Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKoziorek, Jiřícs
dc.contributor.authorKada, Jiřícs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:47:33Z
dc.date.available2012-07-11T07:47:33Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92844
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vedle teoretického popisu identifikace soustav, jejími možnostmi a použitím, hlavně návrhem softwarové aplikace, která slouží k jednorázové identifikaci soustavy z naměřených dat. Tato aplikace je součástí větší aplikace, která v sobě zahrnuje vyčítání a ukládání naměřených dat z různých datových zdrojů (PLC, SQL databáze, CSV soubory apod.) a prohlížeč trendů těchto dat. Aplikace pro identifikaci byla vyvinuta ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio v programovacím jazyce C#. Pro identifikaci soustav byla zvolena metoda nejmenších čtverců, která poskytuje diskrétní přenos soustavy. Dále je zde realizována identifikace dopravního zpoždění z přechodové charakteristiky a převod z diskrétního tvaru přenosu na spojitý tvar s časovými konstantami. Pro verifikaci identifikovaného přenosu (přenosu modelu) slouží jednak výpočet výstupních hodnot modelu a možnost jejich zobrazení v grafu pro vizuální porovnání, tak i aplikace informačního kritéria pro možnost číselného vyjádření míry shody modelu a reálné soustavy (FIT index). Všechny parametry zjištěné identifikací jsou zobrazeny v přehledném graficko-uživatelském rozhraní.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the theoretical description identification systems and the use of its possibilities, especially design software application which is used to identify a single system from measurement data. This application is part of a larger application that includes reading and storing the measured data from different data sources (PLCs, SQL databases, CSV files, etc.) and browser trends of these data. The application was developed for identification in the integrated development environment Microsoft Visual Studio in programming language C#. To identify systems was chosen method of least squares, which provides a discrete transfer system. There is also implemented identification of the transport delay from the step response and conversion of the discrete transfer system to continuous transfer system with time constants. For verification of the identified transfer system (transfer system model) serves the calculation of output values of the model and the ability to display into the graph for visual comparison. It is also applied information criteria for the possibility of a numerical expression of the degree of conformity of the model and real system (FIT index). All parameters which was found during identification are showing in a graphical-user interface.en
dc.format.extent2707365 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectIdentifikace soustavcs
dc.subjectmodel soustavycs
dc.subjectverifikacecs
dc.subjectmetoda nejmenších čtvercůcs
dc.subjectFIT indexcs
dc.subjectdiskrétní přenoscs
dc.subjectspojitý přenoscs
dc.subjectIdentification systemsen
dc.subjectmodel of the systemen
dc.subjectverificationen
dc.subjectlast squares methoden
dc.subjectFIT indexen
dc.subjectdiscrete transfer functionen
dc.subjectcontinuous transfer functionen
dc.titleIdentifikace přenosů řízených soustav z naměřených datcs
dc.title.alternativeIdentification of Controlled System Transfers from Measured Dataen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeAxman, Davidcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKAD172_FEI_N2649_2601T004_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam