Identifikace přenosů řízených soustav z naměřených dat

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92844

Show simple item record


dc.contributor.advisor Koziorek, Jiří cs
dc.contributor.author Kada, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:47:33Z
dc.date.available 2012-07-11T07:47:33Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92844
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vedle teoretického popisu identifikace soustav, jejími možnostmi a použitím, hlavně návrhem softwarové aplikace, která slouží k jednorázové identifikaci soustavy z naměřených dat. Tato aplikace je součástí větší aplikace, která v sobě zahrnuje vyčítání a ukládání naměřených dat z různých datových zdrojů (PLC, SQL databáze, CSV soubory apod.) a prohlížeč trendů těchto dat. Aplikace pro identifikaci byla vyvinuta ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio v programovacím jazyce C#. Pro identifikaci soustav byla zvolena metoda nejmenších čtverců, která poskytuje diskrétní přenos soustavy. Dále je zde realizována identifikace dopravního zpoždění z přechodové charakteristiky a převod z diskrétního tvaru přenosu na spojitý tvar s časovými konstantami. Pro verifikaci identifikovaného přenosu (přenosu modelu) slouží jednak výpočet výstupních hodnot modelu a možnost jejich zobrazení v grafu pro vizuální porovnání, tak i aplikace informačního kritéria pro možnost číselného vyjádření míry shody modelu a reálné soustavy (FIT index). Všechny parametry zjištěné identifikací jsou zobrazeny v přehledném graficko-uživatelském rozhraní. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the theoretical description identification systems and the use of its possibilities, especially design software application which is used to identify a single system from measurement data. This application is part of a larger application that includes reading and storing the measured data from different data sources (PLCs, SQL databases, CSV files, etc.) and browser trends of these data. The application was developed for identification in the integrated development environment Microsoft Visual Studio in programming language C#. To identify systems was chosen method of least squares, which provides a discrete transfer system. There is also implemented identification of the transport delay from the step response and conversion of the discrete transfer system to continuous transfer system with time constants. For verification of the identified transfer system (transfer system model) serves the calculation of output values of the model and the ability to display into the graph for visual comparison. It is also applied information criteria for the possibility of a numerical expression of the degree of conformity of the model and real system (FIT index). All parameters which was found during identification are showing in a graphical-user interface. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2707365 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Identifikace soustav cs
dc.subject model soustavy cs
dc.subject verifikace cs
dc.subject metoda nejmenších čtverců cs
dc.subject FIT index cs
dc.subject diskrétní přenos cs
dc.subject spojitý přenos cs
dc.subject Identification systems en
dc.subject model of the system en
dc.subject verification en
dc.subject last squares method en
dc.subject FIT index en
dc.subject discrete transfer function en
dc.subject continuous transfer function en
dc.title Identifikace přenosů řízených soustav z naměřených dat cs
dc.title.alternative Identification of Controlled System Transfers from Measured Data en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Axman, David cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Měřicí a řídicí technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis KAD172_FEI_N2649_2601T004_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAD172_FEI_N2649_2601T004_2012.pdf 2.581Mb PDF View/Open
KAD172_FEI_N2649_2601T004_2012_priloha.pdf 307.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics