Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGoňo, Radomírcs
dc.contributor.authorMravec, Ľubomírcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:52:27Z
dc.date.available2012-07-11T07:52:27Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93175
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá problematikou jadrových elektrární. V prvej časti práce sú uvedené základné informácie o jadrovej fyzike pre lepšie pochopenie procesov, ktoré prebiehajú v jadrových elektrárňach. Rozsiahla kapitola sa venuje rozdeleniu jadrových elektrární a popisu jednotlivých typov základných tepelných schém a reaktorov. V ďalšom priebehu sa rieši aktuálna situácia v Českej republike a vo svete z pohľadu aktuálneho počtu jadrových zdrojov, ale tiež ich možného rozšírenia. Práca sa venuje aj legislatíve súvisiacej s jadrom, ale stručne aj jednotlivým organizáciám angažujúcim sa v danej oblasti. V poslednej časti sú zhrnuté jednotlivé trendy vo vývoji jadrovej energetiky. Tiež sú načrtnuté možné energetické zdroje, hlavne termonukleárna syntéza, ktorá by v budúcnosti reálne mohla zohrávať dôležitú úlohu v zásobovaní ľudstva energiou. V závere sú zhrnuté informácie o potrebe energie a o jadrovej energetike ako celku a jej dôležitosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the issue of nuclear power plants. The first part provides basic information about nuclear physics to understand better the processes that take place in nuclear power plants. An extensive chapter is devoted to nuclear power division and description of the basic types of diagrams and thermal reactors. The next course considers the current situation in the Czech Republic and in the world in terms of actual numbers of nuclear sources, but also their possible extension. This paper deals not only with legislation related to the core, but briefly also the various organizations engaged in the given area. The last section summarizes the different trends in nuclear energy. It also outlines possible energy sources, especially thermonuclear fusion, which would in future be able to actually play an important role in energy supply of mankind. The conclusion summarizes information about the need for energy and about nuclear energy as a whole and its importance.en
dc.format.extent2266347 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjadrová energiacs
dc.subjectjadrová elektráreňcs
dc.subjectjadrové reakciecs
dc.subjectokruhcs
dc.subjectreaktorcs
dc.subjectrozšírenie jadrových elektrárnícs
dc.subjectlegislatívacs
dc.subjecttrendy v jadrovej energetikecs
dc.subjectnuclear energyen
dc.subjectnuclear power planten
dc.subjectnuclear reactionsen
dc.subjectcircleen
dc.subjectreactoren
dc.subjectexpansion of nuclear power plantsen
dc.subjectlegislationen
dc.subjecttrends in nuclear poweren
dc.titleJaderné elektrárnycs
dc.title.alternativeNuclear Power Stationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePortužák, Romancs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMRA0018_FEI_B2649_3907R001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam