I devided the thesis into two main parts, namely the theoretical and the practical. In the introduction of the theoretical part there are briefly described the history and the characteristics of Petřvald. There is also described the currect state of sanitation, the hydrological situation in the area and identification of problems. There are also elaborated in detail the legal and technical principles, especially the basic principles and ways to address the design of sewer networks, methods of removing sewage water, sewer pipe materials, etc. The practical part is focused on the design concept of sewerage systems. where the goal was to choose the best possible solution, which is further supported by drawing documentation, ie.: situations hydrotechnical situation, longitudinal profiles of major and minor sewers and appropriate hydro technical calculations.It also includes a preliminary estimate of the financial cost of the proposed construction of sewerage.en
dc.format44 l. : il. + 3 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2083508 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodkanalizovánícs
dc.subjectstokacs
dc.subjecthydrologické poměrycs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectsewerageen
dc.subjectseweren
dc.subjectthe hydrological situationen
dc.subjectwaste wateren
dc.titleNávrh koncepce odkanalizování města Petřvald.cs
dc.title.alternativeThe concept of sewer system design of the Petrvald cityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200779cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠťastný, Martincs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSUR108_HGF_B2102_2102R006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam