Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠtolfa, Svatoplukcs
dc.contributor.authorŘíhošek, Marekcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:48:06Z
dc.date.available2012-07-11T07:48:06Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92869
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvořit Framework, pomocí kterého si lze zpracovat načtenou ontologii ve vlastním grafickém editoru ontologií. Jednotlivé elementy ontologie si uživatel sám navolí, jakým grafickým prvkem se budou zobrazovat. Framework bude naprogramován v programovacím jazyce Java. Téma je obsáhlejšího charakteru a proto se na tvorbě podílelo více diplomantů. V práci jsem se zaměřil na problematiku načtení vstupní ontologií do jádra aplikace pomocí OWL API a následnou práci s načtenou ontologií. Dále jsem se podílel na tvorbě samotného GUI aplikace. Obsahem diplomové práce je jak samotný Framework, tak i textová část. V textové části je popsána problematika ontologií, dále pak popis jazyka OWL. Následuje popis vlastního řešení Frameworku pro zpracovaní ontologií. Obsahem je i testovací ontologie, která byla vytvořena k otestování správné funkcionality výsledného Frameworku.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create Framework, through which you can handle the loaded ontology graphic editor in its own ontology. The graphics elements of individual elements of the ontology could be defined by user by themselves. The Framework will be at Java programming language. The thesis is voluminous nature and therefore participated in the creation of more students. In my work I focused on the issue of load input ontology into the core of application using OWL API and subsequent work with the loaded ontology. I also participated in the creation of GUI application itself. The content of the thesis is the Framework itself and also the text part of thesis. The text section describes the problems of ontology, as well as a description language OWL. The following part is a description of a custom solution for processing ontology to the Framework. The content thesis is also testing ontology which was created to test the correct functionality of the final Framework.en
dc.format.extent2429332 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOntologie, Java, Eclipse, GUI, Framework, grafický editor, OWL, OWL APIcs
dc.subjectOntology, Java, Eclipse, GUI, Framework, graphics editor, OWL, OWL APIen
dc.titleGrafický editor ontologiícs
dc.title.alternativeGraphical Ontology Editoren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKožusznik, Jancs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisRIH038_FEI_N2647_2612T025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam