Jaderné elektrárny

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93175

Show simple item record


dc.contributor.advisor Goňo, Radomír cs
dc.contributor.author Mravec, Ľubomír cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:52:27Z
dc.date.available 2012-07-11T07:52:27Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93175
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá problematikou jadrových elektrární. V prvej časti práce sú uvedené základné informácie o jadrovej fyzike pre lepšie pochopenie procesov, ktoré prebiehajú v jadrových elektrárňach. Rozsiahla kapitola sa venuje rozdeleniu jadrových elektrární a popisu jednotlivých typov základných tepelných schém a reaktorov. V ďalšom priebehu sa rieši aktuálna situácia v Českej republike a vo svete z pohľadu aktuálneho počtu jadrových zdrojov, ale tiež ich možného rozšírenia. Práca sa venuje aj legislatíve súvisiacej s jadrom, ale stručne aj jednotlivým organizáciám angažujúcim sa v danej oblasti. V poslednej časti sú zhrnuté jednotlivé trendy vo vývoji jadrovej energetiky. Tiež sú načrtnuté možné energetické zdroje, hlavne termonukleárna syntéza, ktorá by v budúcnosti reálne mohla zohrávať dôležitú úlohu v zásobovaní ľudstva energiou. V závere sú zhrnuté informácie o potrebe energie a o jadrovej energetike ako celku a jej dôležitosti. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with the issue of nuclear power plants. The first part provides basic information about nuclear physics to understand better the processes that take place in nuclear power plants. An extensive chapter is devoted to nuclear power division and description of the basic types of diagrams and thermal reactors. The next course considers the current situation in the Czech Republic and in the world in terms of actual numbers of nuclear sources, but also their possible extension. This paper deals not only with legislation related to the core, but briefly also the various organizations engaged in the given area. The last section summarizes the different trends in nuclear energy. It also outlines possible energy sources, especially thermonuclear fusion, which would in future be able to actually play an important role in energy supply of mankind. The conclusion summarizes information about the need for energy and about nuclear energy as a whole and its importance. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2266347 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject jadrová energia cs
dc.subject jadrová elektráreň cs
dc.subject jadrové reakcie cs
dc.subject okruh cs
dc.subject reaktor cs
dc.subject rozšírenie jadrových elektrární cs
dc.subject legislatíva cs
dc.subject trendy v jadrovej energetike cs
dc.subject nuclear energy en
dc.subject nuclear power plant en
dc.subject nuclear reactions en
dc.subject circle en
dc.subject reactor en
dc.subject expansion of nuclear power plants en
dc.subject legislation en
dc.subject trends in nuclear power en
dc.title Jaderné elektrárny cs
dc.title.alternative Nuclear Power Stations en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Portužák, Roman cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 410 - Katedra elektroenergetiky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis MRA0018_FEI_B2649_3907R001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MRA0018_FEI_B2649_3907R001_2012.pdf 2.161Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics